V krčme

V krčme

In der Kneipe
Nejdeme na pivo?
Gehen wir ein Bier trinken?
ˈgeːən viːɐ ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
Môžeme skočiť na jedno.
Wir können auf ein Bier gehen.
viːɐ ˈkœnən auf ain biːɐ ˈgeːən
Dajme si jedno rýchle.
Trinken wir ein schnelles Bier.
ˈtrɪŋkn viːɐ ain ˈʃnεləs biːɐ
Pozývam ťa na poldeci!
Ich spendiere dir einen Schnaps.
ɪç ʃpεnˈdiːrə diːɐ ˈainən ʃnaps
Je tu neďaleko nejaká štýlová krčma?
Gibt es in der Nähe ein Restaurant mit Stil?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain rεstoˈrɑ̃ː mɪt ʃtiːl?
Nie je tam veľmi draho?
Ist es dort nicht zu teuer?
ɪst εs dɔrt nɪçt tsuː ˈtɔyɐ?
Kam si chceš sadnúť?
Wo willst du sitzen?
voː vɪlst duː ˈzɪtsn?
Sadneme si k baru?
Setzen wir uns an die Bar?
ˈzεtsn viːɐ ʊns an diː baːɐ?
Sadnime si k tamtomu stolu.
Setzen wir uns an den Tisch da.
ˈzεtsn viːɐ ʊns an deːn tɪʃ daː
Je tento stôl voľný?
Ist dieser Tisch frei?
ɪst ˈdiːzɐ tɪʃ frai?
Máte tu voľné?
Haben Sie freie Plätze hier?
ˈhaːbn ziː ˈfraiə ˈplεtsə hiːɐ?
Je tu plno.
Es ist voll.
εs ɪst fɔl
Počkáme alebo pôjdeme inam?
Wollen wir warten oder gehen wir woandershin?
ˈvɔlən viːɐ ˈvartn ˈoːdɐ ˈgeːən viːɐ voˈ|andɐsˈhɪn?
Je tu dosť nafajčené.
Es ist ziemlich verraucht hier.
εs ɪst ˈtsiːmlɪç fεɐˈrauxt hiːɐ
Je tu nefajčiarska časť?
Gibt es hier einen Nichtraucherraum?
gipt εs hiːɐ ˈainən nɪçtˈrauxɐraum?
Dá sa tu sedieť aj vonku?
Kann man hier auch draußen sitzen?
kan man hiːɐ aux ˈdrausn ˈzɪtsn?
Koľko tu stojí pivo?
Wie viel kostet hier ein Bier?
viː fiːl ˈkɔstət hiːɐ ain biːɐ?
Máte čapované pivo?
Haben Sie Bier vom Fass?
ˈhaːbn ziː biːɐ fɔm fas?
Čo sa tu čapuje?
Welches Bier gibt es denn?
ˈvεlçəs biːɐ gipt εs dεn?
Máme len fľaškové nealkoholické pivo.
Wir haben nur alkoholfreies Flaschenbier.
viːɐ ˈhaːbn nuːɐ ˈalkohoːlfraiəs ˈflaʃnbiːɐ
Dám si (malé) rezané pivo.
Ich nehme einen (kleinen) Schnitt.
ɪç ˈneːmə ˈainən (ˈklainən) ʃnɪt
Dám si ešte jedno.
Ich nehme noch eins.
ɪç ˈneːmə nɔx ains
Nedáme si štamprlík vodky?
Nehmen wir einen Wodka?
ˈneːmən viːɐ ˈainən ˈvɔtka?
Radšej si dám whisky s ľadom.
Ich nehme lieber Whisky mit Eis.
ɪç ˈneːmə ˈliːbɐ ˈwɪski mɪt ais
Na zdravie!
Zum Wohl!, Prost!
tsʊm voːl!ˌ proːst!
Na ex!, Do dna!
Auf Ex!
auf εks!
Želáte si ešte niečo?
Wünschen Sie noch etwas?
ˈvʏnʃn ziː nɔx ˈεtvas?
Ďakujem, už nie.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Už mám dosť.
Es reicht.
εs ˈraiçt
Už som mal 5 pív.
Ich habe schon 5 Bier getrunken.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn fʏnf biːɐ gəˈtrʊŋkn
To je na účet podniku.
Das geht aufs Haus.
das geːt aufs haus
Pripíšte mi to na účet.
Schreiben Sie es mir auf.
ˈʃraibn ziː εs miːɐ auf
Musím si ešte odskočiť (na záchod).
Ich muss noch auf die Toilette.
ɪç mʊs nɔx auf diː toaˈlεtə
Nechceš si zahrať biliard?
Hast du Lust, Billard zu spielen?
hast duː lʊstˌ ˈbɪljart tsuː ˈʃpiːlən?
Jasné, postav gule.
Na klar, setze die Kugeln aus.
na klaːɐˌ ˈzεtsə diː ˈkuːgln aus
Nakrieduj si tágo.
Reibe dir das Queue mit Kreide ein.
ˈraibə diːɐ das køː mɪt ˈkraidə ain
Hral si už niekedy šípky?
Hast du schon mal Darts gespielt?
hast duː ʃoːn maːl daːɐts gəˈʃpiːlt?
Účet, prosím.
Bitte zahlen.
ˈbɪtə ˈtsaːlən
Zaplatíme každý zvlášť.
Wir zahlen getrennt.
viːɐ ˈtsaːlən gəˈtrεnt
Dnes platíš ty.
Heute sollst du eine Runde spendieren.
ˈhɔytə zɔlst duː ˈainə ˈrʊndə ʃpεnˈdiːrən
Ja (to) platím!
Du bist mein Gast!
duː bɪst main gast!
krčma
e Kneipe
ˈknaipə
športový bar
e Sportsbar
ˈʃpɔrtsbaːɐ
piváreň
e Bierkneipe
ˈbiːɐknaipə
výčap
r Ausschank
ˈausʃaŋk
vonkajšie sedenie, terasa
r Garten
ˈgartn
barman
r Barmann
ˈbaːɐman
pipa (na sude)
r Zapfhahn
ˈtsapfhaːn
sud
s Fass
fas
pivový pohár
r (Bier)Krug
(biːɐ)kruːk
krígeľ
r Humpen
ˈhʊmpn
pohár
s Glas
glaːs
vínový pohár
s Weinglas
ˈvainglaːs
džbánik
kleiner Krug
ˈklainɐ kruːk
štamprlík, poldeci
r Schnaps
ʃnaps
pivná tácka
r Bierdeckel
ˈbiːɐdεkl
popolník
r Aschenbecher
ˈaʃnbεçɐ
nápojový lístok
e Getränkekarte
gəˈtrεŋkəkartə