Formulár, osobné údaje

Formulár, osobné údaje

Formular, Personalien
Vyplňte tento formulár.
Füllen Sie dieses Formular aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ aus
Píšte paličkovým písmom.
Schreiben Sie in Blockschrift.
ˈʃraibn ziː ɪn ˈblɔkʃrɪft
Čo ide sem?
Was kommt hierhin?
vas kɔmt ˈhiːɐhɪn?
Musím vyplniť všetky políčka?
Muss ich alle Felder ausfüllen?
mʊs ɪç ˈalə ˈfεldɐ ˈausfʏlən?
Nepíše mi pero.
Mein Kuli schreibt nicht.
main ˈkuːli ˈʃraipt nɪçt
Môžete mi požičať pero?
Könnten Sie mir einen Kugelschreiber leihen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈainən ˈkuːglʃraibɐ ˈlaiən?
Napísal som to zle.
Ich habe es falsch geschrieben.
ɪç ˈhaːbə εs falʃ gəˈʃriːbn
Môžem to preškrtnúť?
Kann ich es durchstreichen?
kan ɪç εs ˈdʊrçʃtraiçn?
Môžem dostať nový formulár?
Kann ich ein neues Formular bekommen?
kan ɪç ain ˈnɔyəs fɔrmuˈlaːɐ bəˈkɔmən?
Kde to mám podpísať?
Wo soll ich es unterschreiben?
voː zɔl ɪç εs ʊntɐˈʃraibn?
Vorname und Familienname
Meno a priezvisko
Geburtsname
Rodné priezvisko
Geburtsdatum
Dátum narodenia
Alter
Vek
Geburtsort
Miesto narodenia
Geschlecht
Pohlavie
Mann
Muž
Frau
Žena
Wohnort
Bydlisko
Adresse
Adresa
Nebenwohnsitz/Hauptwohnsitz
Adresa prechodného/trvalého bydliska
Straße
Ulica
Hausnummer
Číslo domu
Postleitzahl
Poštové smerovacie číslo
Familienstand
(Rodinný) stav
Ledig
Slobodný, Slobodná
Verheiratet
Ženatý, Vydatá
Verwitwet
Vdovec, Vdova
Geschieden
Rozvedený, Rozvedená
Partner, Partnerin
Druh, Družka
Familienangehörige
Závislé osoby
Staatsbürgerschaft
(Štátne) občianstvo, Štátna príslušnosť
Nationalität
Národnosť
Pass-Nr.
Číslo pasu
Personalausweis-Nr.
Číslo občianskeho preukazu
Führerschein-Nr.
Číslo vodičského preukazu
Ausstellungsort
Miesto vydania
Ausstellungsbehörde
Vydal...
Ausstellungsdatum
Deň vystavenia
Gültig bis...
Platí do...
Unterschrift
Podpis
Nichtzutreffendes streichen.
Nehodiace sa prečiarknite.
Bitte frei lassen.
Nevypĺňajte.