Foto & video

Foto & video

Foto & Video
Máte nejaký malý/lacný fotoaparát?
Haben Sie eine kleine/billige Kamera?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈklainə/ˈbɪlɪgə ˈkaməra?
Aké má rozlíšenie?
Welche Auflösung hat sie?
ˈvεlçə ˈaufløːzʊŋ hat ziː?
Päť/Sedem megapixelov mi bude stačiť.
Fünf/Sieben Megapixel reichen mir.
fʏnf/ˈziːbn ˈmeːgapɪksl ˈraiçn miːɐ
Má optický zoom?
Hat sie ein optisches Zoom?
hat ziː ain ˈɔptɪʃəs zuːm?
Môžem vyskúšať blesk?
Kann ich den Blitz ausprobieren?
kan ɪç deːn blɪts ˈausprobiːrən?
Na koľko fotiek vydrží batéria?
Für wie viele Fotos reicht die Batterie?
fyːɐ viː ˈfiːlə ˈfoːtos ˈraiçt diː batəˈriː?
Ako nastavím makro (režim)?
Wie kann ich den Makromodus einstellen?
viː kan ɪç deːn makroˈmoːdʊs ˈainʃtεlən?
Vezmem ho.
Ich nehme sie.
ɪç ˈneːmə ziː
Je k tomu aj pamäťová karta?
Ist auch eine Speicherkarte dabei?
ɪst aux ˈainə ˈʃpaiçɐkartə ˈdabai?
Chcel by som ešte 1GB pamäťovú kartu.
Ich möchte noch eine 1 GB Speicherkarte.
ɪç ˈmœçtə nɔx ˈainə ain ˈgiːgabait ˈʃpaiçɐkartə
Opravujete digitálne fotoaparáty?
Reparieren Sie Digitalkameras?
repaˈriːrən ziː digiˈtaːlkaməras?
Nemôžem zapnúť fotoaparát.
Ich kann die Kamera nicht einschalten.
ɪç kan diː ˈkaməra nɪçt ˈainʃaltn
Nefunguje (mi) blesk.
Der Blitz funktioniert nicht.
deːɐ blɪts fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Fotoaparát nedokáže (poriadne) zaostriť.
Die Kamera kann nicht richtig scharf stellen.
diː ˈkaməra kan nɪçt ˈrɪçtɪç ʃarf ˈʃtεlən
Fotky sú rozostrené.
Die Bilder sind unscharf.
diː ˈbɪldɐ zɪnt ˈʊnʃarf
Zasekol sa mi objektív.
Das Objektiv hat sich verklemmt.
das ɔpjεkˈtiːf hat zɪç fεɐˈklεmt
fotoaparát
e Kamera, r Fotoapparat
ˈkaməraˌ ˈfoːto|aparaːt
digitálny fotoaparát
e Digitalkamera/Kompaktkamera
digiˈtaːlkaməra/kɔmˈpaktkaməra
videokamera
r Camcorder, e Videokamera
ˈkamkɔrdɐˌ ˈviːdeokaməra
puzdro na fotoaparát/kameru
e Kamera-Tasche/Camcorder-Tasche
ˈkamərataʃə/ˈkamkɔrdɐtaʃə
pamäťová karta
e Speicherkarte
ˈʃpaiçɐkartə
čítačka kariet
s Lesegerät
ˈleːzəgərεːt
blesk
s Blitzgerät
ˈblɪtsgərεːt
objektív
s Objektiv
ɔpjεkˈtiːf
statív
s Stativ
ʃtaˈtiːf
batéria
e Batterie
batəˈriː
dobíjacia batéria
r Akku
ˈaku
ceruzkové/mikroceruzkové batérie
e Babyzellen/Mikrozellen
ˈbeːbitsεlən/ˈmiːkrotsεln
nabíjačka batérií
s Batterieladegerät
batəˈriːlaːdəgərεːt
sieťový kábel
s Netzkabel
ˈnεtskaːbl
predlžovací kábel
s Verlängerungskabel
fεɐˈlεŋəɐʊŋskaːbl
adaptér
r Adapter
aˈdaptɐ