Rezervácie

Rezervácie

Buchung und Reservierung
Chcel by som si u vás rezervovať...
Ich möchte bei Ihnen... buchen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən... ˈbuːxn
Máte nejaké voľné izby v termíne...?
Haben Sie freie Zimmer in der Zeit von...?
ˈhaːbn ziː ˈfraiə ˈtsɪmɐ ɪn deːɐ tsait fɔn?
Chcel by som si rezervovať dvojlôžkovú/jednoposteľovú izbu na týždeň od...
Ich möchte ein Zweibettzimmer/Einbettzimmer in der Woche ab... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈtsvaibεttsɪmɐ/ˈainbεttsɪmɐ ɪn deːɐ ˈvɔxə ap... ˈbuːxn
Prijatie objednávky, prosím, potvrďte telefonicky.
Bestätigen Sie bitte telefonisch die Annahme der Bestellung.
bəˈʃtεːtɪgn ziː ˈbɪtə teləˈfoːnɪʃ diː ˈannaːmə deːɐ bəˈʃtεlʊŋ
Treba zaplatiť zálohu?
Ist eine Vorauszahlung nötig?
ɪst ˈainə foˈraustsaːlʊŋ ˈnøːtɪç?
Je táto suma vratná?
Bekommt man den Betrag zurück?
bəˈkɔmt man deːn bəˈtraːk tsuˈrʏk?
Väčšina izieb/hotelov je rezervovaná na mesiac dopredu.
Die meisten Zimmer/Hotels sind einen Monat im voraus ausgebucht.
diː ˈmaistn ˈtsɪmɐ/hoˈtεls zɪnt ˈainən ˈmoːnat ɪm foˈraus ˈausgəbuːxt
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu...
Falls Sie Ihre Buchung ändern oder stornieren möchten...
fals ziː ˈiːrə ˈbuːxʊŋ ˈεndɐn ˈoːdɐ ʃtɔrˈniːrən ˈmœçtn
Účtujete si rezervačný poplatok?
Berechnen Sie eine Reservierungsgebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə rezεrˈviːrʊŋsgəbyːɐ?
Dokedy môžem zrušiť rezerváciu (bez poplatku)?
Bis wann kann ich meine Buchung (kostenlos) stornieren?
bɪs van kan ɪç ˈmainə ˈbuːxʊŋ (ˈkɔstnloːs) ʃtɔrˈniːrən?
Účtujete si poplatok za zrušenie rezervácie?
Wird eine Stornogebühr berechnet?
vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ bəˈrεçnət?
Za zrušenie rezervácie sa účtuje poplatok vo výške...
Bei Stornierung wird eine Stornogebühr in Höhe... gezahlt.
ˈbai ʃtɔrˈniːrʊŋ vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ ɪn ˈhøːə... gəˈtsaːlt
Mám tu rezerváciu na meno...
Ich habe hier eine Reservierung auf den Namen...
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ˈainə rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən
Chcem zrušiť rezerváciu na meno...
Ich möchte die Reservierung auf den Namen... stornieren.
ɪç ˈmœçtə diː rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən... ʃtɔrˈniːrən
Môžem pre vás ešte niečo urobiť?
Wie kann ich Ihnen noch helfen?
viː kan ɪç ˈiːnən nɔx ˈhεlfn?