Práca

Práca

Arbeit
Kde pracujete?
Wo arbeiten Sie?
voː ˈarbaitn ziː?
Čím ste?, Aké máte povolanie?
Was sind Sie von Beruf?
vas zɪnt ziː fɔn bəˈruːf?
Som robotník.
Ich bin Arbeiter.
ɪç bɪn ˈarbaitɐ
Pracujem ako vodič.
Ich arbeite als Fahrer.
ɪç ˈarbaitə als ˈfaːrɐ
Pracovala som ako sekretárka.
Ich habe als Sekretärin gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als zekreˈtεːrɪn gəˈ|arbaitət
Ako dlho tam už pracujete?
Wie lange arbeiten Sie dort?
viː ˈlaŋə ˈarbaitn ziː dɔrt?
Pracujem tu už viac než päť rokov.
Ich arbeite hier über fünf Jahre.
ɪç ˈarbaitə hiːɐ ˈyːbɐ fʏnf ˈjaːrə
Pracujem na čiastočný/polovičný/plný úväzok.
Ich arbeite in Teilzeit/halbtags/in Vollzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait/ˈhalptaːks/ɪn ˈfɔltsait
Do práce dochádzam každý deň 30 kilometrov.
Ich fahre jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit.
ɪç ˈfaːrə ˈjeːdn taːk ˈdraisɪç kiloˈmeːtɐ tsuːɐ ˈarbait
Často pracujem nadčas.
Ich mache oft Überstunden.
ɪç ˈmaxə ɔft ˈyːbɐʃtʊndn
Mám teraz dve zamestnania.
Zurzeit habe ich zwei Jobs.
tsʊrˈtsait ˈhaːbə ɪç tsvai dʒɔps
Momentálne som nezamestnaný.
Ich bin momentan arbeitslos.
ɪç bɪn momεnˈtaːn ˈarbaitsloːs
Som (už) na dôchodku.
Ich bin (schon) in Rente.
ɪç bɪn (ʃoːn) ɪn ˈrεntə

Pracovný pomer

Arbeitsverhältnis
Našiel som si novú prácu.
Ich habe eine neue Arbeit.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈnɔyə ˈarbait
Podpísal som pracovnú zmluvu s...
Ich habe den Arbeitsvertrag mit... abgeschlossen.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈarbaitsfεɐtraːk mɪt... ˈapgəʃlɔsn
Pracujem na plný/čiastočný úväzok.
Ich arbeite in Vollzeit/in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈfɔltsait/ɪn ˈtailtsait
Som v skúšobnej lehote.
Ich bin in der Probezeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈproːbətsait
Bol som povýšený na miesto...
Ich bin zur... aufgestiegen.
ɪç bɪn tsuːɐ... ˈaufgəʃtiːgn
Zvýšili mi plat.
Ich habe eine Lohnerhöhung bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈloːn|εɐhøːʊŋ bəˈkɔmən
Rozhodol som sa odísť zo zamestnania.
Ich habe mich entschieden, meine Stelle aufzugeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç εntˈʃiːdnˌ ˈmainə ˈʃtεlə ˈauftsugeːbn
Dal som výpoveď.
Ich habe gekündigt.
ɪç ˈhaːbə gəˈkʏndɪçt
Rozviazal som pracovný pomer pre...
Ich habe das Arbeitsverhältnis wegen... aufgelöst.
ɪç ˈhaːbə das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs ˈveːgn... ˈaufgəløːst
Prepustili ma., Bol som prepustený.
Ich wurde entlassen.
ɪç ˈvʊrdə εntˈlasn
Stratil som prácu.
Ich habe meine Arbeit verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈarbait fεɐˈloːrən
Bol s ním rozviazaný/ukončený pracovný pomer.
Man hat das Arbeitsverhältnis mit ihm gelöst.
man hat das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs mɪt iːm gəˈløːst
zamestnanie
e Arbeit
ˈarbait
zamestnať koho
j-n anstellen
ˈanʃtεlən
pracovná zmluva
r Arbeitsvertrag
ˈarbaitsfεɐtraːk
pracovná zmluva na určitý/neurčitý čas
befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
bəˈfrɪstətɐ/ˈʊnbəfrɪstətɐ ˈarbaitsfεɐtraːk
výpoveď
e Kündigung
ˈkʏndɪgʊŋ
výpovedná lehota
e Kündigungsfrist
ˈkʏndɪgʊŋsfrɪst
výpoveď dohodou
r Aufhebungsvertrag
ˈaufheːbʊŋsfεɐtraːk
výpoveď zo strany zamestnávateľa
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitgeːbɐ
výpoveď zo strany zamestnanca
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitneːmɐ
okamžitá výpoveď (z pracovného pomeru)
fristlose Kündigung
ˈfrɪstloːzə ˈkʏndɪgʊŋ
mzda
r Lohn
loːn
hodinová mzda
r Stundenlohn
ˈʃtʊndnloːn
mesačný plat
s Monatsgehalt
ˈmoːnatsgəhalt
platové podmienky
s Gehaltspaket
gəˈhaltspakeːt
hrubý príjem
s Bruttoeinkommen
ˈbrʊto|ainkɔmən
čistý príjem
s Nettoeinkommen
ˈnεto|ainkɔmən
zamestnanecké výhody
e Vergünstigungen
fεɐˈgʏnstɪgʊŋən
mimoplatové/sociálne výhody
zusätzliche Leistungen
ˈtsuːzεtslɪçə ˈlaistʊŋən
výplata
s Gehalt
gəˈhalt
výplatná páska
r Lohnzettel
ˈloːntsεtl
výplatný šek
r Gehaltsscheck
gəˈhaltsʃεk
zvýšenie platu
e Gehaltserhöhung
gəˈhaltsεɐhøːʊŋ
(výkonnostná) prémia
e Leistungsprämie
ˈlaistʊŋsprεːmiə
zrážka z platu
r Gehaltsabzug
gəˈhaltsaptsuːk

V práci

Auf Arbeit
O koľkej začínaš pracovať?
Um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten?
ʊm viː fiːl uːɐ fεŋst duː an tsuː ˈarbaitn?
Pracujem od ôsmej do piatej.
Ich arbeite von acht bis fünf.
ɪç ˈarbaitə fɔn axt bɪs fʏnf
Často pracujem viac ako 50 hodín týždenne.
Ich arbeite oft über 50 Stunden pro Woche.
ɪç ˈarbaitə ɔft ˈyːbɐ ˈfʏnftsɪç ˈʃtʊndn proː ˈvɔxə
Máme pružný pracovný čas.
Wir haben eine flexible Arbeitszeit.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə flεˈksiːblə ˈarbaitstsait
Pracujete na zmeny?
Arbeiten Sie in Schichten?
ˈarbaitn ziː ɪn ˈʃɪçtn?
Mám nočnú.
Ich habe Nachtschicht.
ɪç ˈhaːbə ˈnaxtʃɪçt
Vyplácajú sa (tu) nadčasy?
Bekommt man (hier) die Überstunden bezahlt?
bəˈkɔmt man (hiːɐ) diː ˈyːbɐʃtʊndn bəˈtsaːlt?
Kedy je prestávka na obed?
Wann gibt es Mittagspause?
van gipt εs ˈmɪtaːkspauzə?
Na koľko dní dovolenky mám nárok?
Auf wie viel Tage Urlaub habe ich Anspruch?
auf viː fiːl ˈtaːgə ˈuːɐlaup ˈhaːbə ɪç ˈanʃprʊx?
Vezmem si dovolenku.
Ich nehme Urlaub.
ɪç ˈneːmə ˈuːɐlaup
Momentálne je na dovolenke.
Er ist jetzt im Urlaub.
eːɐ ɪst jεtst ɪm ˈuːɐlaup
Vezmem si deň voľna.
Ich nehme einen Tag frei.
ɪç ˈneːmə ˈainən taːk frai
Dostal som deň voľna.
Ich habe einen Tag frei bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən taːk frai bəˈkɔmən
Mohol by som si zobrať neplatené voľno?
Kann ich unbezahlten Urlaub nehmen?
kan ɪç ˈʊnbətsaːltn ˈuːɐlaup ˈneːmən?
Chcel by som si zobrať náhradné voľno.
Ich möchte Zeitausgleich nehmen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaitausglaiç ˈneːmən
Idem na služobnú cestu do Nemecka.
Ich fahre dienstlich nach Deutschland.
ɪç ˈfaːrə ˈdiːnstlɪç naːx ˈdɔytʃlant
Dostal som k dispozícii služobné auto.
Ich habe einen Dienstwagen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈdiːnstvaːgn bəˈkɔmən
Doktor ma poslal na týždeň na péenku.
Der Arzt hat mich eine Woche krankgeschrieben.
deːɐ aːɐtst hat mɪç ˈainə ˈvɔxə ˈkraŋkgəʃriːbn
Som na péenke.
Ich bin krankgeschrieben.
ɪç bɪn ˈkraŋkgəʃriːbn
Išiel som na péenku.
Ich habe mich krankgemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈkraŋkgəmεldət
Som práceneschopný.
Ich bin arbeitsunfähig.
ɪç bɪn ˈarbaitsunfεːɪç
Dnes potrebujem odísť skôr.
Heute muss ich ein bisschen früher gehen.
ˈhɔytə mʊs ɪç ain ˈbɪsçən ˈfryːɐ ˈgeːən
Zajtra (si) to nadpracujem.
Ich arbeite es morgen nach.
ɪç ˈarbaitə εs ˈmɔrgn naːx
Padla!, Fajront!, Ide sa domov!
Feierabend!
ˈfaiɐ|aːbnt!
zmena
e Schicht
ʃɪçt
ranná zmena
e Frühschicht
ˈfryːʃɪçt
poobedňajšia zmena
e Spätschicht
ˈʃpεːtʃɪçt
nočná zmena
e Nachtschicht
ˈnaxtʃɪçt
práca nadčas
e Überstunden
ˈyːbɐʃtʊndn
príplatok za nadčas
r Überstundenzuschlag
ˈyːbɐʃtʊndntsuːʃlaːk
neprítomnosť na pracovisku
e Abwesenheit vom Arbeitsplatz
ˈapveːznhait fɔm ˈarbaitsplats
péenka, doklad o pracovnej neschopnosti
e Krankmeldung
ˈkraŋkmεldʊŋ
nemocenské dávky
s Krankengeld
ˈkraŋkngεlt
dovolenka
r Urlaub
ˈuːɐlaup
zdravotná dovolenka
r Krankheitsurlaub
ˈkraŋkhaits|uːɐlaup
stravné lístky
e Essenmarken
ˈεsnmarkn
služobné auto
r Dienstwagen
ˈdiːnstvaːgn
služobný mobil
s Firmenhandy
ˈfɪrmənhεndi
práca na plný úväzok
e Vollzeitbeschäftigung
ˈfɔltsaitbəˈʃεftɪgʊŋ
práca na čiastočný/polovičný úväzok
e Teilzeitbeschäftigung/Halbtagsarbeit
ˈtailtsaitbeʃεftɪgʊŋ/ˈhalptaːks|arbait
pracovný deň
r Arbeitstag
ˈarbaitstaːk
pracovný čas
e Arbeitszeit
ˈarbaitstsait
chodiť do práce
zur Arbeit gehen
tsuːɐ ˈarbait ˈgeːən

Brigáda

Nebenjob
Hľadám (si) brigádu na prázdniny.
Ich suche einen Ferienjob.
ɪç ˈzuːxə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp
Popri štúdiu brigádujem.
Ich habe einen Studentenjob.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ʃtuˈdεntndʒɔp
Som tu na (letnej) brigáde.
Ich bin als Jobber hier.
ɪç bɪn als ˈdʒɔbɐ hiːɐ
Našiel som si brigádu v zahraničí.
Ich habe einen Ferienjob im Ausland gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp ɪm ˈauslant gəˈfʊndn
Mohol by som pracovať na polovičný/celý úväzok.
Ich könnte halbtags/ganztags arbeiten.
ɪç ˈkœntə ˈhalptaːks/ˈgantstaːks ˈarbaitn
Mám čas popoludní a cez víkendy.
Ich habe nachmittags und an Wochenenden frei.
ɪç ˈhaːbə ˈnaːxmɪtaːks ʊnt an ˈvɔxənεndn frai
Koľko to hodí?, Koľko sa tým dá zarobiť?
Wie viel kann man dadurch verdienen?
viː fiːl kan man ˈdaːdʊrç fεɐˈdiːnən?
Čo presne by tá práca zahŕňala?
Worum genau geht es bei dieser Arbeit?
voˈrʊm gəˈnau geːt εs bai ˈdiːzɐ ˈarbait?
Vyžadujete nejakú kvalifikáciu?
Welche Qualifikation ist erforderlich?
ˈvεlçə kvalifikaˈtsioːn ɪst εɐˈfɔrdɐlɪç?
Myslím, že by som to zvládol.
Ich glaube, dass ich zurechtkommen würde.
ɪç ˈglaubəˌ das ɪç tsuˈrεçtkɔmən ˈvʏrdə
Kedy by som mohol začať?
Wann könnte ich die Stelle antreten?
van ˈkœntə ɪç diː ˈʃtεlə ˈantreːtn?
Mohol by mi niekto ukázať, čo presne mám robiť?
Kann mir jemand zeigen, was genau meine Arbeit ist?
kan miːɐ ˈjeːmant ˈtsaignˌ vas gəˈnau ˈmainə ˈarbait ɪst?
Zarobil som si nejaké peniaze na brigáde.
Ich habe etwas Geld durch Jobben verdient.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas gεlt dʊrç ˈdʒɔbn fεɐˈdiːnt
práca pre študentov, práca popri štúdiu
r Studentenjob
ʃtuˈdεntndʒɔp
letná brigáda
r Ferienjob
ˈfeːriəndʒɔp
brigádnik
r Jobber
ˈdʒɔbɐ
letný brigádnik
r Ferienjobber
ˈfeːriəndʒɔbɐ
pomocná sila
e Hilfskraft
ˈhɪlfskraft
nájsť si brigádu
einen Job finden
ˈainən dʒɔp ˈfɪndn
mať brigádu
jobben
ˈdʒɔbn