V reštaurácii

V reštaurácii

Im Restaurant
Hľadáme dobrú a lacnú reštauráciu.
Wir suchen ein gutes und preisgünstiges Restaurant.
viːɐ ˈzuːxn ain ˈguːtəs ʊnt ˈpraisgʏnstɪgəs rεstoˈrɑ̃ː
Máte voľný stôl?
Haben Sie einen Tisch frei?
ˈhaːbn ziː ˈainən tɪʃ frai?
Chcel by som stôl pre dvoch.
Ich möchte einen Tisch für zwei (Personen).
ɪç ˈmœçtə ˈainən tɪʃ fyːɐ tsvai (pεrˈzoːnən)
Môžeme si sem sadnúť?
Können wir uns hierhin setzen?
ˈkœnən viːɐ ʊns ˈhiːɐhɪn ˈzεtsn?
Môžeme si k vám prisadnúť?
Dürfen wir uns zu Ihnen setzen?
ˈdʏrfn viːɐ ʊns tsuː ˈiːnən ˈzεtsn?
Jedálny lístok, prosím.
Die (Speise)Karte, bitte.
diː (ˈʃpaizə)ˈkartəˌ ˈbɪtə
Ešte som si nevybral.
Ich habe mich noch nicht entschieden.
ɪç ˈhaːbə mɪç nɔx nɪçt εntˈʃiːdn
Už máme objednané.
Wir haben schon bestellt.
viːɐ ˈhaːbn ʃoːn bəˈʃtεlt
Nebudem jesť. Ďakujem.
Ich esse nicht. Danke.
ɪç ˈεsə nɪçt ˈdaŋkə
Chceli by sme si objednať.
Wir möchten bestellen.
viːɐ ˈmœçtn bəˈʃtεlən
Čo nám odporúčate?
Was können Sie uns empfehlen?
vas ˈkœnən ziː ʊns εmˈpfeːlən?
Máte nejaké špeciality?
Was für Spezialitäten haben Sie?
vas fyːɐ ʃpetsialiˈtεːtn ˈhaːbn ziː?
Nie je to príliš ostré/pikantné?
Ist das nicht zu scharf/pikant?
ɪst das nɪçt tsuː ʃarf/piˈkant?
Ako predjedlo si dám...
Als Vorspeise nehme ich...
als ˈfoːɐʃpaizə ˈneːmə ɪç
Dám si iba šalát.
Ich nehme nur Salat.
ɪç ˈneːmə nuːɐ zaˈlaːt
Polievku si neprosím.
Ohne Suppe.
ˈoːnə ˈzʊpə
Dám si len polievku.
Ich nehme nur Suppe.
ɪç ˈneːmə nuːɐ ˈzʊpə
Dal by som si niečo bez mäsa.
Ich möchte ein fleischloses Gericht.
ɪç ˈmœçtə ain ˈflaiʃloːzəs gəˈrɪçt
Môžete nám priniesť kečup/soľ?
Können wir bitte Ketchup/Salz bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈbɪtə ˈkεtʃap/zalts bəˈkɔmən?
Môžete nám priniesť ešte jeden príbor?
Können wir bitte noch ein Besteck bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈbɪtə nɔx ain bəˈʃtεk bəˈkɔmən?
Chýba tu jedna vidlička/lyžička.
Es fehlt hier eine Gabel/ein Löffel.
εs feːlt hiːɐ ˈainə ˈgaːbl/ain ˈlœfl
Môžeme si zobrať tamtú stoličku?
Können wir den Stuhl da nehmen?
ˈkœnən viːɐ deːn ʃtuːl daː ˈneːmən?
Môžeme si zobrať detskú stoličku?
Können wir den Kinderstuhl bekommen?
ˈkœnən viːɐ deːn ˈkɪndɐʃtuːl bəˈkɔmən?
Dobrú chuť.
Guten Appetit., Mahlzeit.
ˈguːtn apeˈtiːtˌ ˈmaːltsait
Toto sme si neobjednali.
Das haben wir nicht bestellt.
das ˈhaːbn viːɐ nɪçt bəˈʃtεlt
To mäso je nejaké zlé.
Das Fleisch ist nicht in Ordnung.
das flaiʃ ɪst nɪçt ɪn ˈɔrdnʊŋ
Je to presolené/pripálené.
Es ist versalzen/angebrannt.
εs ɪst fεɐˈzaltsn/ˈangəbrant
Môžete to odniesť.
Das können Sie wegnehmen.
das ˈkœnən ziː ˈvεkneːmən
Ešte jedno pivo, prosím.
Noch ein Bier, bitte.
nɔx ain biːɐˌ ˈbɪtə
Zaplatím.
Zahlen, bitte.
ˈtsaːlənˌ ˈbɪtə
Koľko je to spolu?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
Zaplatíme každý zvlášť/dohromady.
Wir zahlen getrennt/zusammen.
viːɐ ˈtsaːlən gəˈtrεnt/tsuˈzamən
Môžem platiť kartou?
Kann ich mit Karte bezahlen?
kan ɪç mɪt ˈkartə bəˈtsaːlən?
Obávam sa, že ste nám naúčtovali viac.
Ich befürchte, Sie haben uns zu viel berechnet.
ɪç bəˈfʏrçtəˌ ziː ˈhaːbn ʊns tsuː fiːl bəˈrεçnət
Túto položku sme nemali.
Das hier hatten wir nicht.
das hiːɐ ˈhatn viːɐ nɪçt
Už sme platili.
Wir haben schon bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn ʃoːn bəˈtsaːlt
Za toto jedlo vám nezaplatím.
Für dieses Essen werde ich nicht bezahlen.
fyːɐ ˈdiːzəs ˈεsn ˈveːɐdə ɪç nɪçt bəˈtsaːlən
To je v poriadku., Drobné si nechajte.
Stimmt so.
ʃtɪmt zoː