Rodinní príslušníci

Rodinní príslušníci

Familienangehörige
Máte deti?
Haben Sie Kinder?
ˈhaːbn ziː ˈkɪndɐ?
Nemáme deti.
Wir haben keine Kinder.
viːɐ ˈhaːbn ˈkainə ˈkɪndɐ
Máme tri deti.
Wir haben drei Kinder.
viːɐ ˈhaːbn drai ˈkɪndɐ
Koľko rokov má tvoja dcéra/tvoj syn?
Wie alt ist deine Tochter/dein Sohn?
viː alt ɪst ˈdainə ˈtɔxtɐ/dain zoːn?
Najstarší sa volá Peter.
Der älteste heißt Peter.
deːɐ ˈεltəstə haist ˈpeːtɐ
Najmladšia má tri (roky).
Die kleinste ist drei (Jahre alt).
diː ˈklainstə ɪst drai (ˈjaːrə alt)
Máte veľkú rodinu?
Ist Ihre Familie groß?
ɪst ˈiːrə faˈmiːliə groːs?
Máš nejakých súrodencov?
Hast du Geschwister?
hast duː gəˈʃvɪstɐ?
Som jedináčik.
Ich bin Einzelkind.
ɪç bɪn ˈaintslkɪnt
Mám mladšiu sestru a staršieho brata.
Ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈjʏŋəɐə ˈʃvεstɐ ʊnt ˈainən ˈεltərən ˈbruːdɐ
Obaja sú rovnako starí.
Die beiden sind gleichaltrig.
diː ˈbaidn zɪnt ˈglaiç|altrɪç
Som o päť rokov mladší/starší ako moja sestra.
Ich bin fünf Jahre jünger/älter als meine Schwester.
ɪç bɪn fʏnf ˈjaːrə ˈjʏŋɐ/ˈεltɐ als ˈmainə ˈʃvεstɐ
Vyzerá staršie/mladšie.
Er/Sie sieht älter/jünger aus.
eːɐ/ziː ziːt ˈεltɐ/ˈjʏŋɐ aus
Ste príbuzní?
Sind Sie verwandt?
zɪnt ziː fεɐˈvant?
Je to môj blízky/vzdialený príbuzný.
Wir sind nah/entfernt verwandt.
viːɐ zɪnt naː/εntˈfεrnt fεɐˈvant
Máte príbuzných v zahraničí?
Haben Sie Verwandte im Ausland?
ˈhaːbn ziː fεɐˈvantə ɪm ˈauslant?
Nemám (skoro) žiadnych príbuzných.
Ich habe (fast) keine Verwandten.
ɪç ˈhaːbə (fast) ˈkainə fεɐˈvantn
Vaši rodičia ešte žijú?
Leben Ihre Eltern noch?
ˈleːbn ˈiːrə ˈεltɐn nɔx?
S rodičmi sa veľmi nestýkam.
Ich habe keinen guten Kontakt zu meinen Eltern.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈguːtn kɔnˈtakt tsuː ˈmainən ˈεltɐn
príbuzenstvo
e Verwandtschaft
fεɐˈvantʃaft
príbuzný/príbuzná
r Verwandte/e Verwandte
fεɐˈvantə/fεɐˈvantə
rodičia
e Eltern
ˈεltɐn
otec
r Vater
ˈfaːtɐ
matka
e Mutter
ˈmʊtɐ
dieťa
s Kind
kɪnt
jedináčik
s Einzelkind
ˈaintslkɪnt
dvojčatá
e Zwillinge
ˈtsvɪlɪŋə
syn
r Sohn
zoːn
dcéra
e Tochter
ˈtɔxtɐ
súrodenci
e Geschwister
gəˈʃvɪstɐ
brat
r Bruder
ˈbruːdɐ
sestra
e Schwester
ˈʃvεstɐ
starí rodičia
e Großeltern
ˈgroːsεltɐn
starý otec, dedko
r Großvater, r Opa
ˈgroːsfaːtɐˌ ˈoːpa
stará mama, babka
e Großmutter, e Oma
ˈgroːsmʊtɐˌ ˈoːma
pradedo
r Urgroßvater
ˈuːɐgroːsfaːtɐ
prabab(ič)ka
e Urgroßmutter
ˈuːɐgroːsmʊtɐ
vnúča
s Enkelkind
ˈεŋklkɪnt
vnuk
r Enkel, r Enkelsohn
ˈεŋklˌ ˈεŋklzoːn
vnučka
e Enkelin, e Enkeltochter
ˈεŋkəlɪnˌ ˈεŋkltɔxtɐ
strýko
r Onkel
ˈɔŋkl
teta
e Tante
ˈtantə
synovec
r Neffe
ˈnεfə
neter
e Nichte
ˈnɪçtə
bratranec
r Cousin
kuˈzε̃ː
sesternica
e Cousine
kuˈziːnə
svokor
r Schwiegervater
ˈʃviːgɐfaːtɐ
svokra
e Schwiegermutter
ˈʃviːgɐmʊtɐ
zať
r Schwiegersohn
ˈʃviːgɐzoːn
nevesta
e Schwiegertochter
ˈʃviːgɐtɔxtɐ
švagor
r Schwager
ˈʃvaːgɐ
švagriná
e Schwägerin
ˈʃvεːgərɪn
krstný otec
r Patenonkel
ˈpaːtnɔŋkl
krstná matka
e Patentante
ˈpaːtntantə
krstný syn
s Patenkind
ˈpaːtnkɪnt
krstná dcéra
e Patentochter
ˈpaːtntɔxtɐ
priateľ
r Freund
frɔynt
priateľka
e Freundin
ˈfrɔyndɪn
partner, druh
r Partner, r Gefährte
ˈpartnɐˌ gəˈfεːɐtə
partnerka, družka
e Partnerin, e Gefährtin
ˈpartnərɪnˌ gəˈfεːɐtɪn
manželstvo
e Ehe
ˈeːə
manžel
r Ehemann, r Gatte, r Gemahl
ˈeːəmanˌ ˈgatəˌ gəˈmaːl
manželka
e Ehefrau, e Gattin, e Gemahlin
ˈeːəfrauˌ ˈgatɪnˌ gəˈmaːlɪn
bývalý manžel
r Exmann, (hovor.) r Ex
ˈεksmanˌ εks
bývalá manželka
e Exfrau, (hovor.) e Ex
ˈεksfrauˌ εks
nevlastný otec
r Stiefvater
ˈʃtiːffaːtɐ
nevlastná matka
e Stiefmutter
ˈʃtiːfmʊtɐ
nevlastný syn
r Stiefsohn
ˈʃtiːfzoːn
nevlastná dcéra
e Stieftochter
ˈʃtiːftɔxtɐ
nemanželské dieťa
uneheliches Kind
ˈʊn|eːəlɪçəs kɪnt
milenec
r Liebhaber, r Geliebte
ˈliːphaːbɐˌ gəˈliːptə
milenka
e Liebhaberin, e Geliebte
ˈliːphaːbərɪnˌ gəˈliːptə
snúbenec
Verlobter
fεɐˈloːptɐ
snúbenica
Verlobte
fεɐˈloːptə