Potápanie

Potápanie

Tauchen
Chcel by som si vyskúšať potápanie v mori.
Ich möchte probieren, im Meer zu tauchen.
ɪç ˈmœçtə proˈbiːrənˌ ɪm meːɐ tsuː ˈtauxn
Je tu nejaká škola potápania?
Gibt es hier eine Tauchschule?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈtauxʃuːlə?
Chcel by som absolvovať kurz potápania s prístrojom.
Ich möchte einen Kurs im Gerätetauchen besuchen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən kʊrs ɪm gəˈrεːtətauxn bəˈzuːxn
Koľko to bude stáť?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Koľko trvá ten kurz?
Wie lange dauert der Kurs?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ kʊrs?
Budem musieť podstúpiť tréning v bazéne?
Muss man ein Training im Schwimmbad absolvieren?
mʊs man ain ˈtrεːnɪŋ ɪm ˈʃvɪmbaːt apzɔlˈviːrən?
Kedy sa začneme potápať na otvorenom mori?
Wann wird man im offenen Wasser tauchen?
van vɪrt man ɪm ˈɔfənən ˈvasɐ ˈtauxn?
Nie som úplný začiatočník.
Ich bin kein völliger Anfänger.
ɪç bɪn kain ˈfœlɪgɐ ˈanfεŋɐ
Viackrát som šnorchloval.
Ich habe ab und zu geschnorchelt.
ɪç ˈhaːbə ap ʊnt tsuː gəˈʃnɔrçlt
Na ako dlho dokážete zadržať dych?
Wie lange können Sie Luft anhalten?
viː ˈlaŋə ˈkœnən ziː lʊft ˈanhaltn?
Požičiavate potápačské vybavenie?
Verleihen Sie Tauchgeräte?
fεɐˈlaiən ziː ˈtauxgərεːtə?
Pomôžete mi obliecť si ten neoprén?
Können Sie mir helfen, den Neoprenanzug anzuziehen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn neoˈpreːnantsuːk ˈantsutsiːən?
Ako sa to zapína?
Wie macht man das zu?
viː maxt man das tsuː?
Tie plutvy sú mi malé/veľké.
Die Flossen sind mir zu klein/groß.
diː ˈflɔsn zɪnt miːɐ tsuː klain/groːs
Tie (potápačské) okuliare mi nesedia.
Die (Taucher)Brille passt nicht gut.
diː (ˈtauxɐ)ˈbrɪlə past nɪçt guːt
Budeme sa potápať z lode?
Wird man Ausflüge mit einem Tauchschiff unternehmen?
vɪrt man ˈausflyːgə mɪt ˈainəm ˈtauxʃɪf ʊntɐˈneːmən?
Môže sa tu loviť harpúnou?
Darf man hier mit Harpune fischen?
darf man hiːɐ mɪt harˈpuːnə ˈfɪʃn?
Sú tu nejaké zaujímavé podmorské útesy?
Gibt es hier interessante Klippen unter Wasser?
gipt εs hiːɐ ɪntərεˈsantə ˈklɪpn ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Je to tu bezpečné na potápanie?
Kann man hier gefahrlos tauchen?
kan man hiːɐ gəˈfaːɐloːs ˈtauxn?
Ako hlboko sa môžem potápať?
Wie tief darf man tauchen?
viː tiːf darf man ˈtauxn?
Aká je maximálna hĺbka ponoru pre rekreačného potápača ako som ja?
Wie ist die maximale Tauchtiefe für einen Freizeittaucher wie mich?
viː ɪst diː maksiˈmaːlə ˈtauxtiːfə fyːɐ ˈainən ˈfraitsaittauxɐ viː mɪç?
Ako dlho budeme pod vodou?
Wie lange bleiben wir unter Wasser?
viː ˈlaŋə ˈblaibn viːɐ ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Ako dlho mi vydrží kyslík?
Wie lange hält die Sauerstoffflasche?
viː ˈlaŋə hεːlt diː ˈzauɐʃtɔfflaʃə?
Čo mám robiť, keby som mal problémy?
Was soll ich tun, wenn ich Probleme habe?
vas zɔl ɪç tuːnˌ vεn ɪç proˈbleːmə ˈhaːbə?
Vynárajte sa pomaly.
Tauchen Sie langsam auf.
ˈtauxn ziː ˈlaŋzaːm auf
Sú tu žraloky/nejaké nebezpečné ryby?
Gibt es hier Haie/gefährliche Fische?
gipt εs hiːɐ haiə/gəˈfεːɐlɪçə ˈfɪʃə?
Dávajte si pozor na žraloky.
Passen Sie auf Haie auf.
ˈpasn ziː auf haiə auf
Popŕhlila ma medúza.
Eine Qualle hat mich verbrannt.
ˈainə ˈkvalə hat mɪç fεɐˈbrant
Oškrel som si ruku o skalu.
Ich habe mir den Arm an einem Felsen aufgekratzt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn arm an ˈainəm ˈfεlzn ˈaufgəkratst
Pomôžete mi von z vody?
Können Sie mir aus dem Wasser helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ aus deːm ˈvasɐ ˈhεlfn?
Môj kamarát je ešte pod vodou.
Mein Freund ist noch unter Wasser.
main frɔynt ɪst nɔx ˈʊntɐ ˈvasɐ
Môj (dýchací) prístroj nejako nefunguje.
Mein Tauchgerät ist nicht ganz in Ordnung.
main ˈtauxgərεːt ɪst nɪçt gants ɪn ˈɔrdnʊŋ
Takmer som sa utopil.
Ich bin fast ertrunken.
ɪç bɪn fast εɐˈtrʊŋkn
potápanie s prístrojom
s Gerätetauchen
gəˈrεːtətauxn
potápanie bez prístroja
s Apnoe-Tauchen
aˈpnoːətauxn
šnorchlovanie
s Schnorcheltauchen
ˈʃnɔrçltauxn
voľné potápanie
s Freitauchen
ˈfraitauxn
šnorchel
r Schnorchel
ˈʃnɔrçl
potápačský dýchací prístroj
s Tauchgerät
ˈtauxgərεːt
kyslíková bomba
e Sauerstoffflasche
ˈzauɐʃtɔfflaʃə
prístroj na opakované dýchanie
s Kreislauftauchgerät
ˈkraislauftauxgərεːt
neoprén
r Neoprenanzug
neoˈpreːnantsuːk
plutvy
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
potápačské okuliare
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə