diať sa

happen, (odohrávať sa) be going on, (byť v neporiadku) be wrong

Čo sa deje?
What's going on?, What's up?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?ˌ wɒts ʌp?
Deje sa niečo?
Is anything wrong?, Is something the matter?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?ˌ ɪz ˈsʌmθɪŋ ðə ˈmætə?
Čo sa s ním deje?
What's wrong with him?, What's the matter with him?
wɒts rɒŋ wɪθ hɪm?ˌ wɒts ðə ˈmætə wɪθ hɪm?
Zázraky sa dejú.
Miracles happen.
ˈmɪrəklz ˈhæpn
Nič sa nedeje. (nič sa nestalo)
No problem., No harm done., It's all right.
nəʊ ˈprɒbləmˌ nəʊ hɑːm dʌnˌ ɪts ɔːl raɪt