Pozvali nás na návštevu.
Sie haben uns eingeladen.
ziː ˈhaːbn ʊns ˈaingəlaːdn
Bol u nás na návšteve so svojou priateľkou.
Er war bei uns mit seiner Freundin zu Besuch.
eːɐ vaːɐ bai ʊns mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn tsuː bəˈzuːx
Vitajte., Srdečne vás (u nás) vítam.
Herzlich willkommen!
ˈhεrtslɪç vɪlˈkɔmən!
Nech sa páči, poďte ďalej.
Bitte, kommen Sie herein.
ˈbɪtəˌ ˈkɔmən ziː hεˈrain
Priniesol som malú pozornosť.
Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈklainɪçkait ˈmɪtgəbraxt
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju manželku.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Teší ma(, že vás poznávam).
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Dlho sme sa nevideli.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Ako sa majú vaši?
Wie geht's deiner Familie?
viː geːts ˈdainɐ faˈmiːliə?
Sadnite si, prosím.
Setzt euch, bitte., Nehmt Platz, bitte.
zεtst ɔyçˌ ˈbɪtəˌ ˈneːmt platsˌ ˈbɪtə
Čo vám môžem ponúknuť?
Was kann ich euch anbieten?
vas kan ɪç ɔyç ˈanbiːtn?
Môžem vám ponúknuť niečo na pitie?
Darf ich euch etwas zum Trinken anbieten?
darf ɪç ɔyç ˈεtvas tsʊm ˈtrɪŋkn ˈanbiːtn?
Dáš si kávu alebo čaj?
Willst du Kaffee oder Tee?
vɪlst duː ˈkafeː ˈoːdɐ teː?
Dal by som si kávu s mliekom.
Ich nehme Kaffee mit Milch.
ɪç ˈneːmə ˈkafeː mɪt mɪlç
Sladíte?
Nehmen Sie Zucker?
ˈneːmən ziː ˈtsʊkɐ?
Koľko kociek?
Wie viel Stück?
viː fiːl ʃtʏk?
Dáte si pivo, víno alebo niečo ostrejšie?
Nehmen Sie Bier, Wein oder etwas Scharfes?
ˈneːmən ziː biːɐˌ vain ˈoːdɐ ˈεtvas ˈʃarfəs?
To neodmietnem.
Dazu sage ich nicht nein.
daˈtsuː ˈzaːgə ɪç nɪçt nain
Môžem vám ešte naliať?
Darf ich Ihnen noch einschenken?
darf ɪç ˈiːnən nɔx ˈainʃεŋkn?
Nie, ďakujem.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Obslúžte sa, prosím.
Bedienen Sie sich, bitte.
bəˈdiːnən ziː zɪçˌ ˈbɪtə
Ponúkni sa.
Greif zu.
graif tsuː
Chutilo vám?
Hat es Ihnen geschmeckt?
hat εs ˈiːnən gəˈʃmεkt?
Bolo to vynikajúce!
Es war sehr lecker!
εs vaːɐ zeːɐ ˈlεkɐ!
Fajčíte?
Rauchen Sie?
ˈrauxn ziː?
Máš, prosím ťa, oheň/zapaľovač/zápalky?
Hast du Feuer/Feuerzeug/Streichhölzer, bitte?
hast duː ˈfɔyɐ/ˈfɔyɐtsɔyk/ˈʃtraiçhœltsɐˌ ˈbɪtə?
Prekážalo by vám, keby som si zapálil?
Würde es euch stören, wenn ich rauche?
ˈvʏrdə εs ɔyç ˈʃtøːrənˌ vεn ɪç ˈrauxə?
Poďme si zapáliť von.
Gehen wir nach draußen rauchen.
ˈgeːən viːɐ naːx ˈdrausn ˈrauxn
Budeme už musieť ísť.
Wir sollten schon gehen.
viːɐ ˈzɔltn ʃoːn ˈgeːən
Vďaka za príjemný večer.
Vielen Dank für den angenehmen Abend.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ deːn ˈangəneːmən ˈaːbnt
Odprevadím vás ku dverám.
Ich begleite Sie zur Tür.
ɪç bəˈglaitə ziː tsuːɐ tyːɐ
Šťastnú cestu domov.
Kommen Sie gut nach Hause!
ˈkɔmən ziː guːt naːx ˈhauzə!
Nabudúce musíte prísť vy k nám.
Nächstes Mal müssen Sie zu uns kommen.
ˈnεːçstəs maːl ˈmʏsn ziː tsuː ʊns ˈkɔmən
návšteva
r Besuch
bəˈzuːx
pozvanie
e Einladung
ˈainlaːdʊŋ
stretnutie
s Treffen
ˈtrεfn
rande
e Verabredung, r Termin
fεɐˈapreːdʊŋˌ tεrˈmiːn
prijatie
e Aufnahme
ˈaufnaːmə
kvety
e Blumen
ˈbluːmən
káva
r Kaffee
ˈkafeː
čierny/ovocný čaj
schwarzer Tee/Früchtetee
ˈʃvartsɐ teː/ˈfrʏçtəteː
minerálka
s Mineralwasser
mineˈraːlvasɐ
džús
r Saft
zaft
biele/červené víno
r Weißwein/Rotwein
ˈvaisvain/ˈroːtvain
likér
r Likör
liˈkøːɐ
pálenka
r Schnaps
ʃnaps
cigareta
e Zigarette
tsigaˈrεtə