Prehliadka mesta

Prehliadka mesta

Stadtbesichtigung

Turistické informácie

Touristeninfo
Kde môžeme získať nejaké informácie o meste?
Wo können wir einige Informationen über die Stadt bekommen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainɪgə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈyːbɐ diː ʃtat bəˈkɔmən?
Kde môžem zohnať mapu mesta?
Wo kann ich einen Stadtplan bekommen?
voː kan ɪç ˈainən ˈʃtatplaːn bəˈkɔmən?
Koľko stojí táto mapka?
Wie viel kostet dieser Stadtplan?
viː fiːl ˈkɔstət ˈdiːzɐ ˈʃtatplaːn?
Máte aj sprievodcu v angličtine/nemčine/francúzštine?
Haben Sie auch einen englischen/deutschen/französischen Reiseführer?
ˈhaːbn ziː aux ˈainən ˈεŋlɪʃn/ˈdɔytʃn/franˈtsøːzɪʃn ˈraizəfyːrɐ?
Chceli by sme si prezrieť mesto.
Wir möchten die Stadt besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn diː ʃtat bəˈzɪçtɪgn
Môžete nás previesť po meste?
Können Sie uns durch die Stadt führen?
ˈkœnən ziː ʊns dʊrç diː ʃtat ˈfyːrən?
Čo by sme mali určite vidieť?
Was sollten wir unbedingt sehen?
vas ˈzɔltn viːɐ ˈʊnbədɪŋt ˈzeːən?
Aké miestne pamiatky nám odporúčate?
Welche örtlichen Sehenswürdigkeiten können Sie uns (zur Besichtigung) empfehlen?
ˈvεlçə ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn ˈkœnən ziː ʊns (tsuːɐ bəˈzɪçtɪgʊŋ) εmˈpfeːlən?
Je tu nejaké miesto s výhľadom na mesto?
Gibt es hier einen Aussichtspunkt auf die Stadt?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt auf diː ʃtat?
Tam sme už boli.
Wir waren schon da.
viːɐ ˈvaːrən ʃoːn daː
Chceli by sme si pozrieť nejaké kostoly/pamätníky.
Wir möchten einige Kirchen/Denkmäler besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainɪgə ˈkɪrçn/ˈdεŋkmεːlɐ bəˈzɪçtɪgn
Chceli by sme si objednať prehliadku so sprievodcom.
Wir möchten eine Führung buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈfyːrʊŋ ˈbuːxn
Ako dlho (po)trvá prehliadka?
Wie lange dauert die Besichtigung?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
Na prehliadku máme len pol dňa.
Wir haben nur einen halben Tag für die Besichtigung.
viːɐ ˈhaːbn nuːɐ ˈainən ˈhalbn taːk fyːɐ diː bəˈzɪçtɪgʊŋ
Kedy bol ten kostol postavený?
Wann wurde die Kirche gebaut?
van ˈvʊrdə diː ˈkɪrçə gəˈbaut?
Je tu neďaleko nejaký park?
Gibt es in der Nähe einen Park?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən park?
Môžeme navštíviť mestské múzeum?
Können wir das Stadtmuseum besuchen?
ˈkœnən viːɐ das ˈʃtatmuˈzeːʊm bəˈzuːxn?
Počul som, že neďaleko je zaujímavý starý most.
Ich habe gehört, dass es in der Nähe eine interessante alte Brücke gibt.
ɪç ˈhaːbə gəˈhøːɐtˌ das εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ɪntərεˈsantə ˈaltə ˈbrʏkə gipt
Čo je tamto za budovu/pamätník?
Was für ein Gebäude/Denkmal ist das da?
vas fyːɐ ain gəˈbɔydə/ˈdεŋkmaːl ɪst das daː?
Ktorý architekt to navrhol?
Wer war der Architekt?
veːɐ vaːɐ deːɐ arçiˈtεkt?
Môžeme sa pozrieť dovnútra?
Können wir hineingehen?
ˈkœnən viːɐ hɪnˈaingeːən?
Môže sa tu fotiť?
Darf man hier fotografieren?
darf man hiːɐ fotograˈfiːrən?
Môžeme sa tu chvíľu zdržať a poobzerať sa?
Können wir uns hier kurz aufhalten und umsehen?
ˈkœnən viːɐ ʊns hiːɐ kʊrts ˈaufhaltn ʊnt ˈʊmzeːən?
Neurobíme si prestávku na obed/olovrant?
Machen wir eine Mittagspause/Erfrischungspause?
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈmɪtaːkspauzə/εɐˈfrɪʃʊŋspauzə?
Dá sa vyjsť hore na (tú) vežu?
Kann man den Turm besteigen?
kan man deːn tʊrm bəˈʃtaign?
Platí sa tam vstupné?
Kostet es Eintritt?
ˈkɔstət εs ˈaintrɪt?
Kde dostanem vstupenky?
Wo bekomme ich Eintrittskarten?
voː bəˈkɔmə ɪç ˈaintrɪtskartn?
Koľko stojí detská/polovičná vstupenka?
Wie viel kostet eine Kinderkarte/ermäßigte Karte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈkɪndɐkartə/εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə?
Poskytujete zľavy pre študentov/seniorov?
Gibt es eine Studentenermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ʃtuˈdεntnεɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Máte skupinové zľavy?
Gibt es Gruppenermäßigungen?
gipt εs ˈgrʊpn|εɐmεːsɪgʊŋən?
Je nás päť/šesť/desať.
Wir sind fünf/sechs/zehn.
viːɐ zɪnt fʏnf/zεks/tseːn
Potrebujem sa dostať do/k/na...
Ich brauche zu... zu kommen.
ɪç ˈbrauxə tsuː... tsuː ˈkɔmən
Ako sa dostanem do/k/na...?
Wie komme ich zu...?
viː ˈkɔmə ɪç tsuː?
Môžem si tu niekde kúpiť pohľadnice/suveníry?
Kann ich hier irgendwo Ansichtskarten/Souvenirs kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈanzɪçtskartn/zuvəˈniːɐs ˈkaufn?
Predávate známky?
Verkaufen Sie Briefmarken?
fεɐˈkaufn ziː ˈbriːfmarkn?
Akú známku potrebujem na Slovensko?
Welche Briefmarke brauche ich nach Slowakei?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə ˈbrauxə ɪç naːx slovaˈkai?
Kde je tu najbližšia poštová schránka?
Wo ist der nächste Briefkasten?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbriːfkastn?
Sú tu niekde verejné toalety?
Gibt es hier eine öffentliche Toilette?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈœfntlɪçə toaˈlεtə?

Pamätihodnosti

Sehenswürdigkeiten
pamiatky
e Sehenswürdigkeiten
ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn
prehliadka so sprievodcom
e Führung
ˈfyːrʊŋ
múzeum
s Museum
muˈzeːʊm
prírodovedné múzeum
naturwissenschaftliches Museum
naˈtuːɐvɪsnʃaftlɪçəs muˈzeːʊm
galéria
e Galerie
galəˈriː
obrazáreň
e Gemäldegalerie
gəˈmεːldəgaləriː
radnica
s Rathaus
ˈraːthaus
veža
r Turm
tʊrm
kostol
e Kirche
ˈkɪrçə
kaplnka
e Kapelle
kaˈpεlə
kláštor
s Kloster
ˈkloːstɐ
opátstvo
e Abtei
apˈtai
hrobka
e Gruft
grʊft
cintorín
r Friedhof
ˈfriːthoːf
pohrebisko
e Begräbnisstätte
bəˈgrεːpnɪsʃtεtə
námestie
r Platz
plats
blší trh
r Flohmarkt
ˈfloːmarkt
fontána
r Brunnen
ˈbrʊnən
pamätník
s Denkmal
ˈdεŋkmaːl
socha
e Statue
ˈʃtaːtuə
knižnica
e Bibliothek
biblioˈteːk
koncertná sála
r Konzertsaal
kɔnˈtsεrtzaːl
most
e Brücke
ˈbrʏkə
prístav
r Hafen
ˈhaːfn
výstavisko
s Messegelände
ˈmεˈsəgəlεndə
výstava
e Ausstellung
ˈausʃtεlʊŋ
hrad
e Burg
bʊrk
zámok
s Schloss
ʃlɔs
zrúcanina
e Ruine
ruˈiːnə
letohrádok
s Lustschloss
ˈlʊstʃlɔs
palác
r Palast
paˈlast
vila
e Villa
ˈvɪla
záhrada
r Garten
ˈgartn

Okružná jazda

Stadtrundfahrt
Kde si môžeme objednať okružnú jazdu?
Wo können wir eine Stadtrundfahrt buchen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈʃtatrʊntfaːɐt ˈbuːxn?
Chceli by sme prehliadku so sprievodcom.
Wir möchten eine geführte Tour.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə gəˈfyːɐtə tuːɐ
Koľko stojí lístok?
Wie viel kostet die Karte?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈkartə?
Ako dlho trvá okružná jazda?
Wie lange dauert eine Rundfahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt ˈainə ˈrʊntfaːɐt?
Čo je v prehliadke zahrnuté?
Was beinhaltet die Besichtigung?
vas bəˈinhaltət diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
O koľkej sa odchádza?
Um wie viel Uhr fahren wir ab?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈfaːrən viːɐ ap?
denne o 11. hodine (dopoludnia)
täglich um 11 Uhr
ˈtεːklɪç ʊm εlf uːɐ
každú celú hodinu
jede volle Stunde
ˈjeːdə ˈfɔlə ˈʃtʊndə