Prvá pomoc

Prvá pomoc

Erste Hilfe
Potrebujeme lekára.
Wir brauchen einen Arzt.
viːɐ ˈbrauxn ˈainən aːɐtst
Pošlite záchranku na...
Schicken Sie einen Krankenwagen in...
ˈʃɪkn ziː ˈainən ˈkraŋknvaːgn ɪn
Kde je najbližšia nemocnica/lekáreň?
Wo ist das nächste Krankenhaus/die nächste Apotheke?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus/diː ˈnεːçstə apoˈteːkə?
Pichla ma osa.
Ich wurde von einer Wespe gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈvεspə gəˈʃtɔxn
Mám alergiu na...
Ich habe eine Allergie gegen...
ɪç ˈhaːbə ˈainə alεrˈgiː ˈgeːgn
Uštipol ma nejaký hmyz.
Ich wurde von einem Insekt gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ɪnˈzεkt gəˈʃtɔxn
Uhryzol ho had.
Er wurde von einer Schlange gebissen.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈʃlaŋə gəˈbɪsn
Pohrýzol ma pes.
Ich wurde von einem Hund gebissen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm hʊnt gəˈbɪsn
Zrazilo ho auto.
Er wurde von einem Auto erfasst.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈauto εɐˈfast
Je v bezvedomí.
Er ist bewusstlos.
eːɐ ɪst bəˈvʊstloːs
Nedýcha.
Er atmet nicht.
eːɐ ˈaːtmət nɪçt
Silno krváca.
Er blutet stark.
eːɐ ˈbluːtət ʃtark
Potrebujem svoj liek.
Ich brauche mein Medikament.
ɪç ˈbrauxə main medikaˈmεnt
Neberiem žiadne lieky.
Ich nehme keine Medikamente.
ɪç ˈneːmə ˈkainə medikaˈmεntə
Má cukrovku.
Er ist zuckerkrank.
eːɐ ɪst ˈtsʊkɐkraŋk
Je mi zima/horúco.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Musím (ísť) do nemocnice?
Muss ich ins Krankenhaus?
mʊs ɪç ɪns ˈkraŋknhaus?
Je to vážne?
Ist es ernst?
ɪst εs εrnst?
Vôbec sa to nezlepšuje.
Es wird überhaupt nicht besser.
εs vɪrt yːbɐˈhaupt nɪçt ˈbεsɐ
Už je to lepšie.
Ich fühle mich schon besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃoːn ˈbεsɐ
Môžem už ísť?
Kann ich schon gehen?
kan ɪç ʃoːn ˈgeːən?

U lekára

Beim Arzt
Nie je mi dobre.
Ich fühle mich nicht wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt voːl
Je mi zle od žalúdka.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Točí sa mi hlava.
Mir ist schwindelig.
miːɐ ɪst ˈʃvɪndəlɪç
Bolí ma hlava/brucho.
Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈkɔpfʃmεrtsn/ˈbauxʃmεrtsn
Mám hnačku/zápchu.
Ich habe Durchfall/Verstopfung.
ɪç ˈhaːbə ˈdʊrçfal/fεɐˈʃtɔpfʊŋ
Mám niečo s nohou.
Ich habe etwas mit dem Fuß/Bein.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm fuːs/bain
Vyvrtol som si členok.
Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn ˈknœçl fεɐˈʃtauxt
Nemôžem chodiť.
Ich kann nicht laufen.
ɪç kan nɪçt ˈlaufn
Nemôžem pohnúť rukou.
Ich kann meinen Arm/Hand nicht bewegen.
ɪç kan ˈmainən arm/hant nɪçt bəˈveːgn
Porezal som sa do prsta.
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn deːn ˈfɪŋɐ gəˈʃnɪtn
Obaril som si ruku.
Ich habe mir die Hand verbrüht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː hant fεɐˈbryːt
Hrozne to bolí.
Es tut schrecklich weh.
εs tuːt ˈʃrεklɪç veː
Mám bolesti.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Môžem dostať niečo proti bolesti?
Kann ich etwas gegen Schmerzen bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn bəˈkɔmən?
Zle vidím.
Ich sehe schlecht.
ɪç ˈzeːə ʃlεçt
Netrávi mi.
Ich habe eine schlechte Verdauung.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃlεçtə fεɐˈdauʊŋ
Páli ma záha.
Ich habe Sodbrennen.
ɪç ˈhaːbə ˈzoːtbrεnən
Nechutí mi.
Ich habe keinen Appetit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən apeˈtiːt
Vracal som.
Ich habe mich übergeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç yːbɐˈgeːbn
Zjedol som niečo zlé.
Ich habe was Schlechtes gegessen.
ɪç ˈhaːbə vas ˈʃlεçtəs gəˈgəsn
Bolí ma hrdlo.
Ich habe Halsschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈhalsʃmεrtsn
Bolí ma na hrudi.
Ich habe Brustschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈbrʊstʃmεrtsn
Bolí ma zub.
Ich habe Zahnschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈtsaːnʃmεrtsn
Hrozne ma bolí chrbát.
Ich habe schreckliche Rückenschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃrεklɪçə ˈrʏknʃmεrtsn
Pália ma oči.
Meine Augen brennen.
ˈmainə ˈaugn ˈbrεnən
Pichá ma v uchu.
Es sticht mich im Ohr.
εs ʃtɪçt mɪç ɪm oːɐ
Mám silný kašeľ.
Ich habe starken Husten.
ɪç ˈhaːbə ˈʃtarkn ˈhuːstn
Ťažko sa mi dýcha.
Ich kann nicht richtig atmen.
ɪç kan nɪçt ˈrɪçtɪç ˈaːtmən
Cítim sa slabý.
Ich fühle mich schwach.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃvax
Nemôžem spať.
Ich kann nicht schlafen.
ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Urobila sa mi vyrážka.
Ich bekam einen Ausschlag.
ɪç bəˈkaːm ˈainən ˈausʃlaːk
Strašne to svrbí.
Es juckt schrecklich.
εs ˈjʊkt ˈʃrεklɪç
Už to trvá tri dni.
Es dauert schon drei Tage.
εs ˈdauɐt ʃoːn drai ˈtaːgə
Ako sa vám to stalo?
Wie ist es Ihnen passiert?
viː ɪst εs ˈiːnən paˈsiːɐt?
Začalo to z ničoho nič (včera večer).
Es begann ganz plötzlich (gestern Abend).
εs bəˈgan gants ˈplœtslɪç (ˈgεstɐn ˈaːbnt)
Nikdy som nemal podobné ťažkosti.
Ich hatte noch nie solche Beschwerden.
ɪç ˈhatə nɔx niː ˈzɔlçə bəˈʃveːɐdn
Čo mi/jej/mu je?
Was ist mit mir/ihr/ihm los?
vas ɪst mɪt miːɐ/iːɐ/iːm loːs?
Je to niečo vážne?
Ist es etwas Ernstes?
ɪst εs ˈεtvas ˈεrnstəs?
Je to nákazlivé?
Ist es ansteckend?
ɪst εs ˈanʃtεknt?
Ako dlho bude trvať liečba?
Wie lange wird die Kur dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː kuːɐ ˈdauɐn?
Potrebujem predpis na toto.
Ich brauche ein Rezept dafür.
ɪç ˈbrauxə ain reˈtsεpt daˈfyːɐ
Potrebujem nové okuliare.
Ich brauche eine neue Brille.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈnɔyə ˈbrɪlə
Komu môžeme podať informácie?
Wen können wir informieren?
veːn ˈkœnən viːɐ ɪnfɔrˈmiːrən?
Môžete, prosím, informovať mojich príbuzných?
Können Sie meine Verwandten informieren, bitte?
ˈkœnən ziː ˈmainə fεɐˈvantn ɪnfɔrˈmiːrənˌ ˈbɪtə?
Môžete mi nadiktovať kontakt na vašich príbuzných?
Können Sie mir Kontakt zu Ihren Verwandten geben?
ˈkœnən ziː miːɐ kɔnˈtakt tsuː ˈiːrən fεɐˈvantn ˈgeːbn?
Podpíšte informovaný súhlas, prosím.
Unterschreiben Sie bitte die informierte Zustimmung.
ʊntɐˈʃraibn ziː ˈbɪtə diː ɪnfɔrˈmiːɐtə ˈtsuːʃtɪmʊŋ
Máte v rodine nejaké chronické choroby?
Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen?
gipt εs ɪn ˈiːrɐ faˈmiːliə ˈɪrgntˈvεlçə ˈkroːnɪʃn εɐˈkraŋkʊŋən?
Moja matka zomrela na rakovinu/infarkt/mŕtvicu.
Meine Mutter ist an Krebs/Herzinfarkt/Schlaganfall gestorben.
ˈmainə ˈmʊtɐ ɪst an kreːps/ˈhεrtsɪnfarkt/ˈʃlaːk|anfal gəˈʃtɔrbn
Aké vyšetrenia budem potrebovať?
Welche Untersuchungen werde ich brauchen?
ˈvεlçə ʊntɐˈzuːxʊŋən ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Je toto vyšetrenie v mojom prípade nutné?
Ist diese Untersuchung in meinem Fall notwendig?
ɪst ˈdiːzə ʊntɐˈzuːxʊŋ ɪn ˈmainəm fal ˈnoːtvεndɪç?
Kde podstúpim toto vyšetrenie?
Wo unterziehe ich mich dieser Untersuchung?
voː ʊntɐˈtsiːə ɪç mɪç ˈdiːzɐ ʊntɐˈzuːxʊŋ?
Kedy sa dozviem výsledky testov?
Wann erfahre ich die Testergebnisse?
van εɐˈfaːrə ɪç diː ˈtεstεɐgeːpnɪsə?
Koľko to bude stáť?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Som poistený.
Ich bin versichert.
ɪç bɪn fεɐˈzɪçɐt
Čo to pre mňa znamená?
Was bedeutet das für mich?
vas beˈdɔytət das fyːɐ mɪç?
Akú má prognózu?
Wie ist seine Prognose?
viː ɪst ˈzainə proˈgnoːzə?
Aké sú možnosti liečby?
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
ˈvεlçə bəˈhandlʊŋsmøːklɪçkaitn gipt εs?
Ako dlho mám užívať ten liek?
Wie lange soll ich das Medikament einnehmen?
viː ˈlaŋə zɔl ɪç das medikaˈmεnt ˈainneːmən?
(Ako dlho) musím zostať v nemocnici?
(Wie lange) muss ich im Krankenhaus bleiben?
(viː ˈlaŋə) mʊs ɪç ɪm ˈkraŋknhaus ˈblaibn?
Kedy ma prepustíte?
Wann werde ich entlassen?
van ˈveːɐdə ɪç εntˈlasn?
Chcel by som podpísať reverz.
Ich möchte einen Revers unterschreiben.
ɪç ˈmœçtə ˈainən reˈvεrs ʊntɐˈʃraibn
Sú tu povolené návštevy?
Sind hier Krankenbesuche erlaubt?
zɪnt hiːɐ ˈkraŋknbεzuːxə εɐˈlaupt?
Chcel by som hovoriť s lekárom/so špecialistom.
Ich möchte mit dem Arzt/einem Spezialisten sprechen.
ɪç ˈmœçtə mɪt deːm aːɐtst/ˈainəm ʃpetsiaˈlɪstn ˈʃprεçn
Aké sú ďalšie kroky?
Was sind die nächsten Schritte?
vas zɪnt diː ˈnεːçstn ˈʃrɪtə?
Ako často musím chodiť na kontrolu?
Wie oft muss ich zur Kontrolle kommen?
viː ɔft mʊs ɪç tsuːɐ kɔnˈtrɔlə ˈkɔmən?
Prišli sme na návštevu za pánom...
Wir sind zu Herrn... zu Besuch gekommen.
viːɐ zɪnt tsuː ˈhεrn... tsuː bəˈzuːx gəˈkɔmən
Prišla som po jeho osobné veci.
Ich bin seine persönlichen Sachen holen gekommen.
ɪç bɪn ˈzainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn ˈhoːlən gəˈkɔmən
Kto mi pomôže s vybavením formalít týkajúcich sa poistenia/úmrtia?
Wer kann mir bei der Erledigung der Formalitäten bezüglich der Versicherung/des Todes helfen?
veːɐ kan miːɐ bai deːɐ εɐˈleːdɪgʊŋ deːɐ fɔrmaliˈtεːtn bəˈtsyːklɪç deːɐ fεɐˈzɪçərʊŋ/dεs ˈtoːdəs ˈhεlfn?

V lekárni

In der Apotheke
Potrebujem tento liek.
Ich brauche dieses Medikament.
ɪç ˈbrauxə ˈdiːzəs medikaˈmεnt
Potrebujem recept?
Brauche ich ein Rezept?
ˈbrauxə ɪç ain reˈtsεpt?
Nemáte niečo podobné?
Haben Sie etwas Ähnliches?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈεːnlɪçəs?
Nie je to veľmi silné?
Ist das nicht zu stark?
ɪst das nɪçt tsuː ʃtark?
Potrebujem niečo proti morskej chorobe.
Ich brauche etwas gegen Seekrankheit.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait
nejaké tabletky na spanie
Schlaftabletten
ˈʃlaːftablεtn
niečo proti hnačke
etwas gegen Durchfall
ˈεtvas ˈgeːgn ˈdʊrçfal
tabletky proti nevoľnosti pri cestovaní
Tabletten gegen Reisekrankheit
taˈblεtn ˈgeːgn ˈraizəkraŋkhait
niečo proti bolesti
etwas gegen Schmerzen
ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn
voľnopredajný liek
ein rezeptfreies Medikament
ain reˈtsεptfraiəs medikaˈmεnt
Ako to mám užívať?
Wie wird es eingenommen?
viː vɪrt εs ˈaingənɔmən?
Kedy to mám brať?
Wann soll ich es nehmen?
van zɔl ɪç εs ˈneːmən?
Môžem brať viac naraz?
Kann ich mehr auf einmal einnehmen?
kan ɪç meːɐ auf ˈainmaːl ˈainneːmən?
Môžem to kombinovať s...?
Kann ich es mit... kombinieren?
kan ɪç εs mɪt... kɔmbiˈniːrən?
Nekombinujte s inými liekmi.
Nicht mit anderen Arzneimitteln mischen.
nɪçt mɪt ˈandərən aːtsˈnaimitln ˈmɪʃn
Čo je účinná látka tohto lieku?
Was ist der Wirkstoff dieses Medikaments?
vas ɪst deːɐ ˈvɪrkʃtɔf ˈdiːzəs medikaˈmεnts?
Má to nejaké vedľajšie účinky?
Hat es irgendwelche Nebenwirkungen?
hat εs ˈɪrgntˈvεlçə ˈneːbnvɪrkʊŋən?
Môžete mi predať generikum?
Können Sie mir ein Generikum verkaufen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain geˈneːrikʊm fεɐˈkaufn?
Na čo by som si mal dávať pozor, keď to budem brať?
Worauf soll ich bei der Einnahme achten?
voˈrauf zɔl ɪç bai deːɐ ˈainnaːmə ˈaxtn?
Hradí to poisťovňa?
Ist es durch die Versicherung gedeckt?
ɪst εs dʊrç diː fεɐˈzɪçərʊŋ gəˈdεkt?
Platí sa tu za recept?
Zahlt man hier für ein Rezept?
tsaːlt man hiːɐ fyːɐ ain reˈtsεpt?