Nakupovanie a platenie

Nakupovanie a platenie

Einkaufen und Zahlen

Výber tovaru

Im Geschäft
Chcel by som ísť na nákup.
Ich möchte einkaufen gehen.
ɪç ˈmœçtə ˈainkaufn ˈgeːən
Potrebujem si kúpiť nové...
Ich muss neue... kaufen.
ɪç mʊs ˈnɔyə... ˈkaufn
Kde môžem kúpiť...?
Wo kann ich... kaufen?
voː kan ɪç... ˈkaufn?
Kde je najbližší hypermarket?
Wo ist das nächste Einkaufszentrum?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈainkaufstsεntrʊm?
Je tu niekde nablízku obchodný dom?
Gibt es hier in der Nähe ein Warenhaus?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈvaːrənhaus?
Máte...?
Haben Sie...?
ˈhaːbn ziː?
Kde nájdem...?
Wo finde ich...?
voː ˈfɪndə ɪç?
Hľadám...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Máte nejaké zľavy?
Haben Sie auch reduzierte Ware?
ˈhaːbn ziː aux reduˈtsiːɐtə ˈvaːrə?
Vzťahuje sa zľava aj na toto?
Ist das auch reduziert?
ɪst das aux reduˈtsiːɐt?
Môžete mi ukázať, ako to funguje?
Können Sie mir bitte zeigen, wie es funktioniert?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈtsaignˌ viː εs fʊŋktsioˈniːɐt?
Môžem sa na to pozrieť?
Kann ich es mir ansehen?
kan ɪç εs miːɐ ˈanzeːən?
Aký je rozdiel medzi týmito dvomi?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
vas ɪst deːɐ ˈʊntɐʃiːt ˈtsvɪʃn deːn ˈbaidn?
Ktorý by ste mi odporúčali?
Was können Sie mir empfehlen?
vas ˈkœnən ziː miːɐ εmˈpfeːlən?
Vezmem si to.
Ich nehme es.
ɪç ˈneːmə εs
Sú v tom (aj) batérie?
Sind Batterien dabei?
zɪnt batəˈriːən ˈdabai?
Môžete mi to zabaliť?
Können Sie es mir einpacken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈainpakn?
Môžete mi na to dať tašku?
Können Sie mir dafür eine Tasche geben?
ˈkœnən ziː miːɐ daˈfyːɐ ˈainə ˈtaʃə ˈgeːbn?
Cena nesedí.
Der Preis stimmt nicht.
deːɐ prais ʃtɪmt nɪçt
Bola tam cenovka so zľavou.
Ein Rabattschild war dabei.
ain raˈbatʃɪlt vaːɐ ˈdabai
Je na to záruka?
Hat es eine Garantie?
hat εs ˈainə garanˈtiː?
Poskytujete záruku vrátenia peňazí?
Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?
gipt εs ˈainə ˈgεlttsurʏkgarantiː?
Aká dlhá je záruka?
Wie lange gilt die Garantie?
viː ˈlaŋə gɪlt diː garanˈtiː?
Vzťahuje sa záruka aj na...?
Bezieht sich die Garantie auch auf...?
bəˈtsiːt zɪç diː garanˈtiː aux auf?
Ako/Kde môžem uplatniť záruku?
Wie/Wo kann ich die Garantie geltend machen?
viː/voː kan ɪç diː garanˈtiː ˈgεltnt ˈmaxn?

Reklamácia

Reklamation
Chcem reklamovať tento tovar.
Ich möchte diese Ware reklamieren.
ɪç ˈmœçtə ˈdiːzə ˈvaːrə reklaˈmiːrən
Kúpil som to u vás pred 2 dňami.
Ich habe das hier vor 2 Tagen gekauft.
ɪç ˈhaːbə das hiːɐ foːɐ tsvai ˈtaːgn gəˈkauft
Prestalo to fungovať.
Es funktioniert nicht mehr.
εs fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt meːɐ
Nič som s tým nerobil.
Ich habe damit nichts getan.
ɪç ˈhaːbə daˈmɪt nɪçts gəˈtaːn
Len som to chcel zapnúť.
Ich wollte es nur einschalten.
ɪç ˈvɔltə εs nuːɐ ˈainʃaltn
Postupoval som podľa návodu.
Ich habe die Anweisung befolgt.
ɪç ˈhaːbə diː ˈanvaizʊŋ bəˈfɔlkt
V škatuli nebol žiadny návod/manuál.
In der Packung war keine Gebrauchsanweisung.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ vaːɐ ˈkainə gəˈbrauxs|anvaizʊŋ
Zdá sa, že v tom balení niečo chýba.
In der Packung fehlt wohl etwas.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ feːlt voːl ˈεtvas
Je to skazené.
Es ist verdorben.
εs ɪst fεɐˈdɔrbn
Švy sa párajú.
Die Nähte gehen auf.
diː ˈnεːtə ˈgeːən auf
Mal som to na sebe len raz.
Ich habe es nur einmal angehabt.
ɪç ˈhaːbə εs nuːɐ ˈainmaːl ˈangəhaːpt
Tu je účet/účtenka.
Hier ist der Kassenbon.
hiːɐ ɪst deːɐ ˈkasnbɔŋ
Ako dlho potrvá vybavenie reklamácie?
Wie lange dauert die Bearbeitung der Reklamation?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈ|arbaitʊŋ deːɐ reklamaˈtsioːn?
Môžete mi potom dať vedieť e-mailom/SMS-kou?
Könnten Sie mir dann eine E-Mail/SMS schicken?
ˈkœntn ziː miːɐ dan ˈainə ˈiːmεil/εs|εmˈεs ˈʃɪkn?
Vašu/Moju reklamáciu uznali.
Ihre/Meine Reklamation wurde anerkannt.
ˈiːrə/ˈmainə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə ˈan|εɐkant
Vaša reklamácia bola zamietnutá.
Ihre Reklamation wurde zurückgewiesen.
ˈiːrə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə tsuˈrʏkgəviːzn
Prečo moju reklamáciu zamietli?
Warum wurde meine Reklamation zurückgewiesen?
vaˈrʊm ˈvʊrdə ˈmainə reklamaˈtsioːn tsuˈrʏkgəviːzn?
Môžete mi to vymeniť?
Können Sie es mir umtauschen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈʊmtauʃn?
Žiadam vrátenie peňazí.
Ich fordere mein Geld zurück.
ɪç ˈfɔrdərə main gεlt tsuˈrʏk
Zavolajte mi vedúceho.
Ich möchte den Geschäftsleiter sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə deːn gəˈʃεftslaitɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə