Peniaze

Peniaze

Geld
Koľko to stojí?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Je to príliš drahé.
Das ist zu teuer.
das ɪst tsuː ˈtɔyɐ
Nemáte niečo lacnejšie?
Haben Sie etwas Billigeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Potrebujem niečo lacnejšie.
Ich brauche etwas Billigeres.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs
Nemám dosť peňazí.
Ich habe nicht genug Geld.
ɪç ˈhaːbə nɪçt gəˈnuːk gεlt
Nemôžem si to dovoliť.
Ich kann es mir nicht leisten.
ɪç kan εs miːɐ nɪçt ˈlaistn
Nemôžem toľko minúť.
So viel kann ich nicht ausgeben.
zoː fiːl kan ɪç nɪçt ˈausgeːbn
Kde to mám zaplatiť?
Wo soll ich es bezahlen?
voː zɔl ɪç εs bəˈtsaːlən?
Kde je pokladňa?
Wo ist hier die Kasse?
voː ɪst hiːɐ diː ˈkasə?
Môžem platiť v hotovosti?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Prijímate eurá/doláre/libry?
Akzeptieren Sie Euro/Dollar/Pfund?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈɔyro/ˈdɔlar/pfʊnt?
Môžete mi rozmeniť päťdesiat eur?
Können Sie mir bitte fünfzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈfʏnftsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Nemám drobné.
Ich habe kein Kleingeld.
ɪç ˈhaːbə kain ˈklaingεlt
Potrebujem drobné (na telefón).
Ich brauche Kleingeld (zum Telefonieren).
ɪç ˈbrauxə ˈklaingεlt (tsʊm teləfoˈniːrən)
Prijímate tieto šeky?
Akzeptieren Sie diese Schecks?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈdiːzə ʃεks?
Budem platiť kreditkou.
Ich zahle mit der Karte.
ɪç ˈtsaːlə mɪt deːɐ ˈkartə
Máte prečerpanú kartu.
Ihre Karte ist überzogen.
ˈiːrə ˈkartə ɪst yːbɐˈtsoːgn
To nie je možné. Skúste to znovu.
Das ist nicht möglich. Versuchen Sie es noch einmal.
das ɪst nɪçt ˈmøːklɪç fεɐˈzuːxn ziː εs nɔx ˈainmaːl
Niekto mi ukradol peňaženku.
Jemand hat meine Geldtasche gestohlen.
ˈjeːmant hat ˈmainə ˈgεlttaʃə gəˈʃtoːlən
Môžete mi požičať pár eur?
Können Sie mir bitte ein paar Euro leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ain paːɐ ˈɔyro ˈlaiən?
Môžete skontrolovať ten účet?
Können Sie (bitte) die Rechnung überprüfen?
ˈkœnən ziː (ˈbɪtə) diː ˈrεçnʊŋ yːbɐˈpryːfn?
Obávam sa, že ste mi naúčtovali viac.
Sie haben mir wohl zu viel berechnet.
ziː ˈhaːbn miːɐ voːl tsuː fiːl bəˈrεçnət
Kde si môžem nárokovať vrátenie DPH?
Wo bekomme ich die Mehrwertsteuer rückerstattet?
voː bəˈkɔmə ɪç diː ˈmeːɐveːɐtʃtɔyɐ ˈrʏk|εɐʃtatət?

Zmenáreň, bankomat

Wechselstube, Geldautomat
Hľadám zmenáreň.
Ich suche eine Wechselstube.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈvεkslʃtuːbə
Kde je najbližší bankomat?
Wo ist der nächste Geldautomat?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈgεlt|automaːt?
Potrebujem vybrať nejaké peniaze.
Ich muss Geld abheben.
ɪç mʊs gεlt ˈapheːbn
Bankomat odmieta moju kartu.
Der Geldautomat akzeptiert meine Karte nicht.
deːɐ ˈgεlt|automaːt aktsεpˈtiːɐt ˈmainə ˈkartə nɪçt
Bankomat mi zhltol kartu.
Der Geldautomat hat meine Karte einbehalten.
deːɐ ˈgεlt|automaːt hat ˈmainə ˈkartə ˈainbəhaltn
Chcem si vymeniť nejaké peniaze.
Ich möchte Geld wechseln.
ɪç ˈmœçtə gεlt ˈvεksln
Aký je výmenný kurz?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
Účtujete si poplatok?
Berechnen Sie eine Gebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə gəˈbyːɐ?
Koľko si mám vymeniť peňazí?
Wie viel (Geld) soll ich umtauschen?
viː fiːl (gεlt) zɔl ɪç ˈʊmtauʃn?
Môžem to dostať v menších bankovkách?
Könnte ich bitte kleinere Scheine bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈbɪtə ˈklainərə ˈʃainə bəˈkɔmən?
Môžete mi rozmeniť dvadsať eur?
Können Sie mir zwanzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈtsvantsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Môžem dostať potvrdenku?
Kann ich eine Quittung bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈkvɪtʊŋ bəˈkɔmən?

Banka

Bank
Chcel by som si u vás založiť účet.
Ich möchte bei Ihnen ein Konto eröffnen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən ain ˈkɔnto εɐˈ|œfnən
Aké dokumenty budem potrebovať?
Welche Dokumente werde ich brauchen?
ˈvεlçə dokuˈmεntə ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Aké máte číslo účtu?
Wie ist Ihre Kontonummer?
viː ɪst ˈiːrə ˈkɔntonʊmɐ?
Chcem si vybrať peniaze z účtu.
Ich möchte das Geld vom Konto abheben.
ɪç ˈmœçtə das gεlt fɔm ˈkɔnto ˈapheːbn
Koľko je minimálny/maximálny možný výber?
Wie viel kann man minimal/maximal abheben?
viː fiːl kan man miniˈmaːl/maksiˈmaːl ˈapheːbn?
Mám u vás devízový účet.
Ich habe ein Devisenkonto bei Ihrer Bank.
ɪç ˈhaːbə ain deˈviːznkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk
Aký mám zostatok na účte?
Wie ist mein Kontosaldo?
viː ɪst main ˈkɔntozaldo?
Chcel by som zaplatiť bankovým prevodom.
Ich möchte per Banküberweisung zahlen.
ɪç ˈmœçtə pεr ˈbaŋkyːbɐvaizʊŋ ˈtsaːlən
Ako dlho bude trvať prevod?
Wie lange wird die Überweisung dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː yːbɐˈvaizʊŋ ˈdauɐn?
Ku ktorej priehradke mám ísť?
Zu welchem Schalter soll ich gehen?
tsuː ˈvεlçəm ˈʃaltɐ zɔl ɪç ˈgeːən?
Prečerpal som účet., Som v mínuse.
Ich habe mein Konto überzogen.
ɪç ˈhaːbə main ˈkɔnto yːbɐˈtsoːgn
Chcel by som zrušiť svoj účet vo vašej banke.
Ich möchte mein Konto bei Ihrer Bank auflösen.
ɪç ˈmœçtə main ˈkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk ˈaufløːzn
Vyplácate cestovné šeky?
Lösen Sie die Reiseschecks ein?
ˈløːzn ziː diː ˈraizəʃεks ain?
účtenka
e Quittung
ˈkvɪtʊŋ
(bankový) účet
s (Bank)Konto
(baŋk)ˈkɔnto
bežný účet
laufendes Konto
ˈlaufndəs ˈkɔnto
termínovaný účet
s Terminkonto
tεrˈmiːnkɔnto
devízový účet
s Devisenkonto
deˈviːznkɔnto
pokladničná zloženka
e Kassenanweisung
ˈkasn|anvaizʊŋ
prevodný príkaz
r Überweisungsauftrag
yːbɐˈvaizʊŋs|auftraːk
minca
e Münze
ˈmʏntsə
bankovka
e (Bank)Note
(baŋk)ˈnoːtə
priehradka
r Schalter
ˈʃaltɐ
zostatok na účte
r Kontosaldo
ˈkɔntozaldo
výber (z účtu)
e Abhebung
ˈapheːbʊŋ
vklad
e Einlage
ˈainlaːgə
bankomat
r Bankautomat, r Bankomat
ˈbaŋkautomaːtˌ ˈbaŋkomaːt
priame inkaso
r Bankeinzug
ˈbaŋkaintsuːk