Pasová a colná kontrola

Pasová a colná kontrola

Pass- und Zollkontrolle
Štátna hranica
e Staatsgrenze
ˈʃtaːtsgrεntsə
Kedy budeme na hraniciach?
Wann kommt die Grenze?
van kɔmt diː ˈgrεntsə?
Pasová kontrola
e Passkontrolle
ˈpaskɔntrɔlə
Colná kontrola
e Zollkontrolle
ˈtsɔlkɔntrɔlə
Máte niečo na preclenie?
Haben Sie etwas zu verzollen?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas tsuː fεɐˈtsɔlən?
Nemám nič na preclenie.
Ich habe nichts zu verzollen.
ɪç ˈhaːbə nɪçts tsuː fεɐˈtsɔlən
Nič také nemám.
So etwas habe ich nicht.
zoː ˈεtvas ˈhaːbə ɪç nɪçt
Môžem vidieť váš pas?
Darf ich Ihren Pass sehen?
darf ɪç ˈiːrən pas ˈzeːən?
Ste tu služobne alebo súkromne?
Sind Sie geschäftlich oder privat hier?
zɪnt ziː gəˈʃεftlɪç ˈoːdɐ priˈvaːt hiːɐ?
Som tu súkromne/ako turista.
Ich bin hier privat/als Tourist.
ɪç bɪn hiːɐ priˈvaːt/als tuˈrɪst
Som tu služobne.
Ich bin geschäftlich hier.
ɪç bɪn gəˈʃεftlɪç hiːɐ
Idem navštíviť priateľov/príbuzných.
Ich fahre zu Besuch zu meinen Freunden/Verwandten.
ɪç ˈfaːrə tsuː bəˈzuːx tsuː ˈmainən ˈfrɔyndn/fεɐˈvantn
Otvoríte, prosím, svoju batožinu?
Machen Sie ihr Gepäck auf, bitte.
ˈmaxn ziː iːɐ gəˈpεk aufˌ ˈbɪtə
Mám len tento kufor.
Ich habe nur diesen Koffer.
ɪç ˈhaːbə nuːɐ ˈdiːzn ˈkɔfɐ
To sú len moje osobné veci.
Das sind nur meine persönlichen Sachen.
das zɪnt nuːɐ ˈmainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn
Niečo nie je v poriadku?
Stimmt etwas nicht?
ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt?
To nie je moja batožina.
Das ist nicht mein Gepäck.
das ɪst nɪçt main gəˈpεk
Toto nie je moje!
Das ist nicht meins!
das ɪst nɪçt mains!
Netuším, ako sa to tam dostalo.
Ich habe keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈaːnʊŋˌ viː εs ˈdɔrthɪn gəˈkɔmən ɪst
Nevedel som, že sa to nesmie.
Ich wusste nicht, dass es nicht erlaubt ist.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs nɪçt εɐˈlaupt ɪst
Musím vyplniť colné vyhlásenie?
Soll ich eine Zollerklärung ausfüllen?
zɔl ɪç ˈainə ˈtsɔl|εɐklεːrʊŋ ˈausfʏlən?
Musím za to platiť clo?
Muss ich dafür Zoll zahlen?
mʊs ɪç daˈfyːɐ tsɔl ˈtsaːlən?
Len prechádzame do...
Wir sind nur auf der Durchreise nach...
viːɐ zɪnt nuːɐ auf deːɐ ˈdʊrçraizə naːx
Zdržíme sa 5/7 dní.
Wir bleiben fünf/sieben Tage.
viːɐ ˈblaibn fʏnf/ˈziːbn ˈtaːgə
Ako dlho ešte musím čakať?
Wie lange muss ich noch warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç nɔx ˈvartn?
Už nemôžem dlhšie čakať.
Ich kann nicht länger warten.
ɪç kan nɪçt ˈlεŋɐ ˈvartn
Môžem ísť?
Darf ich gehen/fahren?
darf ɪç ˈgeːən/ˈfaːrən?