V kempingu

V kempingu

Camping
Kde je najbližší kemping?
Wo ist der nächste Campingplatz?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈkεmpɪŋplats?
Môžeme tu kempovať?
Kann man hier campen?
kan man hiːɐ ˈkεmpn?
Dá sa tu kempovať s obytným prívesom?
Kann man hier mit einem Wohnwagen campen?
kan man hiːɐ mɪt ˈainəm ˈvoːnvaːgn ˈkεmpn?
Máte voľné miesto?
Gibt es noch freie Plätze?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə?
Platí sa za osobu alebo za stan?
Zahlt man pro Person oder pro Zelt?
tsaːlt man proː pεrˈzoːn ˈoːdɐ proː tsεlt?
Koľko sa platí za noc?
Wie viel macht das pro Nacht?
viː fiːl maxt das proː naxt?
Koľko stojí elektrina na deň?
Wie viel kostet der Strom für einen Tag?
viː fiːl ˈkɔstət deːɐ ʃtroːm fyːɐ ˈainən taːk?
Pas vám tu nemôžem nechať.
Ich kann meinen Pass nicht hier lassen.
ɪç kan ˈmainən pas nɪçt hiːɐ ˈlasn
Môžeme si tu prenajať chladničku?
Können wir einen Kühlschrank mieten?
ˈkœnən viːɐ ˈainən ˈkyːlʃraŋk ˈmiːtn?
Kde sú tu sprchy/záchody/umyvárne?
Wo sind hier Duschen/Toiletten/Waschräume?
voː zɪnt hiːɐ ˈduːʃn/toaˈlεtn/ˈvaʃrɔymə?
Kde môžeme zaparkovať?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Kde si môžeme postaviť stan?
Wo können wir das Zelt aufschlagen?
voː ˈkœnən viːɐ das tsεlt ˈaufʃlaːgn?
Môžeme tu založiť oheň?
Kann man hier Feuer machen?
kan man hiːɐ ˈfɔyɐ ˈmaxn?
Kde si môžeme nazbierať drevo na oheň?
Wo können wir Holz für das Feuer sammeln?
voː ˈkœnən viːɐ ˈhɔlts fyːɐ das ˈfɔyɐ ˈzamln?
Môžem tu nechať voľne pobiehať psa?
Kann ich hier meinen Hund frei laufen lassen?
kan ɪç hiːɐ ˈmainən hʊnt frai ˈlaufn ˈlasn?
Ako si máme zaistiť svoje zásoby pred medveďmi?
Wie können wir unsere Vorräte vor den Bären schützen?
viː ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈfoːɐrεːtə foːɐ deːn ˈbεːrən ˈʃʏtsn?
O koľkej sa otvára/zatvára brána?
Um wie viel Uhr öffnet/schließt man das Tor?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈœfnət/ʃliːst man das toːɐ?
Chceme si požičať čln.
Wir wollen ein Boot leihen.
viːɐ ˈvɔlən ain boːt ˈlaiən
Môžem si tu požičať bicykel?
Kann man hier Fahrräder leihen?
kan man hiːɐ ˈfaːɐrεːdɐ ˈlaiən?
Je tu (niekde) telefónny automat?
Gibt es hier ein Telefon?
gipt εs hiːɐ ain teleˈfoːn?
Dajú sa tu niekde chytať ryby?
Kann man hier irgendwo angeln?
kan man hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈaŋln?
Musím mať povolenie?
Muss man eine Erlaubnis haben?
mʊs man ˈainə εɐˈlaupnɪs ˈhaːbn?
Požičiavate stany/spacáky?
Kann man hier Zelte/Schlafsäcke ausleihen?
kan man hiːɐ ˈtsεltə/ˈʃlaːfzεkə ˈauslaiən?
Budeme spať pod holým nebom.
Wir schlafen unter freiem Himmel.
viːɐ ˈʃlaːfn ˈʊntɐ ˈfraiəm ˈhɪml
Môžeme si nechať veci v stane?
Können wir unsere Sachen im Zelt lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈzaxn ɪm tsεlt ˈlasn?
Kde sú tu odpadkové koše/kontajnery?
Wo gibt es hier Müllcontainer?
voː gipt εs hiːɐ ˈmʏlkɔnteːnɐ?
Dajú sa tu niekde kúpiť potraviny?
Kann man irgendwo in der Nähe Lebensmittel kaufen?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈleːbnsmɪtl ˈkaufn?
Dá sa tu niekde najesť/zájsť na pivo?
Kann man irgendwo in der Nähe essen gehen/ein Bier trinken?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈεsn ˈgeːən/ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
umyváreň
r Waschraum
ˈvaʃraum
pitná voda
s Trinkwasser
ˈtrɪŋkvasɐ
úžitková voda
s Brauchwasser
ˈbrauxvasɐ
toaleta, záchod
e Toilette, s Klosett
toaˈlεtəˌ kloˈzεt
obytný automobil
s Wohnmobil
ˈvoːnmobiːl
karavan
r Wohnwagen, r Caravan
ˈvoːnvaːgnˌ ˈkaravan
stan
s Zelt
tsεlt
stanové kolíky
e Heringe
ˈheːrɪŋə
stanové tyčky
e Zeltstöcke
ˈtsεltʃtœkə
stanová plachta
e Zeltplane
ˈtsεltplaːnə
tropiko
s Überzelt
ˈyːbɐtsεlt
moskytiéra
s Moskitonetz
mɔsˈkiːtonεts
spacák
r Schlafsack
ˈʃlaːfzak
karimatka
e Isomatte
ˈiːzomatə
táborák
s (Lager)Feuer
(ˈlaːgɐ)ˈfɔyɐ
ohnisko
e Feuerstelle
ˈfɔyɐʃtεlə
drevo
Holz
ˈhɔlts
zápalky
e Streichhölzer
ˈʃtraiçhœltsɐ
zapaľovač
s Feuerzeug
ˈfɔyɐtsɔyk
horolezecký varič
r Campingkocher
ˈkεmpɪŋkɔxɐ
sekerka
e Axt
akst
vreckový nožík, zatvárací nôž
s Taschenmesser/Klappmesser
ˈtaʃnmεsɐ/ˈklapmεsɐ
otvárač na konzervy
r Dosenöffner
ˈdoːznœfnɐ
ešus
s Kochgeschirr
ˈkɔxgəʃɪr
batoh, ruksak
r Rucksack, r Wanderrucksack
ˈrʊkzakˌ ˈvandɐrʊkzak