Mesiace a roky

Mesiace a roky

Monate und Jahre
rok
s Jahr
jaːɐ
kalendárny rok
s Kalenderjahr
kaˈlεndɐjaːɐ
školský rok
s Schuljahr
ˈʃuːljaːɐ
priestupný rok
s Schaltjahr
ˈʃaltjaːɐ
tento rok
dieses Jahr
ˈdiːzəs jaːɐ
vlani
voriges Jahr
ˈfoːrɪgəs jaːɐ
predvlani
vorletztes Jahr
ˈfoːɐlεtstəs jaːɐ
pred rokom
vor einem Jahr
foːɐ ˈainəm jaːɐ
budúci rok
nächstes Jahr
ˈnεːçstəs jaːɐ
o dva roky
in zwei Jahren
ɪn tsvai ˈjaːrən
polrok
e Jahreshälfte
ˈjaːrəshεlftə
štvrťrok
s Vierteljahr
fɪrtlˈjaːɐ
desaťročie
s Jahrzehnt
jaːɐˈtseːnt
storočie
s Jahrhundert
jaːɐˈhʊndɐt
tisícročie
s Jahrtausend
jaːɐˈtauznt

Ročné obdobia

Jahreszeiten
jar
r Frühling
ˈfryːlɪŋ
leto
r Sommer
ˈzɔmɐ
jeseň
r Herbst
hεrpst
zima
r Winter
ˈvɪntɐ
v lete/zime
im Sommer/Winter
ɪm ˈzɔmɐ/ˈvɪntɐ
na jar/jeseň
im Frühling/Herbst
ɪm ˈfryːlɪŋ/hεrpst

Mesiace v roku

Monate
január
r Januar
ˈjanuaːɐ
február
r Februar
ˈfeːbruaːɐ
marec
r März
mεrts
apríl
r April
aˈprɪl
máj
r Mai
mai
jún
r Juni
ˈjuːni
júl
r Juli
ˈjuːli
august
r August
auˈgʊst
september
r September
zεpˈtεmbɐ
október
r Oktober
ɔkˈtoːbɐ
november
r November
noˈvεmbɐ
december
r Dezember
deˈtsεmbɐ
v júli
im Juli
ɪm ˈjuːli
do februára
bis Februar
bɪs ˈfeːbruaːɐ
od novembra
seit November
zait noˈvεmbɐ
pred mesiacom
vor einem Monat
foːɐ ˈainəm ˈmoːnat
o mesiac
in einem Monat
ɪn ˈainəm ˈmoːnat
tento mesiac
in diesem Monat
ɪn ˈdiːzəm ˈmoːnat
budúci mesiac
nächsten Monat
ˈnεːçstn ˈmoːnat
začiatkom/koncom tohto mesiaca
Anfang/Ende dieses Monats
ˈanfaŋ/ˈεndə ˈdiːzəs ˈmoːnats

Dátum

Datum
Koľkého je dnes?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
Je siedmeho júna.
Heute ist der siebte Juni.
ˈhɔytə ɪst deːɐ ˈziːptə ˈjuːni
Včera bolo desiateho októbra.
Gestern war der zehnte Oktober.
ˈgεstɐn vaːɐ deːɐ ˈtseːntə ɔkˈtoːbɐ
Prídeme piateho septembra.
Wir kommen am fünften September.
viːɐ ˈkɔmən am ˈfʏnftn zεpˈtεmbɐ
Pozajtra je ôsmeho.
Übermorgen ist der Achte.
ˈyːbɐmɔrgn ɪst deːɐ ˈaxtə
Od šestnásteho decembra budem preč.
Ab dem sechzehnten Dezember bin ich weg.
ap deːm ˈzεçtseːntn deˈtsεmbɐ bɪn ɪç vεk