Telefonovanie

Telefonovanie

Telefonieren
Máte telefón!
Ein Anruf für Sie!
ain ˈanruːf fyːɐ ziː!
Potrebujem si zatelefonovať.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Môžem si od vás zavolať?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Môžete mi vytočiť toto číslo?
Können Sie für mich diese Nummer wählen, bitte?
ˈkœnən ziː fyːɐ mɪç ˈdiːzə ˈnʊmɐ ˈvεːlənˌ ˈbɪtə?
Môžete mi požičať telefónny zoznam?
Können Sie mir das Telefonbuch leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ das teleˈfoːnbuːx ˈlaiən?
Aká je predvoľba pre...?
Welche Vorwahl hat...?
ˈvεlçə ˈfoːɐvaːl hat?
Haló..., Prosím...
Hallo..., Bitte...
haˈloːˌ ˈbɪtə
Po zaznení signálu zanechajte odkaz.
Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.
naːx deːm zɪˈgnaːltoːn ˈkœnən ziː ˈainə ˈnaːxrɪçt hɪntɐˈlasn
S kým hovorím?
Mit wem spreche ich, bitte?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪçˌ ˈbɪtə?
Tu je... (z firmy)...
(Firma...,) ... am Apparat.
(ˈfɪrmaˌ) ... am apaˈraːt
Prepáčte, to je asi omyl.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich wohl verwählt.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ ɪç ˈhaːbə mɪç voːl fεɐˈvεːlt
Prepáčte, nerozumel som vám.
Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt fεɐˈʃtandn
Môžete to zopakovať?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Zle vás počujem.
Ich verstehe Sie schlecht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː ʃlεçt
Môžete hovoriť hlasnejšie?
Können Sie lauter sprechen, bitte?
ˈkœnən ziː ˈlautɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə?
S kým chcete hovoriť?
Wen wollen Sie sprechen?
veːn ˈvɔlən ziː ˈʃprεçn?
Rád by som hovoril s...
Ich möchte... sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə
Bohužiaľ, momentálne tu nie je.
Es tut mir leid, er ist zurzeit nicht hier.
εs tuːt miːɐ laitˌ eːɐ ɪst tsʊrˈtsait nɪçt hiːɐ
Volám vo veci...
Ich rufe an wegen...
ɪç ˈruːfə an ˈveːgn
Môžete mi ho dať k telefónu?
Kann ich ihn bitte sprechen?
kan ɪç iːn ˈbɪtə ˈʃprεçn?
Môžete ma prepojiť?
Können Sie mich (weiter)verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç (ˈvaitɐ)fεɐˈbɪndn?
Môžete ma, prosím, spojiť s vaším kolegom?
Können Sie mich bitte mit Ihrem Kollegen verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç ˈbɪtə mɪt ˈiːrəm kɔˈleːgn fεɐˈbɪndn?
Počkajte, prepojím vás.
Einen Augenblick, ich verbinde Sie.
ˈainən ˈaugnblikˌ ɪç fεɐˈbɪndə ziː
Nemôžem sa mu dovolať.
Ich kann ihn nicht erreichen.
ɪç kan iːn nɪçt εɐˈraiçn
Linka je stále obsadená.
Die Leitung ist immer besetzt.
diː ˈlaitʊŋ ɪst ˈɪmɐ bəˈzεtst
Volal som už skôr, ale nezastihol som ho.
Ich habe schon vorher angerufen, aber ich konnte ihn nicht erreichen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn foːɐˈheːɐ ˈangəruːfnˌ ˈaːbɐ ɪç ˈkɔntə iːn nɪçt εɐˈraiçn
Môžem mu nechať odkaz?
Kann ich eine Nachricht für ihn hinterlassen?
kan ɪç ˈainə ˈnaːxrɪçt fyːɐ iːn hɪntɐˈlasn?
Skúste zavolať o hodinu.
Versuchen Sie in einer Stunde noch einmal anzurufen, bitte.
fεɐˈzuːxn ziː ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə nɔx ˈainmaːl ˈantsuruːfnˌ ˈbɪtə
Môžete mu/jej povedať, aby mi zavolal(a) na číslo...?
Können Sie ihn/sie bitten, mich unter... zurückzurufen?
ˈkœnən ziː iːn/ziː ˈbɪtnˌ mɪç ˈʊntɐ... tsuˈrʏktsuːruːfn?
Musím končiť.
Ich muss Schluss machen.
ɪç mʊs ʃlʊs ˈmaxn
Mám skoro vybitú batériu.
Mein Handyakku ist zu schwach.
main hεndiˈaku ɪst tsuː ʃvax
Potrebujem (si) dobiť kredit.
Ich muss mein Handy aufladen.
ɪç mʊs main ˈhεndi ˈauflaːdn
Môžete mi dať drobné na telefón?
Können Sie mir Kleingeld zum Telefonieren wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈklaingεlt tsʊm teləfoˈniːrən ˈvεksln?
Kde je najbližší telefónny automat?
Wo ist die nächste Telefonzelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə teleˈfoːnˈtsεlə?
Aké je číslo na políciu/záchranku?
Welche Nummer hat die Polizei/der Rettungsdienst?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ hat diː poliˈtsai/deːɐ ˈrεtʊŋsdiːnst?
Chcel by som volať na účet volaného.
Ich möchte ein R-Gespräch anmelden.
ɪç ˈmœçtə ain ˈεrgəʃprεːç ˈanmεldn
mobil
s Handy
ˈhεndi
dobíjací kupón
e Wertkarte
ˈveːɐtkartə
batéria do mobilu
r Handy-Akku
ˈhεndi|aku
nabíjačka (na mobil)
s (Handy-)Ladegerät
(ˈhεndi)ˈlaːdəgərεːt
dátová karta
e Datenkarte
ˈdaːtnkartə
pevná linka
s Festnetz
ˈfεstnεts
telefónny záznamník
r Anrufbeantworter
ˈanruːfbə|antvɔrtɐ
fax
s Faxgerät
ˈfaksgərεːt