Núdzové situácie

Núdzové situácie

Notsituationen
Pomoc!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Horí!
Feuer!
ˈfɔyɐ!
Zlodej!
Dieb!
diːp!
Pozor!
Vorsicht!
ˈfoːɐzɪçt!
Zožeňte pomoc/niekoho!
Holen Sie Hilfe!
ˈhoːlən ziː ˈhɪlfə!
Môžete mi/nám pomôcť?
Können Sie mir/uns helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ/ʊns ˈhεlfn?
Je to veľmi naliehavé!
Es ist sehr dringend!
εs ɪst zeːɐ ˈdrɪŋənt!
Okradli ma.
Ich wurde bestohlen.
ɪç ˈvʊrdə bəˈʃtoːlən
Prepadli ma.
Ich wurde überfallen.
ɪç ˈvʊrdə yːbɐˈfalən
Znásilnili ma.
Ich wurde vergewaltigt.
ɪç ˈvʊrdə fεɐgəˈvaltɪçt
Vykradli nám izbu.
Unser Zimmer wurde ausgeraubt.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈvʊrdə ˈausgəraupt
Čo mám robiť?
Was soll ich tun?
vas zɔl ɪç tuːn?
Zavolajte políciu/pohotovosť.
Rufen Sie die Polizei/den Notdienst.
ˈruːfn ziː diː poliˈtsai/deːn ˈnoːtdiːnst
Môžete zastaviť?
Können Sie bitte anhalten?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈanhaltn?
Necítim sa dobre.
Ich fühle mich nicht gut.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt guːt
Potrebujem (si vziať) svoje lieky.
Ich brauche meine Medikamente.
ɪç ˈbrauxə ˈmainə medikaˈmεntə
Mám bolesti.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Potrebujem si ľahnúť/odpočinúť.
Ich muss mich hinlegen/ausruhen.
ɪç mʊs mɪç ˈhɪnleːgn/ˈausruːən
Mal som nehodu.
Ich hatte einen Unfall.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈʊnfal
Ukradli mi pas/všetky peniaze.
Mein Pass/ganzes Geld wurde gestohlen.
main pas/ˈgantsəs gεlt ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
Nemám (žiadne) peniaze!
Ich habe kein Geld!
ɪç ˈhaːbə kain gεlt!
Nemám cestovné poistenie.
Ich habe keine Reiseversicherung.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈraizəfεɐzɪçərʊŋ
Stratil sa mi kufor.
Mein Koffer ist verschwunden.
main ˈkɔfɐ ɪst fεɐˈʃvʊndn
Stratilo sa nám dieťa.
Unser Kind ist verschwunden.
ˈʊnzɐ kɪnt ɪst fεɐˈʃvʊndn
Stratil som kľúče (od auta).
Ich habe meine Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Zabuchol som si dvere.
Ich habe mich ausgesperrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈausgəʃpεrt
Potrebujem si zavolať.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Mám vybitý mobil.
Mein Handy-Akku ist leer.
main ˈhεndi|aku ɪst leːɐ
Môžem si od vás zavolať?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Kde sú (tu) toalety?
Wo sind (hier) die Toiletten?
voː zɪnt (hiːɐ) diː toaˈlεtn?
Na záchode nie je/chýba toaletný papier.
Auf der Toilette fehlt Toilettenpapier.
auf deːɐ toaˈlεtə feːlt toaˈlεtnpapiːɐ
Kde je najbližšia policajná stanica/nemocnica?
Wo ist die nächste Polizeistation/ das nächste Krankenhaus?
voː ɪst diː ˈnεːçstə poliˈtsaiʃtatsioːn/ das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus?
Ako sa dostaneme na slovenskú ambasádu?
Wie kommen wir zu der slowakischen Botschaft?
viː ˈkɔmən viːɐ tsuː deːɐ sloˈvaːkɪʃn ˈboːtʃaft?
Chcem si zavolať na slovenskú ambasádu.
Ich möchte die slowakische Botschaft anrufen.
ɪç ˈmœçtə diː sloˈvaːkɪʃə ˈboːtʃaft ˈanruːfn
Som cudzinec.
Ich bin ein Ausländer.
ɪç bɪn ain ˈauslεndɐ
Nerozumiem (vám).
Ich verstehe Sie nicht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt
Požadujem tlmočníka.
Ich verlange einen Dolmetscher.
ɪç fεɐˈlaŋə ˈainən ˈdɔlmεtʃɐ
Neurobil som nič protizákonné.
Ich habe nichts Ungesetzliches getan.
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈʊngəzεtslɪçəs gəˈtaːn
Nevedel som to.
Das habe ich nicht gewusst.
das ˈhaːbə ɪç nɪçt gəˈvʊst
Na to nemáte právo.
Dazu haben Sie kein Recht.
daˈtsuː ˈhaːbn ziː kain rεçt
Ako dlho ma tu budete držať?
Wie lange wollen Sie mich hier festhalten?
viː ˈlaŋə ˈvɔlən ziː mɪç hiːɐ ˈfεsthaltn?
Informujte, prosím, mojich príbuzných.
Benachrichtigen Sie bitte meine Angehörigen.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː ˈbɪtə ˈmainə ˈangəhøːrɪgn
Nevyznám sa tu.
Ich kenne mich hier nicht aus.
ɪç ˈkεnə mɪç hiːɐ nɪçt aus
Stratil som sa.
Ich habe mich verlaufen.
ɪç ˈhaːbə mɪç fεɐˈlaufn
Neviem, kde som.
Ich weiß nicht, wo ich bin.
ɪç vais nɪçtˌ voː ɪç bɪn
Som hladný/smädný.
Ich habe Hunger/Durst.
ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ/dʊrst
Je mi zima/teplo.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Neviem, ako to funguje.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
ɪç vais nɪçtˌ viː das fʊŋktsioˈniːɐt
Môžem si to požičať?
Kann ich es mir leihen?
kan ɪç εs miːɐ ˈlaiən?
Môžete mi to vrátiť?
Können Sie es mir zurückgeben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ tsuˈrʏkgeːbn?
Môžeme tu prenocovať?
Können wir hier übernachten?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ yːbɐˈnaxtn?
Nechajte ma/nás na pokoji, lebo zavolám políciu.
Lassen Sie mich/uns in Ruhe, oder ich rufe die Polizei.
ˈlasn ziː mɪç/ʊns ɪn ˈruːəˌ ˈoːdɐ ɪç ˈruːfə diː poliˈtsai
Nechcem žiadne problémy.
Ich will keine Probleme.
ɪç vɪl ˈkainə proˈbleːmə
Mám strach z výšok.
Ich habe Höhenangst.
ɪç ˈhaːbə ˈhøːən|aŋst
Budem sa sťažovať.
Ich werde mich beschweren.
ɪç ˈveːɐdə mɪç bəˈʃveːrən
Na koho sa mám obrátiť?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?