balík

bundle, (poštový) (hl. BrE) parcel, (hl. AmE) package

Máš tu balík.
There's a package for you.
ðεəz ə ˈpækɪdʒ fə juː
Bude to stáť balík.
It'll cost a fortune.
ˈɪtl kɒst ə ˈfɔːtʃən
Je v balíku.
He is rolling in it., He is in the money., He's made of money., He's loaded.
hɪ ɪz ˈrəʊlɪŋ ɪn ɪtˌ hɪ ɪz ɪn ðə ˈmʌnɪˌ hiːz meɪd əv ˈmʌnɪˌ hiːz ˈləʊdɪd
Vyfajčí balíček cigariet denne.
He smokes a packet of cigarettes a day.
hɪ sməʊks ə ˈpækɪt əvˌsɪgəˈrεts ə deɪ