Porucha auta

Porucha auta

Autopanne
Mám problém s autom.
Ich habe ein Problem mit meinem Auto.
ɪç ˈhaːbə ain proˈbleːm mɪt ˈmainəm ˈauto
Môžete mi pomôcť odtlačiť auto nabok?
Können Sie mir helfen, den Wagen zur Seite zu schieben?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn ˈvaːgn tsuːɐ ˈzaitə tsuː ˈʃiːbn?
Môžete ma roztlačiť?
Könnten Sie mich anschieben?
ˈkœntn ziː mɪç ˈanʃiːbn?
Došiel mi benzín.
Mir ist das Benzin ausgegangen.
miːɐ ɪst das bεnˈtsiːn ˈausgəgaŋən
Môžete ma zaviezť na čerpaciu stanicu?
Können Sie mich zu einer Tankstelle bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuː ˈainɐ ˈtaŋkʃtεlə ˈbrɪŋən?
Nemáte náhodou so sebou kanister na benzín?
Haben Sie vielleicht einen Benzinkanister mit?
ˈhaːbn ziː fiˈlaiçt ˈainən bεnˈtsiːnkanɪstɐ mɪt?
Pokazil sa nám motor.
Unser Motor ist kaputtgegangen.
ˈʊnzɐ ˈmoːtoːɐ ɪst kaˈpʊtgəgaŋən
Zavaril/Zadrel som motor.
Der Motor hatte sich heiß gelaufen.
deːɐ ˈmoːtoːɐ ˈhatə zɪç hais gəˈlaufn
Motor nechce naštartovať.
Der Motor startet nicht.
deːɐ ˈmoːtoːɐ ˈʃtartət nɪçt
Asi mám vybitú batériu.
Meine Batterie ist wahrscheinlich leer.
ˈmainə batəˈriː ɪst vaːɐˈʃainlɪç leːɐ
Nemáte (so sebou) štartovacie káble?
Haben Sie vielleicht Starthilfekabel mit?
ˈhaːbn ziː fiˈlaiçt ˈʃtarthɪlfəkaːbl mɪt?
Odišla mi elektrika.
Die Autoelektrik ist kaputt/abgebrannt.
diː ˈauto|elεktrɪk ɪst kaˈpʊt/ˈapgəbrant
Niečo je s prevodovkou.
Das Getriebe funktioniert nicht richtig.
das gəˈtriːbə fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt ˈrɪçtɪç
Nemôžem (za)radiť.
Ich kann nicht schalten.
ɪç kan nɪçt ˈʃaltn
Praskol klinový remeň.
Der Keilriemen ist gerissen.
deːɐ ˈkailriːmən ɪst gəˈrɪsn
Mám prasknutú hadicu chladiča.
Der Kühlerschlauch ist geplatzt.
deːɐ ˈkyːlɐʃlaux ɪst gəˈplatst
Dostal som defekt.
Mir ist ein Reifen geplatzt.
miːɐ ɪst ain ˈraifn gəˈplatst
Je tu (v okolí) niekto, kto by mi to pomohol opraviť?
Gibt es hier jemanden, der mir mit der Reparatur helfen kann?
gipt εs hiːɐ ˈjeːmandənˌ deːɐ miːɐ mɪt deːɐ reparaˈtuːɐ ˈhεlfn kan?
Kde je najbližší servis?
Wo ist die nächste Werkstatt, bitte?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈvεrkʃtatˌ ˈbɪtə?

Odťahová služba

Abschleppdienst
Mám nepojazdné auto.
Mein Auto ist kaputt.
main ˈauto ɪst kaˈpʊt
Môžete zavolať niekoho, aby ma odtiahol?
Können Sie jemanden anrufen, der mich abschleppt?
ˈkœnən ziː ˈjeːmandən ˈanruːfnˌ deːɐ mɪç ˈapʃlεpt?
Aké číslo má odťahová služba?
Wie ist die Nummer des Abschleppdienstes?
viː ɪst diː ˈnʊmɐ dεs ˈapʃlεpdiːnstəs?
Som na ceste č... asi... kilometrov od mesta...
Ich bin auf der Straße Nummer... ungefähr... Kilometer von der Stadt...
ɪç bɪn auf deːɐ ˈʃtraːsə ˈnʊmɐ... ˈʊngəfεːɐ... kiloˈmeːtɐ fɔn deːɐ ʃtat
Môžete ma odtiahnuť do najbližšieho mesta/servisu?
Können Sie mich (bitte) in die nächste Stadt/zur nächsten Reparaturwerkstatt abschleppen?
ˈkœnən ziː mɪç (ˈbɪtə) ɪn diː ˈnεːçstə ʃtat/tsuːɐ ˈnεːçstn reparaˈtuːɐvεrkʃtat ˈapʃlεpn?
Mám si nechať svoje veci v aute?
Soll ich meine Sachen im Auto lassen?
zɔl ɪç ˈmainə ˈzaxn ɪm ˈauto ˈlasn?
Kam presne to auto odtiahnete?
Wohin genau werden Sie den Wagen abschleppen?
voˈhin gəˈnau ˈveːɐdn ziː deːn ˈvaːgn ˈapʃlεpn?
Koľko to bude stáť?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
To auto je z požičovne.
Es ist ein Mietwagen/Mietauto.
εs ɪst ain ˈmiːtvaːgn/ˈmiːt|auto
Platí odtiahnutie auta požičovňa/poisťovňa?
Wird fürs Abschleppen das Mietwagenunternehmen/die Versicherung aufkommen?
vɪrt fyːɐs ˈapʃlεpn das ˈmiːtvaːgnʊntɐneːmən/diː fεɐˈzɪçərʊŋ ˈaufkɔmən?
Zaveziete ma do mesta?
Können Sie mich in die Stadt fahren?
ˈkœnən ziː mɪç ɪn diː ʃtat ˈfaːrən?
Môžem si tu niekde požičať iné auto?
Kann ich hier irgendwo einen anderen Wagen mieten?
kan ɪç hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈainən ˈandərən ˈvaːgn ˈmiːtn?

V servise

In der Autowerkstatt
Opravíte mi prederavenú pneumatiku?
Können Sie mir einen Reifen wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən ˈraifn ˈvεksln?
Mám problém s prevodovkou/motorom/riadením/brzdami.
Ich habe Probleme mit dem Getriebe/dem Motor/der Lenkung/den Bremsen.
ɪç ˈhaːbə proˈbleːmə mɪt deːm gəˈtriːbə/deːm ˈmoːtoːɐ/deːɐ ˈlεŋkʊŋ/deːn ˈbrεmzn
Môžete sa na to pozrieť?
Können Sie es sich anschauen?
ˈkœnən ziː εs zɪç ˈanʃauən?
Máte tieto súčiastky?
Haben Sie diese Ersatzteile?
ˈhaːbn ziː ˈdiːzə εɐˈzatstailə?
Motor sa prehrieva.
Der Motor läuft heiß.
deːɐ ˈmoːtoːɐ lɔyft hais
Tečie mi olej.
Das Öl läuft aus.
das øːl lɔyft aus
Potrebujem doliať olej.
Ich muss Öl nachfüllen.
ɪç mʊs øːl ˈnaːx|fylən
Potrebujem vodu do chladiča.
Ich brauche Kühlwasser.
ɪç ˈbrauxə ˈkyːlvasɐ
Auto zle brzdí.
Das Auto bremst schlecht.
das ˈauto ˈbrεmzt ʃlεçt
Riadenie ťahá doľava/doprava.
Die Lenkung zieht nach links/rechts.
diː ˈlεŋkʊŋ tsiːt naːx lɪŋks/rεçts
Motor v nízkych otáčkach klepe.
Der Motor klopft bei niedrigen Drehzahlen.
deːɐ ˈmoːtoːɐ klɔpft bai ˈniːdrɪgn ˈdreːtsaːln
Motor na neutrále zhasína.
Im Leerlauf geht der Motor aus.
ɪm ˈleːɐlauf geːt deːɐ ˈmoːtoːɐ aus
Môžete mi dobiť batériu?
Können Sie meinen Akku (wieder) aufladen?
ˈkœnən ziː ˈmainən ˈaku (ˈviːdɐ) ˈauflaːdn?
Ako dlho to potrvá?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Koľko by stála nová (batéria)?
Was würde ein neuer Akku kosten?
vas ˈvʏrdə ain ˈnɔyɐ ˈaku ˈkɔstn?
Nefunguje (mi) klimatizácia.
Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
ˈmainə ˈkliːma|anlaːgə fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Nesvietia mi predné/zadné svetlá.
Meine Scheinwerfer/Schlusslichter funktionieren nicht.
ˈmainə ˈʃainvεrfɐ/ˈʃlʊslɪçtɐ fʊŋktsioˈniːrən nɪçt
Niečo je s posilňovačom riadenia.
Ich habe ein Problem mit der Servolenkung.
ɪç ˈhaːbə ain proˈbleːm mɪt deːɐ ˈzεrvolεŋkʊŋ
Nemôžem povoliť ručnú brzdu.
Meine Handbremse lässt sich nicht lösen.
ˈmainə ˈhantbrεmzə lεst zɪç nɪçt ˈløːzn
Nemôžem otvoriť batožinový priestor.
Ich kann meinen Kofferraum nicht öffnen/aufbekommen.
ɪç kan ˈmainən ˈkɔfɐraum nɪçt ˈœfnən/ˈaufbəkɔmən
Nedajú sa zamkýnať dvere.
Ich kann die Tür nicht schließen.
ɪç kan diː tyːɐ nɪçt ˈʃliːsn
Ako rýchlo to môžete opraviť?
Wie lange dauert die Reparatur?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː reparaˈtuːɐ?
Koľko to bude asi stáť?
Wie viel wird das ungefähr kosten?
viː fiːl vɪrt das ˈʊngəfεːɐ ˈkɔstn?
To sa mi zdá trochu pridrahé.
Das kommt mir ein bisschen zu teuer vor.
das kɔmt miːɐ ain ˈbɪsçən tsuː ˈtɔyɐ foːɐ
Môžete mi dať podrobný účet?
Können Sie mir eine detaillierte Rechnung geben?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainə detaˈjiːɐtə ˈrεçnʊŋ ˈgeːbn?
Môžeme sa v ňom previezť, aby sme zistili, či je to v poriadku?
Können wir eine Probefahrt machen, um zu sehen, ob es in Ordnung ist?
ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈproːbəfaːɐt ˈmaxnˌ ʊm tsuː ˈzeːənˌ ɔp εs ɪn ˈɔrdnʊŋ ɪst?