Turistika

Turistika

Wandern
Chceli by sme podniknúť výlet do okolia.
Wir möchten einen Ausflug in die Umgebung unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈausfluːk ɪn diː ʊmˈgeːbʊŋ ʊntɐˈneːmən
Chceli by sme si objednať jazdu/výlet na koni.
Wir möchten einen Reitausflug buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈraitausfluːk ˈbuːxn
Organizujete výlety?
Organisieren Sie Ausflüge?
ɔrganiˈziːrən ziː ˈausflyːgə?
Koľko stojí taký výlet?
Wie viel kostet so ein Ausflug?
viː fiːl ˈkɔstət zoː ain ˈausfluːk?
Chcem objednať celodenný výlet pre štyri osoby.
Ich möchte einen ganztägigen Ausflug für vier Personen bestellen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈgantstεːgɪgn ˈausfluːk fyːɐ fiːɐ pεrˈzoːnən bəˈʃtεlən
Pôjdu s nami tri deti.
Es kommen drei Kinder mit.
εs ˈkɔmən drai ˈkɪndɐ mɪt
Čo je zahrnuté v cene?
Was ist im Preis inbegriffen?
vas ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Sú v cene aj služby sprievodcu?
Ist in dem Preis auch der Reiseleiter inbegriffen?
ɪst ɪn deːm prais aux deːɐ ˈraizəlaitɐ ˈɪnbəgrɪfn?
Koľko je to kilometrov?
Wie viele Kilometer sind es?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt εs?
Koľko trvá tá túra?
Wie lange dauert der Ausflug?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ ˈausfluːk?
Kedy sa vrátime?
Wann kommen wir zurück?
van ˈkɔmən viːɐ tsuˈrʏk?
Čo si máme vziať so sebou?
Was sollen wir mitnehmen?
vas ˈzɔlən viːɐ ˈmɪtneːmən?
Je tu v okolí nejaká vyhliadka?
Gibt es in der Nähe einen Aussichtspunkt?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt?
Ako sa volá tamten vrch?
Wie heißt der Berg da?
viː haist deːɐ bεrk daː?
Aká je najkratšia cesta na tamten kopec?
Wie kommt man am schnellsten auf den Hügel da?
viː kɔmt man am ˈʃnεlstŋ auf deːn ˈhyːgl daː?
Mohli by sme sa pokúsiť vyliezť na ten vrch?
Könnten wir vielleicht versuchen, den Hügel zu besteigen?
ˈkœntn viːɐ fiˈlaiçt fεɐˈzuːxnˌ deːn ˈhyːgl tsuː bəˈʃtaign?
Dá sa vyliezť až úplne hore?
Kann man ganz nach oben kommen?
kan man gants naːx ˈoːbn ˈkɔmən?
Ako dlho sa tam ide peši?
Wie lange braucht man zu Fuß?
viː ˈlaŋə brauxt man tsuː fuːs?
Dá sa tam dostať aj autom?
Kommt man auch mit dem Auto hin?
kɔmt man aux mɪt deːm ˈauto hɪn?
Chceli by sme podniknúť celodennú (hrebeňovú) túru.
Wir möchten eine Ganztagswanderung (auf dem Kamm) unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈgantstaːksvandərʊŋ (auf deːm kam) ʊntɐˈneːmən
Aká náročná je tá túra?
Wie anstrengend ist die Wanderung?
viː ˈanʃtrεŋənt ɪst diː ˈvandərʊŋ?
Sú po ceste nejaké náročné stúpania?
Gibt es dort einige starke Steigungen?
gipt εs dɔrt ˈainɪgə ˈʃtarkə ˈʃtaigʊŋən?
Je to ťažký terén?
Ist das Terrain schwer?
ɪst das tεˈrε̃ː ʃveːɐ?
Je tá trasa vhodná pre starších ľudí?
Ist die Strecke für ältere Menschen geeignet?
ɪst diː ˈʃtrεkə fyːɐ ˈεltərə ˈmεnʃn gəˈ|aignət?
Existuje riziko, že stretneme nejaké nebezpečné zvieratá?
Besteht die Gefahr, dass wir gefährlichen Tieren begegnen?
bəˈʃteːt diː gəˈfaːɐˌ das viːɐ gəˈfεːɐlɪçn ˈtiːrən bəˈgeːgnən?
Čo máme robiť, keď stretneme medveďa/rysa?
Was sollen wir tun, wenn wir auf einen Bären/Luchs stoßen?
vas ˈzɔlən viːɐ tuːnˌ vεn viːɐ auf ˈainən ˈbεːrən/lʊks ˈʃtoːsn?
Pôjdeme po červenej.
Wir werden dem roten Wanderweg folgen.
viːɐ ˈveːɐdn deːm ˈroːtn ˈvandɐveːk ˈfɔlgn
Môžeme zísť z (vyznačeného) chodníka?
Können wir uns vom Weg entfernen?
ˈkœnən viːɐ ʊns fɔm veːk εntˈfεrnən?
Chceli by sme si ísť pozrieť vodopády.
Wir möchten die Wasserfälle sehen.
viːɐ ˈmœçtn diː ˈvasɐfεlə ˈzeːən
Trasa túry končí pri jazere.
Die Strecke endet am See.
diː ˈʃtrεkə ˈεndət am zeː
Môžeme sa v tom jazere vykúpať?
Kann man in dem See baden?
kan man ɪn deːm zeː ˈbaːdn?
Je tá voda pitná?
Kann man das Wasser trinken?
kan man das ˈvasɐ ˈtrɪŋkn?
Pôjdeme späť tou istou cestou?
Nehmen wir denselben Weg zurück?
ˈneːmən viːɐ deːnˈzεlbn veːk tsuˈrʏk?
Som dosť unavený.
Ich bin ziemlich müde.
ɪç bɪn ˈtsiːmlɪç ˈmyːdə
Už nevládzem.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Mám niečo s nohou/chodidlom.
Ich habe etwas mit dem Bein/Fuß.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm bain/fuːs
Bolí ma členok/koleno/chrbát.
Mein Knöchel/Knie/Rücken tut mir weh.
main ˈknœçl/kniː/ˈrʏkn tuːt miːɐ veː
Mám na nohách pľuzgiere.
Ich habe Blasen an den Füßen.
ɪç ˈhaːbə ˈblaːzn an deːn ˈfyːsn
Môžeme si chvíľu odpočinúť?
Können wir eine kurze Pause machen?
ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə ˈmaxn?
Idem naspäť.
Ich gehe zurück.
ɪç ˈgeːə tsuˈrʏk
Môžem ísť napred a počkať hore?
Kann ich vorausgehen und oben warten?
kan ɪç foˈrausgeːən ʊnt ˈoːbn ˈvartn?
Musíme počkať na ostatných.
Wir müssen auf die anderen warten.
viːɐ ˈmʏsn auf diː ˈandərən ˈvartn
cesta
r Weg
veːk
chodník
r Pfad
pfaːt
(štátna) cesta
e Landstraße
ˈlantstraːsə
most
e Brücke
ˈbrʏkə
rieka
r Fluss
flʊs
potok
r Bach
bax
rybník
r Teich
taiç
jazero
r See
zeː
prameň
e Quelle
ˈkvεlə
horúce žriedlo
e Thermalquelle
tεrˈmaːlkvεlə
vodopád
r Wasserfall
ˈvasɐfal
údolie
s Tal
taːl
lúka
e Wiese
ˈviːzə
les
r Wald
valt
prírodná rezervácia
s Naturschutzgebiet
naˈtuːɐʃʊtsgəbiːt
kopec
r Hügel
ˈhyːgl
hora
r Berg
bεrk
horské sedlo
r Bergsattel
ˈbεrkzatl
priesmyk
r Pass
pas
tiesňava
e Schlucht
ʃlʊxt
priepasť
e Kluft
klʊft
kaňon
r Canon
ˈkanjɔn
jaskyňa
e Höhle
ˈhøːlə
pobrežie
e Küste
ˈkʏstə
útes
e Klippe
ˈklɪpə
ostrov
e Insel
ˈɪnzl
vyhliadka
r Aussichtspunkt
ˈauszɪçtspʊŋkt
rozhľadňa
r Aussichtsturm
ˈauszɪçtstʊrm
mohyla
r Grabhügel
ˈgraːphyːgl