daň

tax, (clo ap.) duty, (odvody) levy

Nezaplatil daň z príjmu.
He failed to pay the income tax.
hɪ feɪld tə peɪ ðiː ˈɪnkʌm tæks
Uvalili daň na...
They imposed a tax on...
ðeɪ ɪmˈpəʊzd ə tæks ɒn
Cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.
The price is inclusive of VAT.
ðə praɪs ɪz ɪnˈkluːsɪv əv væt
Odsúdili ho za daňové úniky.
He was sentenced for tax evasion.
hɪ wɒz ˈsεntənst fə tæks ɪˈveɪʒən
cena vrátane DPH
price inclusive of VAT
praɪs ɪnˈkluːsɪv əv væt
To je daň, ktorú musíme zaplatiť.
It is a penalty/forfeit we must pay.
ɪt ɪz ə ˈpεnltɪ/ˈfɔːfɪt wiː mʌst peɪ
podať daňové priznanie
file a tax return
faɪl ə tæks rɪˈtɜːn