Otázky

Otázky

Fragen
kto?
wer?
Kto ste?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kto to bol?
Wer war das?
veːɐ vaːɐ das?
Kto je to?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kto je ten muž/tá žena?
Wer ist der Mann/die Frau?
veːɐ ɪst deːɐ man/diː frau?
Kto je tam?
Wer ist da?
veːɐ ɪst daː?
S kým hovorím?
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
Kto by nám mohol pomôcť?
Wer könnte uns helfen?
veːɐ ˈkœntə ʊns ˈhεlfn?
Na koho sa mám obrátiť?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?
Koho hľadáte?
Wen suchen Sie?
veːn ˈzuːxn ziː?
S kým chcete hovoriť?
Mit wem möchten Sie sprechen?
mɪt veːm ˈmœçtn ziː ˈʃprεçn?
Koho sa mám spýtať?
Wen soll ich fragen?
veːn zɔl ɪç ˈfraːgn?
Kto vám to povedal?
Von wem wissen Sie es?
fɔn veːm ˈvɪsn ziː εs?
čo?
was?
Čo sa deje?
Was ist los?
vas ɪst loːs?
Čo sa stalo?
Was ist passiert?
vas ɪst paˈsiːɐt?
Čo je to?
Was ist das?
vas ɪst das?
Čo mám robiť?
Was soll ich machen?
vas zɔl ɪç ˈmaxn?
Čo budeme (teraz) robiť?
Was machen wir (jetzt)?
vas ˈmaxn viːɐ (jεtst)paradɔnˈtoːzə
Čo hľadáte?
Was suchen Sie?
vas ˈzuːxn ziː?
Čo si želáte?
Was wünschen Sie?
vas ˈvʏnʃn ziː?
Čo potrebujete?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Čo môžem pre vás urobiť?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Čo tu robíte?
Was machen Sie hier?
vas ˈmaxn ziː hiːɐ?
O čo ide?
Worum geht es?
voˈrʊm geːt εs?
Čo to stojí?
Was kostet das?
vas ˈkɔstət das?
ako?, aký?
wie?, welcher?
Ako, prosím?
Wie bitte?
viː ˈbɪtə?
Ako dlho to potrvá?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Za ako dlho tam budeme?
Wann sind wir da?
van zɪnt viːɐ daː?
Ako dlho sa zdržíte?
Wie lange bleiben Sie?
viː ˈlaŋə ˈblaibn ziː?
Ako dlho ste už tu?
Seit wann sind Sie schon hier?
zait van zɪnt ziː ʃoːn hiːɐ?
Ako sa vám to páčilo?
Wie hat es Ihnen gefallen?
viː hat εs ˈiːnən gəˈfalən?
Ako sa voláte?
Wie heißen Sie?
viː ˈhaisn ziː?
Ako sa tam dostanem?
Wie komme ich dorthin?
viː ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Ako často tam chodíte?
Wie oft fahren Sie hin?
viː ɔft ˈfaːrən ziː hɪn?
Neviete, ako to urobiť?
Wissen Sie, wie man es macht?
ˈvɪsn ziːˌ viː man εs maxt?
Ako to?
Wieso?
viˈzoː?
Aký je výmenný kurz?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
čí?
wessen?
Čia je to vina?
Wessen Schuld ist es?
ˈvεsn ʃʊlt ɪst εs?
Čie je to dieťa?
Wessen Kind ist es?
ˈvεsn kɪnt ɪst εs?
Čie je toto?
Wem gehört das?
veːm gəˈhøːɐt das?
Neviem, čie to je.
Ich weiß nicht, wem es gehört.
ɪç vais nɪçtˌ veːm εs gəˈhøːɐt
kde?
wo?
Kde je to?
Wo ist es?
voː ɪst εs?
Kde sa stretneme?
Wo treffen wir uns?
voː ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Kde ste teraz?
Wo sind Sie jetzt?
voː zɪnt ziː jεtst?
Kde môžem zaparkovať?
Wo kann ich parken?
voː kan ɪç ˈparkn?
Kde bývate?
Wo wohnen Sie?
voː ˈvoːnən ziː?
Máte kde spať?
Haben Sie einen Schlafplatz?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈʃlaːfplats?
odkiaľ?
woher?
Odkiaľ ste?
Woher kommen Sie?
voˈheːɐ ˈkɔmən ziː?
Odkiaľ odchádza autobus do...?
Wo fährt der Bus nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ bʊs naːx... ap?
Odkiaľ to viete?
Woher wissen Sie das?
voˈheːɐ ˈvɪsn ziː das?
Odkiaľ ho poznáš?
Woher kennst du ihn?
voˈheːɐ kεnst duː iːn?
kam?
wohin?
Kam idete?
Wohin gehen Sie?
voˈhin ˈgeːən ziː?
Kam ide tento autobus?
Wohin fährt dieser Bus?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs?
Kam si to dal?
Wo hast du es hingelegt?
voː hast duː εs ˈhɪngəleːkt?
Kam by ste chceli ísť?
Wohin möchten Sie gehen?
voˈhin ˈmœçtn ziː ˈgeːən?
kedy?
wann?
Kedy sa vráti?
Wann kommt er zurück?
van kɔmt eːɐ tsuˈrʏk?
Kedy prišli?
Wann sind sie angekommen?
van zɪnt ziː ˈangəkɔmən?
Kedy budete mať čas?
Wann werden Sie Zeit haben?
van ˈveːɐdn ziː tsait ˈhaːbn?
Kedy sa vám to hodí?
Wann passt es Ihnen?
van past εs ˈiːnən?
Kedy môžem prísť?
Wann kann ich kommen?
van kan ɪç ˈkɔmən?
Kedy zatvárate?
Wann schließen Sie?
van ˈʃliːsn ziː?
Kedy to bude hotové?
Wann wird es fertig sein?
van vɪrt εs ˈfεrtɪç zain?
Kedy by sa mal vrátiť?
Wann soll er zurück sein?
van zɔl eːɐ tsuˈrʏk zain?
Kedy tam mám byť?
Wann soll ich da sein?
van zɔl ɪç daː zain?
Kedy ste sa narodili?
Wann sind Sie geboren?
van zɪnt ziː gəˈboːrən?
koľko?
wie viel?
Koľko to stojí?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Koľko to váži?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Koľko je hodín?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
O koľkej?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
Koľko je to odtiaľto zastávok?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Koľko máš rokov?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Od/Do koľko rokov?
Ab/Bis zu welchem Alter?
ap/bɪs tsuː ˈvεlçəm ˈaltɐ?
O koľko je starší?
Wie viele Jahre ist er älter?
viː ˈfiːlə ˈjaːrə ɪst eːɐ ˈεltɐ?
Koľkého je dnes?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
prečo?
warum?
Prečo si to urobil?
Warum hast du das getan?
vaˈrʊm hast duː das gəˈtaːn?
Prečo práve ja?
Warum gerade ich?
vaˈrʊm gəˈraːdə ɪç?
Prečo nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Nechápem prečo.
Ich verstehe nicht warum.
ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt vaˈrʊm
Bohvie prečo.
Gott weiß warum.
gɔt vais vaˈrʊm
Zaujímalo by ma, prečo...
Ich möchte gerne wissen, warum...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrnə ˈvɪsnˌ vaˈrʊm