Rodinný stav

Rodinný stav

Familienstand
Ste vydatá/ženatý?
Sind Sie verheiratet?
zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Ako dlho ste už vydatá/ženatý?
Wie lange sind Sie verheiratet?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Som slobodný/rozvedený.
Ich bin ledig/geschieden.
ɪç bɪn ˈleːdɪç/gəˈʃiːdn
Máte priateľku/priateľa?
Haben Sie eine Freundin/einen Freund?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈfrɔyndɪn/ˈainən frɔynt?
Mám. Chodíme spolu už päť rokov.
Ja. Wir sind seit fünf Jahren zusammen.
jaː viːɐ zɪnt zait fʏnf ˈjaːrən tsuˈzamən
Už si ju požiadal o ruku?
Hast du ihr schon einen Heiratsantrag gemacht?
hast duː iːɐ ʃoːn ˈainən ˈhairaːts|antraːk gəˈmaxt?
V lete sme sa zasnúbili.
Wir haben uns im Sommer verlobt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈzɔmɐ fεɐˈloːpt
Zobrali sme sa tento rok na jar.
Wir haben in diesem Frühling geheiratet.
viːɐ ˈhaːbn ɪn ˈdiːzəm ˈfryːlɪŋ gəˈhairatət
Kde ste sa zoznámili?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
voː haːpt iːɐ ɔyç ˈkεnəngəlεrnt?
Ako dlho sú už spolu?
Wie lange sind sie schon zusammen?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː ʃoːn tsuˈzamən?
Sú spolu už dosť dlho.
Sie sind schon ziemlich lange zusammen.
ziː zɪnt ʃoːn ˈtsiːmlɪç ˈlaŋə tsuˈzamən
Chcú sa vziať.
Sie wollen heiraten.
ziː ˈvɔlən ˈhairaːtn
Žijú spolu nadivoko.
Sie leben (ohne Trauschein) zusammen.
ziː ˈleːbn (ˈoːnə ˈtrauʃain) tsuˈzamən
Bol jej neverný.
Er war ihr untreu.
eːɐ vaːɐ iːɐ ˈʊntrɔy
Podvádzala ho, kde sa dalo.
Sie ist andauernd fremdgegangen.
ziː ɪst ˈandauɐnt ˈfrεmtgəgaŋən
Rozišla sa s ním po dvoch rokoch.
Sie hat mit ihm nach zwei Jahren Schluss gemacht.
ziː hat mɪt iːm naːx tsvai ˈjaːrən ʃlʊs gəˈmaxt
Asi sa budú rozvádzať.
Sie werden sich wahrscheinlich scheiden lassen.
ziː ˈveːɐdn zɪç vaːɐˈʃainlɪç ˈʃaidn ˈlasn
Už podal žiadosť o rozvod.
Er hat schon den Scheidungsantrag gestellt.
eːɐ hat ʃoːn deːn ˈʃaidʊŋs|antraːk gəˈʃtεlt
Rozviedli sa po desiatich rokoch manželstva.
Sie ließen sich nach zehn Jahren Ehe scheiden.
ziː ˈliːsn zɪç naːx tseːn ˈjaːrən ˈeːə ˈʃaidn
Po mesiaci sa k nemu vrátila späť.
Nach einem Monat ist sie zu ihm zurückgekehrt.
naːx ˈainəm ˈmoːnat ɪst ziː tsuː iːm tsuˈrʏkgəkeːɐt
Je druhýkrát vydatá/rozvedená.
Sie ist zum zweiten Mal verheiratet/geschieden.
ziː ɪst tsʊm ˈtsvaitn maːl fεɐˈhairaːtət/gəˈʃiːdn
Znovu sa vydala/oženil.
Sie/Er hat wieder geheiratet.
ziː/eːɐ hat ˈviːdɐ gəˈhairatət
slobodný
ledig
ˈleːdɪç
slobodná
ledig
ˈleːdɪç
zasnúbený
verlobt
fεɐˈloːpt
ženatý
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
vydatá
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozvedený
geschieden
gəˈʃiːdn
bezdetný
kinderlos
ˈkɪndɐloːs
slobodná matka
alleinerziehende Mutter
aˈlainεɐtsiːəndə ˈmʊtɐ
ovdovený
verwitwet
fεɐˈvɪtvət
vdovec
r Witwer
ˈvɪtvɐ
vdova
e Witwe
ˈvɪtvə
sirota
s Waisenkind, e Waise
ˈvaiznkɪntˌ ˈvaizə