Cestovanie loďou

Cestovanie loďou

Schiffsreisen

V prístave

Im Hafen
Ako sa dostaneme do trajektového prístavu?
Wie kommen wir zum Fährhafen?
viː ˈkɔmən viːɐ tsʊm ˈfεːɐhaːfn?
Ako často premávajú trajekty (do...)?
Wie oft fährt die Fähre (nach...)?
viː ɔft fεːɐt diː ˈfεːrə (naːx)paradɔnˈtoːzə
O koľkej odchádza ďalší trajekt?
Wann fährt die nächste Fähre?
van fεːɐt diː ˈnεːçstə ˈfεːrə?
Ako dlho pred vyplávaním sa treba registrovať?
Wie lange vor der Abfahrt soll man einchecken?
viː ˈlaŋə foːɐ deːɐ ˈapfaːɐt zɔl man ˈaintʃεkn?
Ako dlho trvá plavba?
Wie lange dauert die Schifffahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː ˈʃiffaːɐt?
Plavba trvá asi hodinu.
Die Schifffahrt dauert etwa eine Stunde.
diː ˈʃiffaːɐt ˈdauɐt ˈεtva ˈainə ˈʃtʊndə
Trajekt už máme rezervovaný a zaplatený.
Wir haben die Fähre im Voraus gebucht und bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈfεːrə ɪm foˈraus gəˈbuːxt ʊnt bəˈtsaːlt
Koľko sa platí za osobné auto plus dve osoby?
Wie viel kostet ein PKW plus zwei Personen?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈpeːkaːveː plʊs tsvai pεrˈzoːnən?
Platí sa aj za príves?
Muss man auch für einen Anhänger bezahlen?
mʊs man aux fyːɐ ˈainən ˈanhεŋɐ bəˈtsaːlən?
registračný pult
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
nájazdová rampa
e Auffahrtsrampe
ˈauffaːɐtsrampə
prístavný mostík (pre peších)
e Landungsbrücke
ˈlandʊŋsbrʏkə

Na palube lode

An Bord
Môžete nám ukázať, kde je naša kajuta?
Können Sie uns unsere Kajüte zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzərə kaˈjyːtə ˈtsaign?
Je na lodi bar/reštaurácia?
Gibt es auf dem Schiff eine Bar/ein Restaurant?
gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə baːɐ/ain rεstoˈrɑ̃ː?
Kde sú tu záchody?
Wo gibt es hier Toiletten?
voː gipt εs hiːɐ toaˈlεtn?
Mám morskú chorobu.
Ich bin seekrank.
ɪç bɪn ˈzeːkraŋk
Nemáte niečo proti morskej chorobe?
Haben Sie etwas gegen Seekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait?
Kde na lodi nájdem zmenáreň?
Wo gibt es auf dem Schiff eine Wechselstube?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə ˈvεkslʃtuːbə?
Zmenáreň je hneď naproti informáciám.
Die Wechselstube ist direkt gegenüber der Auskunft.
diː ˈvεkslʃtuːbə ɪst diˈrεkt geːgnˈ|yːbɐ deːɐ ˈauskʊnft
Môžeme ísť na hornú palubu?
Können wir aufs Oberdeck gehen?
ˈkœnən viːɐ aufs ˈoːbɐdεk ˈgeːən?
Horná paluba je pre zlé počasie uzavretá.
Das Oberdeck ist wegen Schlechtwetter geschlossen.
das ˈoːbɐdεk ɪst ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ gəˈʃlɔsn
Aké sú bezpečnostné opatrenia?
Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?
ˈvεlçə ˈzɪçɐhaitsmaːsnaːmən gipt εs?
Kedy pristaneme?
Wann kommen wir an?
van ˈkɔmən viːɐ an?
paluba
s Deck
ˈdεk
dolná/stredná/horná paluba
s Unterdeck/Mitteldeck/Oberdeck
ˈʊntɐdεk/ˈmɪtldεk/ˈoːbɐdεk
krytá paluba
geschlossenes Deck
gəˈʃlɔsənəs ˈdεk
otvorená paluba
offenes Deck
ˈɔfənəs ˈdεk

Vyhliadková plavba

Schiffsrundfahrt
Odkiaľ odchádzajú vyhliadkové plavby?
Wo beginnen die Schiffsrundfahrten?
voː bəˈgɪnən diː ˈʃɪfsrʊntfaːɐtn?
Môžem počas zastávky opustiť loď? (v prístavisku)
Kann ich das Schiff während der Fahrt/eines Halts verlassen?
kan ɪç das ʃɪf ˈvεːrənt deːɐ faːɐt/ˈainəs halts fεɐˈlasn?
Môžete vystúpiť a potom zasa nastúpiť v hociktorom prístavisku.
Sie können an einem beliebigen Anlegeplatz aus- und einsteigen.
ziː ˈkœnən an ˈainəm bəˈliːbɪgn ˈanleːgəplats aus ʊnt ˈainʃtaign
Aké dlhé sú zastávky?
Wie lange hält das Schiff an den Stops?
viː ˈlaŋə hεːlt das ʃɪf an deːn ʃtɔps?
Je na lodi nejaká možnosť občerstvenia?
Kann man auf dem Schiff etwas zum Essen und Trinken bekommen?
kan man auf deːm ʃɪf ˈεtvas tsʊm ˈεsn ʊnt ˈtrɪŋkn bəˈkɔmən?
V bare sa podávajú teplé aj studené nápoje, malinovky aj alkohol.
In der Bar werden kalte und warme Getränke, sowie Softdrinks und Alkohol angeboten.
ɪn deːɐ baːɐ ˈveːɐdn ˈkaltə ʊnt ˈvarmə gəˈtrεŋkəˌ zoˈviː ˈsɔftdrɪŋks ʊnt ˈalkohoːl ˈangəboːtn
Kde sú na lodi toalety?
Wo gibt es auf dem Schiff Toiletten?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf toaˈlεtn?
Majú bezbariérový prístup?
Gibt es dort einen behindertengerechten Zugang?
gipt εs dɔrt ˈainən bəˈhɪndɐtəngərεçtn ˈtsuːgaŋ?
Poskytujete počas plavby nejaký výklad?
Gibt es während der Rundfahrt einen Vortrag?
gipt εs ˈvεːrənt deːɐ ˈrʊntfaːɐt ˈainən ˈfoːɐtraːk?
Áno, k dispozícii je výklad v niekoľkých jazykoch.
Ja, es gibt einen mehrsprachigen Vortrag.
jaːˌ εs gipt ˈainən ˈmeːɐʃpraːxɪgn ˈfoːɐtraːk
Ktorý jazyk by ste si želali?
Welche Sprache wünschen Sie sich?
ˈvεlçə ˈʃpraːxə ˈvʏnʃn ziː zɪç?
Chceli by sme výklad v nemčine/francúzštine/španielčine.
Wir möchten einen Vortrag auf Deutsch/Französisch/Spanisch.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈfoːɐtraːk auf dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ
Máte aj prospekty v angličtine/nemčine/francúzštine/španielčine?
Haben Sie auch Prospekte auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch?
ˈhaːbn ziː aux proˈspεktə auf ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ?