Cestovanie vlakom

Cestovanie vlakom

Reisen mit dem Zug

Na stanici

Auf dem Bahnhof
Kde je najbližšia železničná stanica?
Wo ist der nächste Bahnhof?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbaːnhoːf?
Kde sa dajú kúpiť lístky?
Wo kann ich Fahrkarten kaufen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn ˈkaufn?
Koľko stojí (spiatočný) lístok do...?
Wie viel kostet eine (Rück)Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə (rʏk)ˈfaːɐkartə naːx?
Je lacnejšie kúpiť si hneď spiatočný lístok?
Ist die Hin- und Rückfahrkarte günstiger?
ɪst diː ˈhɪn ʊnt ˈrʏkfaːɐkartə ˈgʏnstɪgɐ?
Dva lístky do..., prosím.
Zweimal nach..., bitte.
ˈtsvaimaːl naːxˌ ˈbɪtə
Koľko stojí polovičný (lístok)?
Wie viel kostet eine ermäßigte Fahrkarte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə εɐˈmεːsɪçtə ˈfaːɐkartə?
Môžem si kúpiť lístok vo vlaku?
Kann ich die Fahrkarte im Zug kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə ɪm tsuːk ˈkaufn?
Kde je úschovňa batožiny?
Wo ist die Gepäckaufbewahrung?
voː ɪst diː gəˈpεkaufbəvaːrʊŋ?
Odkiaľ odchádza vlak do...?
Wo fährt der Zug nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Príde náš vlak presne?
Kommt unser Zug pünktlich?
kɔmt ˈʊnzɐ tsuːk ˈpʏŋktlɪç?
Kde je tretie/ôsme/desiate nástupište?
Wo ist der Bahnsteig drei/acht/zehn?
voː ɪst deːɐ ˈbaːnʃtaik drai/axt/tseːn?
Pomôžete mi otvoriť dvere?
Können Sie mir bitte helfen, die Tür zu öffnen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfnˌ diː tyːɐ tsuː ˈœfnən?
Pomôžete mi hore s kufrom?
Können Sie mir bitte mit dem Koffer nach oben helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə mɪt deːm ˈkɔfɐ naːx ˈoːbn ˈhεlfn?

Hľadanie spojenia

Verbindung
Aké je najrýchlejšie/najlacnejšie spojenie do...?
Welche ist die schnellste/günstigste Verbindung nach...?
ˈvεlçə ɪst diː ˈʃnεlstə/ˈgʏnstɪçstə fεɐˈbɪndʊŋ naːx?
Zmeškal som prípoj.
Ich habe meine Verbindung verpasst.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə fεɐˈbɪndʊŋ fεɐˈpast
Kedy ide ďalší vlak do...?
Wann fährt der nächste Zug nach...?
van fεːɐt deːɐ ˈnεːçstə tsuːk naːx?
Koľko trvá cesta?
Wie lange dauert die Fahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt?
Stojí ten vlak v...?
Hält der Zug in...?
hεːlt deːɐ tsuːk ɪn?
Musím prestupovať?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do...?
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach... ab?
fɔn ˈvεlçəm ˈbaːnʃtaik fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Môžete mi nájsť prípoj z...?
Könnten Sie für mich bitte den Anschluss von... finden?
ˈkœntn ziː fyːɐ mɪç ˈbɪtə deːn ˈanʃlʊs fɔn... ˈfɪndn?
Ako dlho budem čakať na prípoj?
Wie lange muss ich auf den Anschluss warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç auf deːn ˈanʃlʊs ˈvartn?
O koľkej má vlak prísť do...?
Wann soll der Zug in... ankommen?
van zɔl deːɐ tsuːk ɪn... ˈankɔmən?

Pri pokladni

An der Kasse
Kúpili by ste mi lístok do...?
Könnten Sie mir bitte ein Ticket nach... kaufen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈbɪtə ain ˈtɪkət naːx... ˈkaufn?
Jeden (lístok) do..., prosím.
Eine Fahrkarte nach..., bitte.
ˈainə ˈfaːɐkartə naːxˌ ˈbɪtə
Dva spiatočné/jednosmerné do...
Zweimal Rückfahrkarte/Hinfahrt nach...
ˈtsvaimaːl ˈrʏkfaːɐkartə/ˈhɪnfaːɐt naːx
Lístok do druhej/prvej triedy.
Eine Fahrkarte zweiter/erster Klasse.
ˈainə ˈfaːɐkartə ˈtsvaitɐ/ˈeːɐstɐ ˈklasə
Koľko stojí jednosmerný lístok do...?
Wie viel kostet die einfache Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈainfaxə ˈfaːɐkartə naːx?
Máte nejaké zľavy pre deti/seniorov?
Gibt es eine Kinderermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ˈkɪndɐ|εɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Jeden detský lístok.
Eine Kinderfahrkarte bitte.
ˈainə ˈkɪndɐfaːɐkartə ˈbɪtə
Chcem si rezervovať miestenku.
Ich möchte eine Platzkarte reservieren.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈplatskartə rezεrˈviːrən
Môžem dostať miesto pri okne?
Könnte ich einen Fensterplatz bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈainən ˈfεnstɐplats bəˈkɔmən?
Nefajčiarske kupé, prosím.
Nichtraucher bitte.
ˈnɪçtrauxɐ ˈbɪtə
Je tam lôžkový vozeň?
Gibt es dort einen Schlafwagen?
gipt εs dɔrt ˈainən ˈʃlaːfvaːgn?

Vo vlaku

Im Zug
Je toto vlak do...?
Ist das der Zug nach...?
ɪst das deːɐ tsuːk naːx?
Hľadám sprievodcu.
Ich suche den Schaffner.
ɪç ˈzuːxə deːn ˈʃafnɐ
Kam ide tento vlak?
Wohin fährt dieser Zug?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ tsuːk?
Ako dlho tu bude vlak stáť?
Wie lange hält der Zug hier?
viː ˈlaŋə hεːlt deːɐ tsuːk hiːɐ?
Chcel by som si kúpiť lístok.
Ich möchte eine Fahrkarte kaufen.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈfaːɐkartə ˈkaufn
Môžete mi ukázať moje miesto?
Können Sie mir bitte meinen Platz zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈmainən plats ˈtsaign?
Kde je jedálny vozeň?
Wo ist der Speisewagen?
voː ɪst deːɐ ˈʃpaizəvaːgn?
Nemôžem otvoriť okno.
Ich kann das Fenster nicht öffnen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈœfnən
Mohli by sme si vymeniť miesta?
Könnten wir unsere Plätze tauschen?
ˈkœntn viːɐ ˈʊnzərə ˈplεtsə ˈtauʃn?
Je toto miesto voľné/obsadené?
Ist dieser Platz frei/besetzt?
ɪst ˈdiːzɐ plats frai/bəˈzεtst?
Nebude vám prekážať, keď si sem sadnem?
Kann ich mich hier hinsetzen?
kan ɪç mɪç hiːɐ ˈhɪnzεtsn?
Prepáčte, toto je moje miesto.
Entschuldigen Sie, das ist mein Platz.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ɪst main plats
Môžete mi ukázať svoju miestenku?
Kann ich Ihre Platzkarte sehen?
kan ɪç ˈiːrə ˈplatskartə ˈzeːən?
Kedy budeme v...?
Wann kommen wir nach...?
van ˈkɔmən viːɐ naːx?
Poviete mi, keď tam budeme?
Können Sie mir Bescheid sagen, wenn wir da sind?
ˈkœnən ziː miːɐ bəˈʃait ˈzaːgnˌ vεn viːɐ daː zɪnt?
Kde to sme? Čo je to za stanicu?
Wo sind wir? Wie heißt die Haltestelle?
voː zɪnt viːɐ? viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Aká je nasledujúca stanica?
Was ist die nächste Haltestelle?
vas ɪst diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Na ďalšej stanici vystupujeme.
An der nächsten Haltestelle steigen wir aus.
an deːɐ ˈnεːçstn ˈhaltəʃtεlə ˈʃtaign viːɐ aus
Nestihol som vystúpiť.
Ich habe es nicht geschafft auszusteigen.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt gəˈʃaft ˈaustsuʃtaign
Tento vlak tu končí.
Der Zug endet hier.
deːɐ tsuːk ˈεndət hiːɐ
Vlak má meškanie.
Der Zug hat Verspätung.
deːɐ tsuːk hat fεɐˈʃpεːtʊŋ