dať

give, (položiť ap.) put, (podať) pass sth to sb

Daj to na stôl/do chladničky.
Put it on the table/in the fridge.
pʊt ɪt ɒn ðə ˈteɪbl/ɪn ðə frɪdʒ
Daj to späť na miesto.
Put it back to its place.
pʊt ɪt bæk tə ɪts pleɪs
Daj mi to.
Give it to me.
gɪv ɪt tə miː
Dajte mi čas/viac času.
Give me some time/more time.
gɪv miː sʌm taɪm/mɔː taɪm
Kto ti to dal?
Who gave it to you?
huː geɪv ɪt tə juː?
Koľko si dala za tie topánky?
How much did you pay/give for these shoes?
haʊ mʌtʃ dɪd juː peɪ/gɪv fə ðiːz ʃuːz?
Dám ti vedieť.
I'll let you know.
aɪl lεt juː nəʊ
Daj mi/nám vedieť.
Let me/us know.
lεt miː/əs nəʊ
Ty si tomu (ale) dal!
Now you've done it!, You've made a mess of it!
naʊ juːv dʌn ɪt!ˌ juːv meɪd ə mεs əv ɪt!
Dajme tomu, že...
(Let's) suppose..., Let's assume...
(lεts) səˈpəʊzˌ lεts əˈsjuːm
Dá to veľa práce.
It takes a lot of work.
ɪt teɪks ə lɒt əv wɜːk
Dám ti ho. (k telefónu)
I'll put him on.
aɪl pʊt hɪm ɒn
Dal jasne najavo, že...
He made it clear that...
hɪ meɪd ɪt klɪə ðæt
Daj mi pokoj!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Dal som mu lekciu.
I taught him a lesson.
aɪ tɔːt hɪm ə ˈlεsn
Daj mi odhryznúť z čoho.
Give me/Let me have a bite of sth.
gɪv miː/lεt miː hæv ə baɪt
Nedalo mi to a vzal som si.
I couldn't help taking one.
aɪ ˈkʊdnt hεlp ˈteɪkɪŋ wʌn
Daj to kolovať.
Pass it around.
pɑːs ɪt əˈraʊnd
Naštvala sa a dala mu facku.
She went mad and slapped him across the face.
ʃɪ wεnt mæd ænd slæpt hɪm əˈkrɒs ðə feɪs
Dali by ste mi...?
Would you give me...?
wʊd juː gɪv miː?
Dal tri góly.
He scored three goals.
hɪ skɔːd θriː gəʊlz
Dala mi kopačky.
She dumped me., She ditched me.
ʃɪ dʌmpt miːˌ ʃɪ dɪtʃt miː
Dal som mu, čo si zaslúžil.
I gave him what for.
aɪ geɪv hɪm wɒt fɔː
Veď ja mu dám! (vynadám mu ap.)
I'll sort him out!, I'll give him what for!
aɪl sɔːt hɪm aʊt!ˌ aɪl gɪv hɪm wɒt fɔː!
Nedajú na to dopustiť.
They swear by it.
ðeɪ swεə baɪ ɪt
Daj mi svoje slovo, že to nikomu nepovieš.
Give me your word that you won't tell anyone.
gɪv miː jɔː wɜːd ðæt juː wəʊnt tεl ˈεnɪˌwʌn