Hľadanie zamestnania

Hľadanie zamestnania

Arbeitssuche
Hľadám prácu.
Ich suche eine Arbeit.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈarbait
Som bez práce už 4 mesiace.
Ich bin seit vier Monaten arbeitslos.
ɪç bɪn zait fiːɐ ˈmoːnatn ˈarbaitsloːs
Reagujem na váš inzerát...
Ich melde mich auf Ihre Anzeige...
ɪç ˈmεldə mɪç auf ˈiːrə ˈantsaigə
Našiel som inzerát na internete/v novinách.
Ich habe eine Anzeige im Internet/in einer Zeitung gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈantsaigə ɪm ˈɪntɐnεt/ɪn ˈainɐ ˈtsaitʊŋ gəˈfʊndn
Kedy môžete prísť na pohovor?
Wann können Sie zum Einstellungsgespräch kommen?
van ˈkœnən ziː tsʊm ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç ˈkɔmən?
Som pozvaný na (prijímací) pohovor.
Ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
ɪç bɪn tsuː ˈainəm ˈfoːɐʃtεlʊŋsgəˈʃprεːç ˈaingəlaːdn
Hľadáme kvalifikovaných pracovníkov...
Wir suchen qualifizierte Arbeitskräfte...
viːɐ ˈzuːxn kvalifiˈtsiːɐtə ˈarbaitskrεftə
Bude potrebné zaškolenie.
Eine Einschulung wird nötig sein.
ˈainə ˈainʃuːlʊŋ vɪrt ˈnøːtɪç zain
Som vyučený kuchár.
Ich bin gelernter Koch.
ɪç bɪn gəˈlεrntɐ kɔx
Pracoval som ako...
Ich habe als... gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als... gəˈ|arbaitət
Pracoval som tri roky ako čašník.
Ich habe drei Jahre als Kellner gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə drai ˈjaːrə als ˈkεlnɐ gəˈ|arbaitət
Mám dlhoročnú prax v odbore...
Ich verfüge über eine langjährige Praxis im Bereich...
ɪç fεɐˈfyːgə ˈyːbɐ ˈainə ˈlaŋjεːrɪgə ˈpraksɪs ɪm bəˈraiç
Aké sú pracovné podmienky?
Wie sind die Arbeitsbedingungen?
viː zɪnt diː ˈarbaitsbədɪŋʊŋən?
Aký nástupný plat môžem očakávať?
Mit welchem Einstiegsgehalt kann ich rechnen?
mɪt ˈvεlçəm ˈainʃtiːksgəhalt kan ɪç ˈrεçnən?
Kedy môžete nastúpiť?
Wann können Sie anfangen?
van ˈkœnən ziː ˈanfaŋən?
Potrebujem pracovné povolenie?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈarbaits|εɐlaupnɪs?
Máte povolenie na pobyt?
Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈauf|εnthaltsgəneːmɪgʊŋ?
Máte pracovné vízum?
Haben Sie ein Arbeitsvisum?
ˈhaːbn ziː ain ˈarbaitsviːzʊm?
Vyplňte tento formulár (podľa vzoru).
Füllen Sie dieses Formular (nach dem Muster) aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ (naːx deːm ˈmʊstɐ) aus
Ponúkli mi prácu...
Man hat mir eine Arbeit... angeboten.
man hat miːɐ ˈainə ˈarbait... ˈangəboːtn
Mám trojmesačnú skúšobnú lehotu.
Ich bin in einer dreimonatigen Probezeit.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈdraimoːnatɪgn ˈproːbətsait
úrad práce
s Arbeitsamt
ˈarbaitsamt
prihlásiť sa na úrade práce
sich beim Arbeitsamt melden
zɪç baim ˈarbaitsamt ˈmεldn
pracovná agentúra
e Arbeitsagentur
ˈarbaitsagεntuːɐ
personálna agentúra
e Personalagentur
pεrzoˈnaːlagεntuːɐ
ponuka voľných pracovných miest
s Stellenangebot
ˈʃtεlənangəboːt
inzerát
e Anzeige
ˈantsaigə
prijímací pohovor
s Einstellungsgespräch
ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç
životopis
r Lebenslauf
ˈleːbnslauf
osobné údaje
persönliche Daten
pεrˈzøːnlɪçə ˈdaːtn
meno a priezvisko
Vorname und Nachname
ˈfoːɐnaːmə ʊnt ˈnaːxnaːmə
dátum narodenia
s Geburtsdatum
gəˈbuːɐtsdaːtʊm
miesto narodenia
r Geburtsort
gəˈbuːɐts|ɔrt
zdravotný stav
r Gesundheitszustand
gəˈzʊnthaitstsuːʃtant
rodinný stav
r (Familien)Stand
(faˈmiːliən)ʃtant
slobodný
ledig
ˈleːdɪç
ženatý
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
vydatá
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozvedený
geschieden
gəˈʃiːdn
adresa
e Anschrift
ˈanʃrɪft
adresa trvalého bydliska
r Hauptwohnsitz
ˈhauptvoːnzɪts
prechodná adresa
r Nebenwohnsitz
ˈneːbnvoːnzɪts
telefónne číslo
e Telefonnummer
teleˈfoːnnʊmɐ
emailová adresa
e E-Mail-Adresse
ˈiːmεil|adrεsə
vzdelanie
e Ausbildung
ˈausbɪldʊŋ
doterajšia prax
e Berufspraxis
bəˈruːfspraksɪs
pracovné skúsenosti
e Arbeitserfahrung
ˈarbaits|εɐfaːrʊŋ
predchádzajúci zamestnávateľ
früherer Arbeitgeber
ˈfryːərəɐ ˈarbaitgeːbɐ
počítačové znalosti
e EDV-Kenntnisse
eːdeːˈfauˈkεntnɪsə
jazykové znalosti
e Sprachkenntnisse
ˈʃpraːxkentnɪsə
záujmy
e Hobbys
ˈhɔbis
vodičský preukaz
r Führerschein
ˈfyːrɐʃain
dátum možného nástupu
möglicher Eintrittstermin
ˈmøːklɪçɐ ˈaintrɪtstεrmiːn