Domáce spotrebiče

Domáce spotrebiče

Haushaltsgeräte
Mám prikúriť? Nie je vám zima?
Soll ich bisschen mehr heizen? Ist euch nicht kalt?
zɔl ɪç ˈbɪsçən meːɐ ˈhaitsn? ɪst ɔyç nɪçt kalt?
Musím zapnúť/vypnúť kúrenie.
Ich muss die Heizung einschalten/ausschalten.
ɪç mʊs diː ˈhaitsʊŋ ˈainʃaltn/ˈausʃaltn
Chcete zakúriť v kozube?
Wollt ihr im Kamin heizen?
vɔlt iːɐ ɪm kaˈmiːn ˈhaitsn?
Môžem stlmiť to kúrenie?
Kann ich die Heizung abdrehen?
kan ɪç diː ˈhaitsʊŋ ˈapdreːən?
Kúrenie sa ovláda týmto kolieskom/tlačidlom.
Die Heizung wird mit diesem Rad/Knopf reguliert.
diː ˈhaitsʊŋ vɪrt mɪt ˈdiːzəm raːt/knɔpf reguˈliːɐt
Najprv treba zapnúť kotol.
Zuerst muss der Kessel eingeschaltet werden.
tsuˈ|eːɐst mʊs deːɐ ˈkεsl ˈaingəʃaltət ˈveːɐdn
Klimatizácia nefunguje.
Die Klimaanlage ist außer Betrieb.
diː ˈkliːma|anlaːgə ɪst ˈausɐ bəˈtriːp
Mám rozsvietiť?
Soll ich das Licht anmachen?
zɔl ɪç das lɪçt ˈanmaxn?
Zhasni, prosím ťa.
Mach das Licht aus, bitte.
max das lɪçt ausˌ ˈbɪtə
Kde je vypínač?
Wo ist der Schalter?
voː ɪst deːɐ ˈʃaltɐ?
Kto tu nechal svietiť?
Wer hat das Licht angelassen?
veːɐ hat das lɪçt ˈangəlasn?
Strč to do zásuvky.
Steck es in die Steckdose.
ʃtεk εs ɪn diː ˈʃtεkdoːzə
Vytiahni to zo zásuvky.
Zieh es aus der Steckdose.
tsiː εs aus deːɐ ˈʃtεkdoːzə
Používate úsporné žiarovky?
Benutzen Sie Sparbirnen?
bəˈnʊtsn ziː ˈʃpaːɐbɪrnən?
Asi sa vypálila žiarovka
Die Glühbirne ging anscheinend kaputt.
diː ˈglyːbɪrnə gɪŋ ˈanʃainənt kaˈpʊt
Môžeš ju vymeniť?
Kannst du sie auswechseln?
kanst duː ziː ˈausvεksln?
Tá mraznička zle mrazí.
Die Gefriertruhe kühlt nicht richtig.
diː gəˈfriːɐtruːə kyːlt nɪçt ˈrɪçtɪç
Mal by si rozmraziť chladničku.
Du solltest den Kühlschrank abtauen lassen.
duː ˈzɔltəst deːn ˈkyːlʃraŋk ˈaptauən ˈlasn
Daj riad do umývačky.
Tue das Geschirr in die Spülmaschine.
tuːə das gəˈʃɪr ɪn diː ˈʃpyːlmaʃiːnə
Postav vodu (na čaj).
Setz das Wasser (für den Tee) auf.
zεts das ˈvasɐ (fyːɐ deːn teː) auf
Ohrejem ti to v mikrovlnke.
Ich mache es dir in der Mikrowelle warm.
ɪç ˈmaxə εs diːɐ ɪn deːɐ ˈmiːkrovεlə varm
Zapni rádio.
Mach das Radio an.
max das ˈraːdio an
Akú stanicu chceš (počúvať)?
Welchen Sender magst du (hören)?
ˈvεlçn ˈzεndɐ maːkst duː (ˈhøːrən)paradɔnˈtoːzə
Chcete pozerať televíziu?
Wollt ihr fernsehen?
vɔlt iːɐ ˈfεrnzeːən?
Môžem si zapnúť televíziu?
Kann ich den Fernseher einschalten?
kan ɪç deːn ˈfεrnzeːɐ ˈainʃaltn?
Čo dávajú večer v televízii?
Was läuft abends im Fernsehen?
vas lɔyft ˈaːbnts ɪm ˈfεrnzeːən?
Mám už ten televízor vypnúť?
Soll ich den Fernseher ausschalten?
zɔl ɪç deːn ˈfεrnzeːɐ ˈausʃaltn?
Prepni to na iný program.
Schalt es um.
ʃalt εs ʊm
Daj to nahlas!
Mach es lauter!
max εs ˈlautɐ!
Mohol by si to trochu stíšiť/stlmiť?
Kannst du es ein bisschen leiser stellen?
kanst duː εs ain ˈbɪsçən ˈlaizɐ ˈʃtεlən?
Pustím ti nejaký film na DVD.
Ich mache dir eine DVD an.
ɪç ˈmaxə diːɐ ˈainə deːfauˈdeː an
Vypadol prúd.
Der Strom ist ausgefallen.
deːɐ ʃtroːm ɪst ˈausgəfalən
Myslím, že nastal skrat.
Ich glaube, es gab einen Kurzschluss.
ɪç ˈglaubəˌ εs gaːp ˈainən ˈkʊrtsʃlʊs
Asi to vyrazilo poistky.
Die Sicherung ist wohl herausgesprungen.
diː ˈzɪçərʊŋ ɪst voːl hεˈrausgəʃprʊŋən
Viete nahodiť istič?
Können Sie die Sicherung wieder einschalten?
ˈkœnən ziː diː ˈzɪçərʊŋ ˈviːdɐ ˈainʃaltn?
Kde je poistková skriňa?
Wo ist der Sicherungskasten?
voː ɪst deːɐ ˈzɪçərʊŋskastn?
chladnička
r Kühlschrank
ˈkyːlʃraŋk
mraznička
r Gefrierschrank
gəˈfriːɐʃraŋk
plynový sporák
r Gasherd
ˈgaːsherdheːɐt
elektrický sporák
r Elektroherd
eˈlεktroheːɐt
rúra na pečenie
r Backofen, e Röhre
ˈbak|oːfnˌ ˈrøːrə
mikrovlnná rúra
r Mikrowellenherd, e Mikrowelle
ˈmiːkrovεlənheːɐtˌ ˈmiːkrovεlə
umývačka riadu
r Geschirrspüler
gəˈʃɪrʃpyːlɐ
drvič odpadu
r Abfallzerkleinerer
ˈapfaltsεɐklainərəɐ
kávovar
e Kaffeemaschine
ˈkafeːmaʃiːnə
rýchlovarná kanvica
r Wasserkocher
ˈvasɐkɔxɐ
kuchynský robot
e Küchenmaschine
ˈkʏçnmaʃiːnə
mixér
r Mixer
ˈmɪksɐ
šľahač
r Handmixer
ˈhantmɪksɐ
hriankovač
r Toaster
ˈtoːstɐ
sendvičovač
r Sandwichtoaster
ˈzεntvɪtʃtoːstɐ
jogurtovač
r Joghurtmacher
ˈjoːgʊrtmaxɐ
domáca pekáreň
r Brotbackautomat
ˈbroːtbak|automaːt
práčka
e Waschmaschine
ˈvaʃmaʃiːnə
sušička
r (Wäsche)Trockner
(ˈvεʃə)ˈtrɔknɐ
(naparovacia) žehlička
s (Dampf)Bügeleisen
(dampf)ˈbyːgl|aizn
fén
r Haartrockner
ˈhaːɐtrɔknɐ
kulma
e Brennschere
ˈbrεnʃeːrə
vysávač
r Staubsauger
ˈʃtaupzaugɐ
parný čistič (kobercov)
r Dampfreiniger
ˈdampfrainɪgɐ
televízor
r Fernseher
ˈfεrnzeːɐ
obrazovka
r Bildschirm
ˈbɪltʃɪrm
farebná obrazovka
r Farbbildschirm
ˈfarbbɪltʃɪrm
plazmová obrazovka
r Plasmabildschirm
ˈplasmabɪltʃɪrm
rádio
s Radio
ˈraːdio
DVD prehrávač
r DVD-Player
deːfauˈdeːˈplεiɐ
hifi veža
e Stereoanlage, e Hi-Fi-Anlage
ˈʃteːreo|anlaːgəˌ ˈhaifi|anlaːgə
reproduktory
e Lautsprecher
ˈlautʃprεçɐ
zosilňovač
r Verstärker
fεɐˈʃtεrkɐ
satelitná anténa
e SAT-Antenne, e Satellitenschüssel
zatanˈtεnəˌ zatεˈliːtnʃʏsl
diaľkové ovládanie
e Fernbedienung
ˈfεrnbədiːnʊŋ
svietidlo
e Leuchte
ˈlɔyçtə
lampa
e Lampe
ˈlampə
luster
r Kronleuchter
ˈkroːnlɔyçtɐ
žiarovka
e Glühbirne
ˈglyːbɪrnə
žiarivka
e Leuchtstoffröhre
ˈlɔyçtʃtɔfrøːrə
vypínač
r Schalter
ˈʃaltɐ
poistka
e Sicherung
ˈzɪçərʊŋ
výpadok prúdu
r Stromausfall
ˈʃtroːm|ausfal
jednosmerný prúd
r Gleichstrom
ˈglaiçʃtroːm
striedavý prúd
r Wechselstrom
ˈvεkslʃtroːm
kúrenie
e Heizung
ˈhaitsʊŋ
ústredné kúrenie
e Zentralheizung
tsεnˈtraːlhaitsʊŋ
podlahové kúrenie
e Fußbodenheizung
ˈfuːsboːdnhaitsʊŋ
radiátor
r Radiator
raˈdiaːtoːɐ
kozub
r Kamin
kaˈmiːn
kotol
r Heizkessel
ˈhaitskεsl
bojler
r (Warmwasser)Boiler
(ˈvarmvasɐ)ˈbɔylɐ
klimatizácia
e Klimaanlage
ˈkliːma|anlaːgə
centrálny vysávač
r Zentralstaubsauger
tsεnˈtraːlʃtaupzaugɐ