zvýšiť

1(množstvo ap.) čo increase, (aj úroveň ap.) raise, (form.) augment

Zvýšili mi plat!
I got a (pay) rise!, (AmE) I got a raise.
aɪ gɒt ə (peɪ) raɪz!ˌ aɪ gɒt ə reɪz
Ceny sa zvýšili.
Prices have gone up., Prices have increased.
praɪsɪz hæv gɒn ʌpˌ praɪsɪz hæv ɪnˈkriːst
Počet obetí sa zvýšil.
The number of victims has increased.
ðə ˈnʌmbə əv ˈvɪktɪmz hæz ɪnˈkriːst
Došlo k zvýšeniu... o 10 %.
There was an increase in... of 10 per cent.
ðεə wɒz ən ˈɪnkriːs ɪn... əv tεn pə sεnt

2(zostať nazvyš) be left (over), remain, (ešte byť) be still

Skoro nič nezvýšilo.
There is almost nothing left.
ðεə ɪz ˈɔːlməʊst ˈnʌθɪŋ lεft
Koľko peňazí ti zvýšilo?
How much money do you have left?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ dʊ juː hæv lεft?
vo zvyšnom čase...
in the remaining time...
ɪn ðə rɪˈmeɪnɪŋ taɪm