Verejné nápisy

Verejné nápisy

Öffentliche Aufschriften
Abfahrt
Odchody
Abfertigung
Odbavenie, Registrácia
Abflug
Odlety
Abflugterminal
Odletová hala
Abschleppzone
Zákaz parkovania, vozidlá budú odtiahnuté
Achtung!
Pozor!
Achtung Radar
Meraný úsek (radarom)
Achtung, nasser Boden
Pozor, vlhká podlaha
Airconditioning
Klimatizácia
Anflug
Prílety
Angeln verboten
Zákaz lovu rýb
Ankunft
Príchody, Prílety
Ankunftsterminal
Príletová hala
Annoncen, Anzeigen
Inzercia, Inzeráty
Apotheke
Lekáreň
Aufgepasst!
Pozor!
Aufzug
Výťah
Ausfahrt
Výjazd
Ausfahrt gesperrt
Výjazd z diaľnice uzavretý
Ausgang
Východ
Auskunft
Informácie
Außer Betrieb
Mimo prevádzky
Ausverkauf
Výpredaj
Ausverkauft
Vypredané
Autobahn
Diaľnica
Autoverleih
Požičovňa áut
Badeverbot
Zákaz kúpania
Bahnhof
Železničná stanica
Bahnsteig Nr. ...
Nástupište č. ...
Bank
Banka
Baustelle
Stavba, Stavenisko
Belegt
Obsadené (v moteli ap.)
Besetzt
Obsadené
Besucherzentrum
Návštevnícke centrum
Betreten verboten
Zákaz vstupu (na pozemok)
Betreten wird strafrechtlich verfolgt
Porušenie zákazu (vstupu) sa trestá
Bewachter Parkplatz
Strážené parkovisko
Bitte anschnallen
Pripútajte sa
Bitte klopfen
Klopte
Bitte Knopf drücken
Stlačte (tlačidlo)
Bitte Tür schließen
Zatvárajte dvere
Boardingzeit
Čas nástupu do lietadla
Brandgefahr
Nebezpečenstvo požiaru
Brandung
Príbojové vlny
Bremshügel
Spomaľovací prah
Bremsschwelle
Spomaľovací prah
Busbahnhof
Autobusová stanica
Bushaltestelle
Zastávka autobusu
Damen
Dámy (toalety)
Dienststunden
Úradné hodiny, Ordinačné hodiny
Drücken
Tlačiť, Tam
Ein/Aus
Zapnuté/Vypnuté
Einbahnverkehr
Jednosmerná premávka
Einfahrt
Vjazd
Einfahrt frei halten
Vjazd, neparkovať!
Einfahrt verboten
Zákaz vjazdu
Eingang
Vchod
Eingeschränktes Haltverbot
Zákaz státia
Einkaufszentrum
Nákupné centrum
Einstieg
Nastupovanie (na palubu), Nalodenie
Eintritt
Vstup
Eintritt frei
Vstup zdarma
Eintritt(sgeld)
Vstupné
Eintrittskarten
Vstupenky
Endbahnhof
Konečná (zastávka)
Endstation
Konečná (stanica)
Ermäßigung
Zľava
Erste Hilfe
Prvá pomoc
Fahr vorsichtig
Jazdite opatrne
Fahrkarten
Lístky
Fahrkartenschalter
Predaj cestovných lístkov
Fahrplan
Cestovný poriadok
Feuer verboten
Zákaz zakladania ohňa
Feuergefahr
Nebezpečenstvo požiaru
Fluchtweg
Úniková cesta
Flug Nr. ...
Let č. ...
Flughafen
Letisko
Flughafenhalle
Letisková hala
Flugplan
Letový poriadok
Fotografieren verboten
Zákaz fotografovania
Frei
Voľný
Frisch gestrichen
Čerstvo natreté
Friseur
Kaderníctvo
Friseur(salon)
Holičstvo
Fundbüro, Fundstelle
Straty a nálezy
Fußgängerübergang
Priechod pre chodcov
Fußgängerzone
Pešia zóna
Garderobe
Šatňa
Gaststätte
Hostinec
Gebührenpflichtige Autobahn
Platená diaľnica
Gefahr
Nebezpečenstvo
Gefährliche Strömungen
Nebezpečný prúd
Gehen
Prechádzajte (na priechode)
Gehweg gesperrt
Chodník uzavretý
Geöffnet
Otvorené
Gepäckaufbewahrung
Úschovňa batožín
Gepäckaufgabe
Príjem batožín
Gepäckausgabe
Výdaj batožín
Geschlossen
Zatvorené
Geschwindigkeitsbeschränkung
Obmedzenie rýchlosti
Gift
Jed
Glatte Fahrbahn
Klzká vozovka
Gleis Nr. ...
Koľaj č. ...
Halt
Stáť, Zastavte
Halteverbot
Zákaz zastavenia
Heiß
Horúca (voda)
Herren
Páni (toalety)
Hochspannung
Vysoké napätie
Imbiss
Občerstvenie
Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht
Krádež sa trestá
Kalt
Studená (voda)
Karte einlegen
Vložte kartu
Karten
Lístky
Kasse
Pokladňa (v kine ap.)
Kein Abfall
Neodhadzujte odpadky
Kein Trinkwasser
Úžitková voda
Kein Zutritt
Vstup zakázaný
Klettern verboten
Zákaz lezenia
Klimaanlage
Klimatizácia
Krankenhaus
Nemocnica
Kreisverkehr
Kruhový objazd
Kühl lagern
Uchovávajte v chlade
Lebensgefahr
Životunebezpečné
Lift
Výťah
Links/Rechts abbiegen verboten
Zákaz odbočenia vľavo/vpravo
Links/Rechts einordnen
Zaraďte sa do ľavého/pravého pruhu
Links/Rechts fahren
Držte sa vľavo/vpravo
Maniküre
Manikúra
Markt
Trh
Maut
Mýto, Diaľničný poplatok
Mautstelle
Terminál na výber mýta
Mindestens haltbar bis...
Minimálna trvanlivosť do...
Missbrauch wird bestraft
Zneužitie sa trestá
Motor aus(schalten)
Vypnite motor
Müll
Odpadky
Müll abladen verboten
Zákaz skládky (odpadu)
Münze einwerfen
Vhoďte mincu
Nicht berühren
Nedotýkať sa
Nicht betreten
Nevstupovať
Nicht hinauslehnen
Nevykláňajte sa z okien
Nicht öffnen
Neotvárať
Nicht stören
Nerušiť
Nicht überqueren
Neprechádzajte
Nichtraucher
Nefajčiari
Notaufnahme
Pohotovosť (lekárska)
Notausgang
Núdzový východ
Notbremse
Záchranná brzda
Notfalldienst
Rýchla zdravotnícka pomoc
Nur für Fußgänger
Len pre peších
Offenes Feuer verboten
Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom
Öffentliches WC
Verejné toalety
Öffnungszeit
Otváracie hodiny
Parken frei
Parkovanie zdarma
Parken mit Parkschein
Platené parkovanie
Parken und Reisen
Záchytné parkovisko
Parken verboten
Zákaz parkovania, Neparkovať
Parkplatz
Parkovisko
Passkontrolle
Pasová kontrola
Pediküre
Pedikúra
Polizei
Policajná stanica
Post
Pošta
Privat(grundstück)
Súkromný majetok/pozemok
Radweg
Cyklistický chodník
Rastplatz
Odpočívadlo (pri ceste)
Rauchen verboten
Nefajčite
Raucher
Fajčiari
Rauchverbot
Zákaz fajčenia
Reisebüro
Cestovná kancelária
Reserviert
Rezervované
Restaurant
Reštaurácia
Ruhe bewahren!
Ticho!
Ruhetag
Zatvárací deň
Sackgasse
Slepá ulica
Sauber halten
Udržujte čistotu
Schalter
Priehradka
Schließfächer
Úschovné skrinky (na stanici)
Sonderangebot
Špeciálna ponuka
Spielecke
Detský kútik
Springen verboten
Zákaz skákania do vody
Stadtautobahn
Mestský okruh
Starke Brandung
Vysoký príboj
Stau
Kolóna
Stichstraße
Slepá ulica
Storniert
Zrušené (let ap.)
Strand
Pláž
Straße gesperrt
Ulica uzavretá
Straßenarbeiten
Práce na ceste
Straßenbauarbeiten
Cesta sa opravuje
Surfen verboten
Zákaz surfovania
Taxi(stand)
Stanovište taxíkov
Telefon
Telefón
Tempo verlangsamen
Spomaľte
Tiere verboten
Zvieratá nie sú povolené
Toiletten
Toalety
Totalausverkauf
Totálny výpredaj
Touristeninformation
Turistické informácie
Transitverkehr
Tranzitná doprava
Treppe
Schodisko
Trinkwasser
Pitná voda
U-Bahn
Metro
Überführung
Nadjazd
Überholen verboten
Zákaz predbiehania
Überholverbot
Zákaz predchádzania
Übernachtung mit Frühstück
Nocľah s raňajkami
Überschreiten verboten
Zákaz prechádzania
Umleitung
Obchádzka
Unbefestigter Seitenstreifen
Nespevnená krajnica
Unterführung
Podjazd, Podchod
Verfallsdatum
Dátum spotreby
Verspätung
Meškanie (letu ap.)
Vor Taschendieben wird gewarnt
Pozor na vreckárov
Vorfahrt gewähren
Daj prednosť v jazde
Vorsicht!
Pozor!
Vorsicht Glatteis
Nebezpečenstvo poľadovice
Vorsicht Stufe
Pozor, schod
Vorsicht, bissiger Hund!
Pozor, zlý pes
Vorsicht, Kopf einziehen
Pozor na hlavu
Warnung!
Upozornenie!
Wartehalle
Čakáreň (na stanici ap.)
Wartezimmer
Čakáreň
Waschraum
Umyváreň
Wechselstube
Zmenáreň
Wegen schlechten Wetters...
Pre nepriazeň počasia...
Wenden verboten
Zákaz otáčania
Wickelraum
Prebaľovací kútik
Ziehen
Ťahať, Sem
Zimmer frei
Voľné izby
Zimmer zu Vermieten
Izba na prenájom
Zoll
Colnica
Zu den Zügen
K vlakom
Zugang zum Strand
Prístup na pláž
Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Maximálna povolená rýchlosť
Zum Mitnehmen
Predaj hotového jedla (ktoré si zákazník odnesie so sebou)
Zum Verkauf
Na predaj
Zur Vermietung
Na prenájom
Zutritt auf eigene Gefahr
Vstup na vlastné nebezpečenstvo
Zutritt für Unbefugte verboten
Nepovolaným vstup zakázaný
Zutritt verboten
Nevstupovať
Zuwiderhandlungen werden verfolgt
Porušenie zákazu sa trestá