číslo

number, (veľkosť) size

Vytočte číslo a...
Dial the number and...
ˈdaɪəl ðə ˈnʌmbə ænd
Môžete mi dať svoje telefónne číslo?
Can you give me your phone number?
kən juː gɪv miː jɔː fəʊn ˈnʌmbə?
Aké máš číslo topánok?
What's your shoe size?
wɒts jɔː ʃuː saɪz?
Potrebujem (to) o číslo väčšie.
I need it a size larger.
aɪ niːd ɪt ə saɪz lɑːdʒə
Ty si ale číslo!
You're a scream!
jʊə ə skriːm!
Prepáčte, zmýlil som si číslo. (telefónne)
Sorry, wrong number.
ˈsɒrɪˌ rɒŋ ˈnʌmbə
poštové smerovacie číslo
postcode, zip code
ˈpəʊstˌkəʊdˌ zɪp kəʊd