Žiadosti, príkazy a návrhy

Žiadosti, príkazy a návrhy

Ansuchen, Anweisungen und Vorschläge
Môžete mi pomôcť?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mohol by som (dostať)...?
Könnte ich... (bekommen)?
ˈkœntə ɪç... (bəˈkɔmən)paradɔnˈtoːzə
Môžete mi povedať...?
Können Sie mir sagen...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgn?
Urobili by ste mi láskavosť?
Können Sie mir einen Gefallen tun?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən gəˈfalən tuːn?
Mohli by ste mi poradiť...?
Können Sie mir raten...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈraːtn?
Môžete to zariadiť?
Können Sie sich darum kümmern?
ˈkœnən ziː zɪç daˈrʊm ˈkʏmɐn?
Chcel by som...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
Chcel by som vás požiadať...
Ich möchte Sie bitten...
ɪç ˈmœçtə ziː ˈbɪtn
Boli by ste taký láskavý a...?
Würden Sie so nett sein und...?
ˈvʏrdn ziː zoː nεt zain ʊnt?
Dalo by sa...?
Wäre es möglich...?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪç?
Chcel by som hovoriť s...
Ich möchte... sprechen.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçn
Chcel by som si dohodnúť stretnutie.
Ich möchte einen Termin ausmachen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən tεrˈmiːn ˈausmaxn
Mohli by sme sa stretnúť?
Könnten wir uns treffen?
ˈkœntn viːɐ ʊns ˈtrεfn?
Mohli by ste chvíľu počkať?
Können Sie kurz warten?
ˈkœnən ziː kʊrts ˈvartn?
Môžem si to požičať?
Kann ich es leihen?
kan ɪç εs ˈlaiən?
Môžem sa k vám pridať?
Darf ich mit?
darf ɪç mɪt?
Vyzdvihnete ma?
Holen Sie mich ab?
ˈhoːlən ziː mɪç ap?
Podali by ste mi...?
Können Sie mir bitte... reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə... ˈraiçn?
Nech sa páči.
Hier bitte.
hiːɐ ˈbɪtə
Chcel by som vedieť, či...
Ich möchte gern wissen, ob...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrn ˈvɪsnˌ ɔp
Môžete (mi) to zistiť?
Können Sie es (für mich) herausfinden?
ˈkœnən ziː εs (fyːɐ mɪç) hεˈrausfɪndn?
Prepáčte, že obťažujem, ale...
Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber...
ˈbɪtə εntˈʃʊldɪgn ziː diː ˈʃtøːrʊŋˌ ˈaːbɐ
Prepáčte, potrebujem...
Entschuldigung, ich brauche...
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈbrauxə
Môžem vám pomôcť?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Hľadám...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Zaviedli by ste ma tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Najlepšie bude...
Am besten...
am ˈbεstn
Chceli by ste...?
Wollen Sie vielleicht...?
ˈvɔlən ziː fiˈlaiçt?
A čo tak...?
Und wie wäre es mit...?
ʊnt viː ˈvεːrə εs mɪt?
Mohli by sme napríklad (ísť)...
Wir können zum Beispiel... (gehen).
viːɐ ˈkœnən tsʊm ˈbaiʃpiːl... (ˈgeːən)
Pridáte sa k nám?
Machen Sie mit?
ˈmaxn ziː mɪt?
Ak vám to neprekáža.
Falls es Sie nicht stört.
fals εs ziː nɪçt ˈʃtøːɐt
Bude vám prekážať, ak...?
Stört es nicht, wenn...?
ˈʃtøːɐt εs nɪçtˌ vεn?
Súhlasíte?
Sind Sie dafür?
zɪnt ziː daˈfyːɐ?
Zaujíma vás to?
Interessiert es Sie?
ɪntərεˈsiːɐt εs ziː?
Chcete to vidieť?
Wollen Sie es sehen?
ˈvɔlən ziː εs ˈzeːən?
Mám ho zavolať?
Soll ich ihn rufen?
zɔl ɪç iːn ˈruːfn?
Viete to iste?
Sind Sie sicher?
zɪnt ziː ˈzɪçɐ?
Prečo nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Ako si želáte.
Wie Sie wünschen.
viː ziː ˈvʏnʃn
Budete musieť...
Sie müssen...
ziː ˈmʏsn
Počkajte chvíľu, prosím.
Einen Augenblick, bitte!
ˈainən ˈaugnblikˌ ˈbɪtə!
Môžete vojsť.
Sie können hineingehen.
ziː ˈkœnən hɪnˈaingeːən
Vstúpte!, Ďalej!
Herein!
hεˈrain!
Poďte ďalej!
Kommen Sie rein!
ˈkɔmən ziː rain!
Odložte si (veci).
Legen Sie Ihre Sachen ab.
ˈleːgn ziː ˈiːrə ˈzaxn ap
Sadnite si.
Nehmen Sie Platz., Setzen Sie sich.
ˈneːmən ziː platsˌ ˈzεtsn ziː zɪç
Urobte si pohodlie.
Machen Sie es sich bequem.
ˈmaxn ziː εs zɪç bəˈkveːm
Prevediem vás.
Ich führe Sie herum.
ɪç ˈfyːrə ziː hεˈrʊm
Čo vám môžem ponúknuť?
Was darf ich Ihnen anbieten?
vas darf ɪç ˈiːnən ˈanbiːtn?
Dáte si niečo na pitie?
Möchten Sie etwas trinken?
ˈmœçtn ziː ˈεtvas ˈtrɪŋkn?
Ponúknite sa.
Greifen Sie zu., Bedienen Sie sich.
ˈgraifn ziː tsuːˌ bəˈdiːnən ziː zɪç
Vezmi si (ešte).
Greif zu.
graif tsuː
Dáte si ešte?
Möchten Sie noch?
ˈmœçtn ziː nɔx?
Nechajte nás osamote.
Lassen Sie uns allein.
ˈlasn ziː ʊns aˈlain
Odíďte!
Gehen Sie weg!
ˈgeːən ziː vεk!
Von!
Raus!
raus!
Zmizni!
Verschwinde!
fεɐˈʃvɪndə!