Hodiny a minúty

Hodiny a minúty

Stunden und Minuten
Koľko je hodín?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Je päť hodín.
Es ist fünf Uhr.
εs ɪst fʏnf uːɐ
Je niečo po tretej.
Es ist kurz nach drei.
εs ɪst kʊrts naːx drai
Sú skoro dve.
Es ist fast zwei.
εs ɪst fast tsvai
Je pol siedmej.
Es ist halb sieben.
εs ɪst halp ˈziːbn
Je trištvrte na šesť.
Es ist Viertel vor sechs.
εs ɪst ˈfɪrtl foːɐ zεks
Je štvrť na desať.
Es ist Viertel nach neun.
εs ɪst ˈfɪrtl naːx nɔyn
Je o päť sedem.
Es ist fünf vor sieben.
εs ɪst fʏnf foːɐ ˈziːbn
Je šesť desať.
Es ist zehn nach sechs.
εs ɪst tseːn naːx zεks
O koľkej?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
O tretej popoludní.
Um drei Uhr nachmittags.
ʊm drai uːɐ ˈnaːxmɪtaːks
O pol siedmej.
Um halb sieben.
ʊm halp ˈziːbn
Ako dlho poletíme/pôjdeme?
Wie lange fliegen/fahren wir?
viː ˈlaŋə ˈfliːgn/ˈfaːrən viːɐ?
Zastali mi hodinky.
Meine Uhr ist stehen geblieben.
ˈmainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Máte hodinky?
Haben Sie eine Uhr?
ˈhaːbn ziː ˈainə uːɐ?
Idú tie hodiny presne?
Geht die Uhr genau?
geːt diː uːɐ gəˈnau?
Podľa mojich hodiniek máme ešte päť minút.
Nach meiner Uhr haben wir noch fünf Minuten.
naːx ˈmainɐ uːɐ ˈhaːbn viːɐ nɔx fʏnf miˈnuːtn
sekunda
e Sekunde
zeˈkʊndə
minúta
e Minute
miˈnuːtə
hodina
e Stunde
ˈʃtʊndə
štvrťhodina
e Viertelstunde
fɪrtlˈʃtʊndə
polhodina
e halbe Stunde
ˈhalbə ˈʃtʊndə
trištvrte hodina
e Dreiviertelstunde
ˈdraifɪrtlʃtʊndə