Na polícii

Na polícii

Auf der Polizeistation
Kde je najbližšia policajná stanica?
Wo ist die nächste Polizeistation?
voː ɪst diː ˈnεːçstə poliˈtsaiʃtatsioːn?
Môžete ma zaviesť na políciu?
Können Sie mich zur Polizei bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuːɐ poliˈtsai ˈbrɪŋən?
Chcel by som oznámiť krádež/stratu čoho/prepadnutie/únos.
Ich möchte einen Diebstahl/einen Verlust/einen Überfall/eine Entführung melden.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈdiːpʃtaːl/ˈainən fεɐˈlʊst/ˈainən ˈyːbɐfal/ˈainə εntˈfyːrʊŋ ˈmεldn
Chcem nahlásiť nezvestnú osobu.
Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.
ɪç ˈmœçtə ˈainə fεɐˈmɪstn|antsaigə ˈaufgeːbn
Nemám so sebou žiadne doklady.
Ich habe keine Papiere bei mir.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə paˈpiːrə bai miːɐ
Ukradli nám auto aj so všetkými vecami a dokladmi.
Man hat uns das Auto mit allen Sachen und Papieren gestohlen.
man hat ʊns das ˈauto mɪt ˈalən ˈzaxn ʊnt paˈpiːrən gəˈʃtoːlən
Vykradli nám izbu/byt.
Unser Zimmer/unsere Wohnung wurde ausgeraubt.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ/ˈʊnzərə ˈvoːnʊŋ ˈvʊrdə ˈausgəraupt
V metre ma okradli.
Ich wurde in der U-Bahn bestohlen.
ɪç ˈvʊrdə ɪn deːɐ ˈuːbaːn bəˈʃtoːlən
Prepadli ma dvaja muži.
Ich wurde von zwei Männern überfallen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn tsvai ˈmεnɐn yːbɐˈfalən
Napadli ma. Len som sa bránil.
Sie haben mich angegriffen. Ich habe in Notwehr gehandelt.
ziː ˈhaːbn mɪç ˈangəgrɪfn ɪç ˈhaːbə ɪn ˈnoːtveːɐ gəˈhandlt
Boli ozbrojení pištoľou/nožom.
Sie waren mit einer Pistole/einem Messer bewaffnet.
ziː ˈvaːrən mɪt ˈainɐ pɪsˈtoːlə/ˈainəm ˈmεsɐ bəˈvafnət
Neviem presne, ako vyzerali.
Ich weiß nicht genau, wie sie aussahen.
ɪç vais nɪçt gəˈnauˌ viː ziː ˈauszaːən
Keby som ich videl, spoznal by som ich.
Falls ich sie sehen würde, würde ich sie erkennen.
fals ɪç ziː ˈzeːən ˈvʏrdəˌ ˈvʏrdə ɪç ziː εɐˈkεnən
Môjho manžela zbili.
Mein Mann wurde geschlagen.
main man ˈvʊrdə gəˈʃlaːgn
Znásilnili ma.
Ich wurde vergewaltigt.
ɪç ˈvʊrdə fεɐgəˈvaltɪçt
Obťažuje ma jeden muž.
Ein Mann belästigt mich.
ain man bəˈlεstɪçt mɪç
Potrebujem pomoc/ochranu.
Ich brauche Hilfe/Schutz.
ɪç ˈbrauxə ˈhɪlfə/ʃʊts
Bol som svedkom nehody/vraždy.
Ich wurde Zeuge eines Unfalls/Mordes.
ɪç ˈvʊrdə ˈtsɔygə ˈainəs ˈʊnfals/ˈmɔrdəs
Moja manželka sa stratila.
Meine Frau ist verschwunden.
ˈmainə frau ɪst fεɐˈʃvʊndn
Uniesli nám dieťa.
Unser Kind wurde entführt.
ˈʊnzɐ kɪnt ˈvʊrdə εntˈfyːɐt
Stratilo sa nám dieťa.
Unser Kind ist verschwunden.
ˈʊnzɐ kɪnt ɪst fεɐˈʃvʊndn
Predvolali ma na výsluch.
Ich wurde zum Verhör (vor)geladen.
ɪç ˈvʊrdə tsʊm fεɐˈhøːɐ (foːɐ)gəˈlaːdn
Chcem podať trestné oznámenie.
Ich möchte eine Strafanzeige erstatten.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈʃtraːf|antsaigə εɐˈʃtatn
Chcem informovať o mojom zadržaní rodinu.
Ich möchte meine Familie über meine Festnahme informieren.
ɪç ˈmœçtə ˈmainə faˈmiːliə ˈyːbɐ ˈmainə ˈfεstnaːmə ɪnfɔrˈmiːrən
Môžete, prosím, kontaktovať slovenskú ambasádu a povedať im, čo sa stalo?
Können Sie bitte die slowakische Botschaft darüber informieren, was passiert ist?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə diː sloˈvaːkɪʃə ˈboːtʃaft daˈryːbɐ ɪnfɔrˈmiːrənˌ vas paˈsiːɐt ɪst?
Nebudem odpovedať na žiadne otázky.
Ich werde keine Fragen beantworten.
ɪç ˈveːɐdə ˈkainə ˈfraːgn beˈ|antvɔrtn
Chcem hovoriť so svojím právnikom.
Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
ɪç ˈmœçtə ˈmainən ˈanvalt ˈʃprεçn
Požadujem/Potrebujem tlmočníka.
Ich verlange/brauche einen Dolmetscher.
ɪç fεɐˈlaŋə/ˈbrauxə ˈainən ˈdɔlmεtʃɐ
Môžete mi, prosím, zložiť tie putá?
Können Sie mir bitte die Handschellen abnehmen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə diː ˈhantʃεlən ˈapneːmən?
(Prečo) Som zatknutý?
(Warum) Bin ich verhaftet?
(vaˈrʊm) bɪn ɪç fεɐˈhaftət?
Z čoho ma chcete obviniť?
Wessen wollen Sie mich beschuldigen?
ˈvεsn ˈvɔlən ziː mɪç bəˈʃʊldɪgn?
Nemám s tým nič spoločné.
Ich habe damit nichts zu tun.
ɪç ˈhaːbə daˈmɪt nɪçts tsuː tuːn
Nič si nepamätám.
Ich kann mich an nichts erinnern.
ɪç kan mɪç an nɪçts εɐˈ|ɪnɐn
Nič som nevidel.
Ich habe nichts gesehen.
ɪç ˈhaːbə nɪçts gəˈzeːən
Toho človeka (vôbec) nepoznám.
Den Menschen kenne ich (gar) nicht.
deːn ˈmεnʃn ˈkεnə ɪç (gaːɐ) nɪçt
Bola to nehoda.
Es war ein Unfall.
εs vaːɐ ain ˈʊnfal
Chcel som len pomôcť.
Ich wollte nur helfen.
ɪç ˈvɔltə nuːɐ ˈhεlfn
Nič protizákonné som neurobil.
Ich habe das Gesetz nicht verletzt.
ɪç ˈhaːbə das gəˈzεts nɪçt fεɐˈlεtst
Aké máte proti mne dôkazy?
Welche Beweise gibt es gegen mich?
ˈvεlçə bəˈvaizə gipt εs ˈgeːgn mɪç?
Niekto mi to musel (pod)strčiť do tašky/vrecka.
Jemand muss es mir in die Tasche gesteckt haben.
ˈjeːmant mʊs εs miːɐ ɪn diː ˈtaʃə gəˈʃtεkt ˈhaːbn
Nevedel som, že je to protizákonné.
Ich wusste nicht, dass es ungesetzlich ist.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs ˈʊngəzεtslɪç ɪst
Nič som nepil.
Ich habe nichts getrunken.
ɪç ˈhaːbə nɪçts gəˈtrʊŋkn
Neberiem (žiadne) drogy.
Ich nehme keine Drogen.
ɪç ˈneːmə ˈkainə ˈdroːgn
Mal som len jedno pivo.
Ich hatte nur ein Bier.
ɪç ˈhatə nuːɐ ain biːɐ
Ako dlho ma tu budete držať?
Wie lange wollen Sie mich hier halten?
viː ˈlaŋə ˈvɔlən ziː mɪç hiːɐ ˈhaltn?
Mám právo na jeden telefonát.
Ich habe das Recht auf einen Anruf.
ɪç ˈhaːbə das rεçt auf ˈainən ˈanruːf
Na to(to) nemáte právo!
Dazu haben Sie kein Recht!
daˈtsuː ˈhaːbn ziː kain rεçt!
Nemohli by ste ma prepustiť na kauciu?
Können Sie mich gegen Kaution freilassen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈgeːgn kauˈtsioːn ˈfrailasn?
Aká vysoká by bola kaucia?
Wie hoch wäre die Kaution?
viː hoːx ˈvεːrə diː kauˈtsioːn?
Môžem hovoriť s vaším nadriadeným?
Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen?
kan ɪç ˈiːrən ˈfoːɐgəˈzεtstn ˈʃprεçn?
Budem sa sťažovať!
Ich werde mich beschweren!
ɪç ˈveːɐdə mɪç bəˈʃveːrən!
Môžem už ísť?
Darf ich schon gehen?
darf ɪç ʃoːn ˈgeːən?