Zoznámenie

Zoznámenie

Vorstellen
Vaše meno, prosím?
Wie ist Ihr Name, bitte?
viː ɪst iːɐ ˈnaːməˌ ˈbɪtə?
Ako sa voláš?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Volám sa...
Ich heiße...
ɪç ˈhaisə
Som...
Ich bin...
ɪç bɪn
Ste pán...?
Sind Sie Herr...?
zɪnt ziː hεr?
Kto ste?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kto je to?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kto je tá pani?
Wer ist diese Frau?
veːɐ ɪst ˈdiːzə frau?
Poznáme sa?
Kennen wir uns?
ˈkεnən viːɐ ʊns?
Poznáte sa?
Kennt ihr euch?
kεnt iːɐ ɔyç?
Poznáte moju ženu?
Kennen Sie meine Frau?
ˈkεnən ziː ˈmainə frau?
Pamätáte sa na mňa?
Erinnern Sie sich an mich?
εɐˈ|ɪnɐn ziː zɪç an mɪç?
Už sme sa videli?
Haben wir uns schon mal gesehen?
ˈhaːbn viːɐ ʊns ʃoːn maːl gəˈzeːən?
Odkiaľ sa poznáme?
Woher kennen wir uns?
voˈheːɐ ˈkεnən viːɐ ʊns?
Ľutujem, ale nepoznám vás.
Es tut mir leid, ich kenne Sie nicht.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç ˈkεnə ziː nɪçt
Mrzí ma to, ale nespomínam si na vás.
Es tut mir leid, ich kann mich an Sie nicht erinnern.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç kan mɪç an ziː nɪçt εɐˈ|ɪnɐn
Dovoľte, aby som sa predstavil.
Darf ich mich vorstellen?
darf ɪç mɪç ˈfoːɐʃtεlən?
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju ženu.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Predstavíte ma...?
Stellen Sie mich... vor?
ˈʃtεlən ziː mɪç... foːɐ?
Môžete nás zoznámiť?
Können Sie uns vorstellen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈfoːɐʃtεlən?
To je pán/pani X.
Das ist Herr/Frau X.
das ɪst hεr/frau ɪks
To je môj manžel/šéf.
Das ist mein Mann/Chef.
das ɪst main man/ʃεf
To sú moji kolegovia.
Das sind meine Kollegen.
das zɪnt ˈmainə kɔˈleːgn
Teší ma (, že vás spoznávam).
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Rád som vás spoznal.
Es hat mich gefreut.
εs hat mɪç gəˈfrɔyt
Potešenie bolo na mojej strane.
Es war mir ein Vergnügen.
εs vaːɐ miːɐ ain fεɐˈgnyːgn