V hoteli

V hoteli

Im Hotel
Je tu niekde blízko nejaký dobrý/lacný hotel?
Gibt es in der Nähe ein gutes/billiges Hotel?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈguːtəs/ˈbɪlɪgəs hoˈtεl?
Máte voľné izby?
Haben Sie Zimmer frei?
ˈhaːbn ziː ˈtsɪmɐ frai?
Môžete ma ubytovať na dve noci?
Kann ich Unterkunft für zwei Nächte bekommen?
kan ɪç ˈʊntɐkʊnft fyːɐ tsvai ˈnεçtə bəˈkɔmən?
Mám tu rezervovanú izbu na meno...
Ich habe hier ein Zimmer auf den Namen... reserviert.
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ain ˈtsɪmɐ auf deːn ˈnaːmən... rezεrˈviːɐt
Chcel by som nocľah s raňajkami.
Ich möchte Übernachtung mit Frühstück.
ɪç ˈmœçtə yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
Chceme plnú penziu/polpenziu.
Wir möchten Vollpension/Halbpension.
viːɐ ˈmœçtn ˈfɔlpɑ̃ˈzioːn/ˈhalppɑ̃zioːn
Koľko stojí jedna noc?
Wie viel kostet eine Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə naxt?
Nemáte niečo lacnejšie?
Hätten Sie etwas Billigeres?
ˈhεtn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Platím teraz alebo pri odchode?
Zahle ich jetzt oder bei der Abreise?
ˈtsaːlə ɪç jεtst ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapraizə?
Je tu klimatizácia?
Gibt es hier eine Klimaanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Berieme to.
Wir nehmen es.
viːɐ ˈneːmən εs
Zdržíme sa tri dni.
Wir bleiben drei Tage.
viːɐ ˈblaibn drai ˈtaːgə
Môžem platiť v hotovosti?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Kde je naša izba?
Wo ist unser Zimmer?
voː ɪst ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ?
Môžem si tu nechať batožinu?
Könnte ich mein Gepäck hier lassen?
ˈkœntə ɪç main gəˈpεk hiːɐ ˈlasn?
Mohli by ste mi zameniť peniaze?
Könnte ich bei Ihnen Geld wechseln?
ˈkœntə ɪç bai ˈiːnən gεlt ˈvεksln?
Môžete ma zobudiť o siedmej, prosím?
Können Sie mich um sieben Uhr wecken, bitte?
ˈkœnən ziː mɪç ʊm ˈziːbn uːɐ ˈvεknˌ ˈbɪtə?
Kde je hotelová reštaurácia?
Wo ist das Hotelrestaurant?
voː ɪst das hoˈtεlrεstorɑ̃ː?
O koľkej sa otvára hotelový bar?
Wann öffnet die Hotelbar?
van ˈœfnət diː hoˈtεlbaːɐ?
Môžem využiť vašu posilňovňu?
Kann ich Ihren Fitnessraum benutzen?
kan ɪç ˈiːrən ˈfɪtnεsraum bəˈnʊtsn?
Môžete nám poslať večeru na izbu?
Können Sie uns das Abendessen aufs Zimmer bringen?
ˈkœnən ziː ʊns das ˈaːbnt|εsn aufs ˈtsɪmɐ ˈbrɪŋən?
O koľkej sa podávajú raňajky?
Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
ʊm viː fiːl uːɐ gipt εs ˈfryːʃtʏk?
Raňajky sú v cene?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Raňajky nie sú/sú v cene.
Frühstück ist nicht/ist im Preis inbegriffen.
ˈfryːʃtʏk ɪst nɪçt/ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Stratil som kľúč od izby.
Ich habe den Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Nedajú sa mi otvoriť dvere do izby.
Ich kann meine Zimmertür nicht öffnen.
ɪç kan ˈmainə ˈtsɪmɐtyːɐ nɪçt ˈœfnən
Nefunguje kúrenie.
Die Heizung funktioniert nicht.
diː ˈhaitsʊŋ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Nemôžem pustiť/vypnúť klimatizáciu.
Ich kann die Klimaanlage nicht anschalten/ausschalten.
ɪç kan diː ˈkliːma|anlaːgə nɪçt ˈanʃaltn/ˈausʃaltn
Netečie teplá voda.
Es gibt kein warmes Wasser.
εs gipt kain ˈvarməs ˈvasɐ
Chýba tu mydlo a toaletný papier.
Es fehlt hier Seife und Toilettenpapier.
εs feːlt hiːɐ ˈzaifə ʊnt toaˈlεtnpapiːɐ
Môžeme dostať čisté uteráky?
Könnten wir frische Handtücher bekommen, bitte?
ˈkœntn viːɐ ˈfrɪʃə ˈhanttyːçɐ bəˈkɔmənˌ ˈbɪtə?
Okno na izbe sa nedá zatvoriť.
Ich kann das Zimmerfenster nicht zumachen.
ɪç kan das ˈtsɪmɐfεnstɐ nɪçt ˈtsuːmaxn
Niekto tu robí hluk. Nemôžem spať.
Jemand macht hier Lärm. Ich kann nicht schlafen.
ˈjeːmant maxt hiːɐ lεrm ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Chcel by som inú izbu.
Ich möchte ein anderes Zimmer.
ɪç ˈmœçtə ain ˈandərəs ˈtsɪmɐ
Potrebujem si zatelefonovať.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
(Haló,) Je tam hotelová služba?
Ist dort der Zimmerservice?
ɪst dɔrt deːɐ ˈtsɪmɐsœːɐvɪs?
Dokedy musíme uvoľniť izbu?
Bis wie viel Uhr müssen wir das Zimmer verlassen?
bɪs viː fiːl uːɐ ˈmʏsn viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Chcel by som sa odhlásiť.
Ich möchte mich abmelden.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈapmεldn
Odchádzam.
Ich fahre., Ich gehe weg.
ɪç ˈfaːrəˌ ɪç ˈgeːə vεk