čo

1(v otázke na niečo) what, (koľko) how much

Čo si hovoril?
What did you say?
wɒt dɪd juː seɪ?
Čo si urobil? (prekvapenie alebo prepočutie)
You (did) what?
juː (dɪd) wɒt?
Čo je ti?
What's the matter with you?
wɒts ðə ˈmætə wɪθ juː?
Čo potrebujete?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Čo to stojí?
How much is it?, (hovor.) What's the damage?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ wɒts ðə ˈdæmɪdʒ?
Nemáte za čo. (v odpovedi na poďakovanie)
You're welcome., Not at all., Don't mention it., No problem.
jʊə ˈwεlkəmˌ nɒt æt ɔːlˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ nəʊ ˈprɒbləm
Čo to má znamenať?
What is it supposed to mean?
wɒt ɪz ɪt səˈpəʊzd tə miːn?
A čo vy?
And what about you?
ænd wɒt əˈbaʊt juː?
A čo tak zájsť na pivo?
And what/how about going for a pint?
ænd wɒt/haʊ əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ fɔː ə paɪnt?
Čo ja viem?
Ask me another., Don't ask me., Search me.
ɑːsk miː əˈnʌðəˌ dəʊnt ɑːsk miːˌ sɜːtʃ miː
Čoho sa bojíš?
What are you afraid of?
wɒt ɑː juː əˈfreɪd əv?
Niet sa čoho báť.
There is nothing to be afraid of., There is nothing to fear.
ðεə ɪz ˈnʌθɪŋ tə biː əˈfreɪd əvˌ ðεə ɪz ˈnʌθɪŋ tə fɪə
Na čo to slúži?
What does it serve for?
wɒt dʌz ɪt sɜːv fɔː?
Čomu sa smeješ?
What are you laughing at?
wɒt ɑː juː lɑːfɪŋ æt?
Čo je toto za otázku?
What kind of question is this?
wɒt kaɪnd əv ˈkwεstʃən ɪz ðɪs?
Nemá sa za čo hanbiť.
He has nothing to be ashamed of.
hɪ hæz ˈnʌθɪŋ tə biː əˈʃeɪmd əv
Nemáš tu čo robiť (hľadať).
You have no business here.
juː hæv nəʊ ˈbɪznɪs hɪə
Čím som si to zaslúžil?
What have I done to deserve this?
wɒt hæv aɪ dʌn tə dɪˈzɜːv ðɪs?
čím skôr, tým lepšie
the sooner the better
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə
Čím dlhšie bude preč, tým lepšie.
The longer she's gone, the better.
ðə lɒŋgə ʃiːz gɒnˌ ðə ˈbεtə
Čím je staršia, tým je krajšia.
The older she gets the more beautiful she is.
ðiː ˈəʊldə ʃɪ gεts ðə mɔː ˈbjuːtɪfəl ʃɪ ɪz
Ako čo. (záleží, o čo ide)
It differs., It depends.
ɪt ˈdɪfəzˌ ɪt dɪˈpεndz

2(prečo) why, (pokiaľ) as (far)

Čo sa mňa týka...
As for me..., For my part..., As far as I am concerned...
əz fə miːˌ fə maɪ pɑːtˌ əz fɑː əz aɪ əm kənˈsɜːnd
Čo si ja pamätám...
As far as I remember...
əz fɑː əz aɪ rɪˈmεmbə
Tam, čo som bol...
There/In the place where I was...
ðεə/ɪn ðə pleɪs wεə aɪ wɒz
Čo do rýchlosti je najlepší.
In terms of speed he is the best.
ɪn tɜːmz əv spiːd hɪ ɪz ðə bεst
Je to, čo by kameňom dohodil.
It is within a stone's throw.
ɪt ɪz wɪˈðɪn ə stəʊnz θrəʊ

3(však)

Šikovné, čo?
Clever, huh?
ˈklεvəˌ hʌ?
To je šialené, čo?
It's crazy, isn't it?
ɪts ˈkreɪzɪˌ ˈɪznt ɪt?
Ty si tam nešiel, čo?
You didn't go there, did you?
juː ˈdɪdnt gəʊ ðεəˌ dɪd juː?
Ty by si mi to nepožičal, čo?
You wouldn't lend it to me, would you?
juː ˈwʊdnt lεnd ɪt tə miːˌ wʊd juː?

4(v časových vetách) since (the day), (tak ako) as ... as, (každý) every

Je to rok, čo zomrel.
It's been a year since he died.
ɪts bɪn ə jɪə sɪns hɪ daɪd
Odvtedy, čo ju poznám...
Since I have known her...
sɪns aɪ hæv nəʊn hə
Zostanem tam čo najdlhšie.
I'll stay there as long as possible.
aɪl steɪ ðεə əz lɒŋ əz ˈpɒsɪbl
Dokonči to čo najskôr.
Finish it as soon as possible.
ˈfɪnɪʃ ɪt əz suːn əz ˈpɒsɪbl
Urob to čo najskôr.
Do is as soon as possible., Do it asap.
dʊ ɪz əz suːn əz ˈpɒsɪblˌ dʊ ɪtˌeɪεseɪˈpiː
deň čo deň
day in and day out, day after day
deɪ ɪn ænd deɪ aʊtˌ deɪ ˈɑːftə deɪ