Počasie

Počasie

Wetter
Aké bude počasie?
Wie wird das Wetter?
viː vɪrt das ˈvεtɐ?
Aké hlásili na dnes počasie?
Wie ist die Vorhersage für heute?
viː ɪst diː foːɐˈheːɐzaːgə fyːɐ ˈhɔytə?
Hlásili, že bude zamračené.
Es sollte bewölkt sein.
εs ˈzɔltə bəˈvœlkt zain
Je pekne.
Das Wetter ist schön.
das ˈvεtɐ ɪst ʃøːn
Slnko svieti.
Die Sonne scheint.
diː ˈzɔnə ʃaint
Je jasno.
Es ist heiter.
εs ɪst ˈhaitɐ
Je zatiahnuté/hmla.
Es ist bedeckt/neblig.
εs ɪst bəˈdεkt/ˈneːblɪç
Je škaredo.
Es ist unfreundlich.
εs ɪst ˈʊnfrɔyntlɪç
Vyzerá to na dážď.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Budú silné búrky.
Es sind starke Gewitter zu erwarten.
εs zɪnt ˈʃtarkə gəˈvɪtɐ tsuː εɐˈvartn
Má prísť snehová búrka.
Es soll ein Schneesturm kommen.
εs zɔl ain ˈʃneːʃtʊrm ˈkɔmən
Prší/Sneží/Mrholí.
Es regnet/schneit/nieselt.
εs ˈreːgnət/ʃnait/ˈniːzlt
Popŕcha.
Es tröpfelt.
εs ˈtrœpflt
Leje.
Es gießt.
εs giːst
Začína pršať.
Es fängt an zu regnen.
εs fεŋt an tsuː ˈreːgnən
Ako dlho má pršať?
Wie lange soll es regnen?
viː ˈlaŋə zɔl εs ˈreːgnən?
Prestalo pršať.
Es hat aufgehört zu regnen.
εs hat ˈaufgəhøːɐt tsuː ˈreːgnən
Napadala kopa snehu.
Es ist viel Schnee gefallen.
εs ɪst fiːl ʃneː gəˈfalən
Cesty sú neprejazdné pre snehovú kalamitu.
Die Straßen sind mit Schnee blockiert.
diː ˈʃtraːsn zɪnt mɪt ʃneː blɔˈkiːɐt
Fúka silný vietor.
Es weht ein starker Wind.
εs veːt ain ˈʃtarkɐ vɪnt
Koľko je stupňov (vo výške 1000 metrov)?
Wie viel Grad sind es (in 1000 Meter Höhe)?
viː fiːl graːt zɪnt εs (ɪn ˈtauznt ˈmeːtɐ ˈhøːə)paradɔnˈtoːzə
Je desať pod/nad nulou.
Es sind zehn Grad unter/über Null.
εs zɪnt tseːn graːt ˈʊntɐ/ˈyːbɐ nʊl
Je hrozne horúco.
Es ist schrecklich heiß.
εs ɪst ˈʃrεklɪç hais
Vonku je zima.
Draußen ist es kalt.
ˈdrausn ɪst εs kalt
Mrzne.
Es friert.
εs friːɐt
Býva tu v noci mráz?
Friert es hier nachts?
friːɐt εs hiːɐ naxts?
Blýska sa.
Es blitzt.
εs ˈblɪtst
Ochladilo sa.
Es hat sich abgekühlt.
εs hat zɪç ˈapgəkyːlt
Ochladzuje sa.
Es wird kälter.
εs vɪrt ˈkεltɐ
Otepľuje sa.
Es wird wärmer.
εs vɪrt ˈvεrmɐ
Počkáme, až prestane pršať.
Wir warten, bis der Regen aufhört.
viːɐ ˈvartnˌ bɪs deːɐ ˈreːgn ˈaufhøːɐt
Dúfam, že nezmokneme.
Hoffentlich werden wir nicht nass.
ˈhɔfntlɪç ˈveːɐdn viːɐ nɪçt nas
Ak nebude pršať...
Falls es nicht regnet...
fals εs nɪçt ˈreːgnət
Ak vydrží počasie...
Wenn sich das Wetter hält...
vεn zɪç das ˈvεtɐ hεːlt
Pôjdeme za každého počasia.
Wir gehen bei jedem Wetter.
viːɐ ˈgeːən bai ˈjeːdəm ˈvεtɐ
More je príliš rozbúrené.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
jasno
heiter
ˈhaitɐ
polojasno
teilweise bedeckt
ˈtailvaizə bəˈdεkt
oblačno
wolkig
ˈvɔlkɪç
zamračené
bewölkt
bəˈvœlkt
hmla
r Nebel
ˈneːbl
opar
r Dunst
dʊnst
(slabé) prehánky
(kurze) Schauer
(ˈkʊrtsə) ˈʃauɐ
(silný) dážď
(starker) Regen
(ˈʃtarkɐ) ˈreːgn
(silné) sneženie
(heftige) Schneefälle
(ˈhεftɪgə) ˈʃneːfεlə
krupobitie
r Hagel
ˈhaːgl
dážď so snehom
r Schneeregen
ˈʃneːreːgn
poľadovica
s Glatteis
ˈglat|ais
vietor
r Wind
vɪnt
veterno
windig
ˈvɪndɪç
bezvetrie
e Windstille
ˈvɪntʃtɪlə
vánok
e Brise
ˈbriːzə
orkán
r Orkan
ɔrˈkaːn
severozápadný vietor
r Nordwestwind
nɔrtˈvεstvɪnt