Porozumenie

Porozumenie

Verständigung
Prosím? (nerozumel som)
Wie bitte?
viː ˈbɪtə?
Prepáčte. Nerozumiem.
Verzeihung. Ich verstehe nicht.
fεɐˈtsaiʊŋ ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt
Nerozumel som vám dobre.
Ich habe Sie nicht richtig verstanden.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt ˈrɪçtɪç fεɐˈʃtandn
Môžete to zopakovať?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Čo ste hovorili?
Was haben Sie gesagt?
vas ˈhaːbn ziː gəˈzaːkt?
Zle ste ma pochopili.
Da haben Sie mich falsch verstanden.
daː ˈhaːbn ziː mɪç falʃ fεɐˈʃtandn
To musí byť nejaké nedorozumenie.
Das muss ein Missverständnis sein.
das mʊs ain ˈmɪsfεɐʃtεntnɪs zain
To sa určite vysvetlí.
Das wird sich sicher klären.
das vɪrt zɪç ˈzɪçɐ ˈklεːrən
Môžete mi to vysvetliť?
Können Sie es mir erklären?
ˈkœnən ziː εs miːɐ εɐˈklεːrən?
Hovoríte (po) anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
Sprechen Sie Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch?
ˈʃprεçn ziː ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ/itaˈlieːnɪʃ/ˈrʊsɪʃ?
Nehovorím po nemecky.
Ich spreche kein Deutsch.
ɪç ˈʃprεçə kain dɔytʃ
Neviem dobre po nemecky.
Mein Deutsch ist nicht besonders gut.
main dɔytʃ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs guːt
Viem len trocha po nemecky.
Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
ɪç kan nuːɐ ain ˈbɪsçən dɔytʃ
Hovorte pomalšie, prosím.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Neviem, ako sa to povie po nemecky.
Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
ɪç vais nɪçtˌ viː man εs auf dɔytʃ ˈzaːkt
Čo to znamená?
Was bedeutet es?
vas beˈdɔytət εs?
Môžete to bližšie opísať?
Können Sie es irgendwie näher beschreiben?
ˈkœnən ziː εs ˈɪrgntviː ˈnεːɐ bəˈʃraibn?
Môžete mi to napísať?
Können Sie es mir bitte aufschreiben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈaufʃraibn?
Môžete mi to nakresliť?
Können Sie es mir bitte aufzeichnen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈauftsaiçnən?
Ako sa to povie po nemecky?
Wie sagt man es auf Deutsch?
viː ˈzaːkt man εs auf dɔytʃ?
Ako sa vyslovuje toto slovo?
Wie spricht man dieses Wort aus?
viː ʃprɪçt man ˈdiːzəs vɔrt aus?
Rozumiete mi?
Verstehen Sie mich?
fεɐˈʃteːən ziː mɪç?
Rozumiem.
Ich verstehe.
ɪç fεɐˈʃteːə
Pochopili ste to?
Haben Sie es verstanden?
ˈhaːbn ziː εs fεɐˈʃtandn?
Už je to jasné?
Ist das jetzt klar?
ɪst das jεtst klaːɐ?
Aha!, Už rozumiem.
Ich verstehe schon.
ɪç fεɐˈʃteːə ʃoːn
Prepáčte, stále (vám) nerozumiem.
Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie immer noch nicht.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ ɪç fεɐˈʃteːə ziː ˈɪmɐ nɔx nɪçt
Mohli by ste ma opraviť, keď urobím chybu?
Können Sie meine Fehler korrigieren?
ˈkœnən ziː ˈmainə ˈfeːlɐ kɔriˈgiːrən?