Vo fitku

Vo fitku

Im Fitnesscenter
Zašiel by som do posilky.
Ich möchte ins Fitnesscenter gehen.
ɪç ˈmœçtə ɪns ˈfɪtnεssεntɐ ˈgeːən
Kde si tu môžeme zacvičiť?
Wo kann man hier trainieren?
voː kan man hiːɐ trεˈniːrən?
Máte tu nejaké posilňovacie stroje?
Haben Sie Fitnessgeräte hier?
ˈhaːbn ziː ˈfɪtnεsgərεːtə hiːɐ?
Cvičíte pravidelne?
Trainieren Sie regelmäßig?
trεˈniːrən ziː ˈreːglmεːsɪç?
Cvičím tak trikrát týždenne.
Ich trainiere etwa dreimal in der Woche.
ɪç trεˈniːrə ˈεtva ˈdraimaːl ɪn deːɐ ˈvɔxə
Snažím sa nabrať svalovú hmotu.
Ich bemühe mich, Muskelmasse aufzubauen.
ɪç bəˈmyːə mɪçˌ ˈmʊsklmasə ˈauftsubauən
Na zahriatie by sme si mali dať nejaký strečing.
Wir können uns mit Stretching aufwärmen.
viːɐ ˈkœnən ʊns mɪt ˈstrεtʃɪŋ ˈaufvεrmən
Môžete mi ukázať nejaké cviky na nohy?
Können Sie mir einige Beinübungen zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainɪgə ˈbain|yːbʊŋən ˈtsaign?
Chcel by som posilniť plecia.
Ich möchte meine Schultern ein bisschen stärken.
ɪç ˈmœçtə ˈmainə ˈʃʊltɐn ain ˈbɪsçən ˈʃtεrkn
Aké sú najlepšie cviky na brucho?
Welche sind die besten Bauchübungen?
ˈvεlçə zɪnt diː ˈbεstn ˈbaux|yːbʊŋən?
Môžem si zabehať na páse?
Kann ich das Laufband benutzen?
kan ɪç das ˈlaufbant bəˈnʊtsn?
Mohol by som si požičať váš pás?
Könnte ich Ihren Gürtel leihen?
ˈkœntə ɪç ˈiːrən ˈgʏrtl ˈlaiən?
Môžem si na chvíľu vziať túto lavicu/jednoručku?
Darf ich kurz diese Bank/Hantel haben?
darf ɪç kʊrts ˈdiːzə baŋk/ˈhantl ˈhaːbn?
Koľko váži tá činka?
Wie viel wiegt die Hantel?
viː fiːl viːkt diː ˈhantl?
Koľko opakovaní/sérií mám robiť?
Wie viel Wiederholungen/Serien soll ich machen?
viː fiːl viːdɐˈhoːlʊŋən/ˈzeːriən zɔl ɪç ˈmaxn?
Zvyčajne robím 3 série po 10 opakovaniach.
Gewöhnlich mache ich 3 Serien mit 10 Wiederholungen.
gəˈvøːnlɪç ˈmaxə ɪç drai ˈzeːriən mɪt tseːn viːdɐˈhoːlʊŋən
Skúsim niečo ľahšie/ťažšie.
Ich versuche etwas Leichteres/Schwierigeres.
ɪç fεɐˈzuːxə ˈεtvas ˈlaiçtərəs/ˈʃviːrɪgərəs
Koľko sed-ľahov/skracovačiek by som mal robiť?
Wie viele Aufrichter/Bauchpressen sollte ich machen?
viː ˈfiːlə ˈaufrɪçtɐ/ˈbauxprεsn ˈzɔltə ɪç ˈmaxn?
Koľko urobíš zhybov (na hrazde)?
Wie viele Klimmzüge schaffst du?
viː ˈfiːlə ˈklɪmtsyːgə ʃafst duː?
Urobíš 30 kľukov?
Schaffst du 30 Liegestütze?
ʃafst duː ˈdraisɪç ˈliːgəʃtʏtsə?
Môžeš ma istiť (pri bench presse)?
Kannst du mir beim Bankdrücken helfen?
kanst duː miːɐ baim ˈbaŋkdrʏkn ˈhεlfn?
Na ktoré svaly je tento cvik?
Welche Muskel trainiert diese Übung?
ˈvεlçə ˈmʊskl trεˈniːɐt ˈdiːzə ˈyːbʊŋ?
Kedy sa mám nadychovať?
Wann soll ich einatmen?
van zɔl ɪç ˈain|aːtmən?
Už nevládzem.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Všetko ma bolí.
Mir tut alles weh.
miːɐ tuːt ˈaləs veː
Môžem si tu kúpiť nejaký iónový nápoj?
Kann ich hier ein Fitnessgetränk kaufen?
kan ɪç hiːɐ ain ˈfɪtnεsgətrεŋk ˈkaufn?
Kde sú tu sprchy?
Wo gibt es hier Duschen?
voː gipt εs hiːɐ ˈduːʃn?