bez

without, (príponou) -less

Urobil to bez váhania.
He did it without hesitation.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊtˌhεzɪˈteɪʃən
Bez ohľadu na...
Regardless of..., Irrespective of...
rɪˈgɑːdlɪs əvˌˌɪrɪˈspεktɪv əv
Hovoril bez prestania.
He never stopped talking., He kept on talking.
hɪ ˈnεvə stɒpt tɔːkɪŋˌ hɪ kεpt ɒn tɔːkɪŋ
Je to bez chuti. (pokrm)
It's tasteless.
ɪts ˈteɪstlɪs
Bez komentára. (nevyjadrujem sa)
No comment.
nəʊ ˈkɒmεnt
Bez komentára. (komentár je zbytočný)
No comment.
nəʊ ˈkɒmεnt
A bez odvrávania!
And no talking back!
ænd nəʊ tɔːkɪŋ bæk!
Blúdili sme bez cieľa.
We wandered aimlessly.
wiː ˈwɒndəd ˈeɪmlɪslɪ
Prešla bez povšimnutia.
She passed unnoticed.
ʃɪ pɑːstˌʌnˈnəʊtɪst
Päť bez troch sa rovná...
Five minus three equals...
faɪv ˈmaɪnəs θriː ˈiːkwəlz
Je bez práce. (nezamestnaný)
He's jobless., He is out of work.
hiːz ˈdʒɒblɪsˌ hɪ ɪz aʊt əv wɜːk
Som bez peňazí.
I'm broke., I'm penniless.
aɪm brəʊkˌ aɪm ˈpεnɪlɪs
Bez práce nie sú koláče.
No pain, no gain.
nəʊ peɪnˌ nəʊ geɪn
Bol som od zlosti celý bez seba.
I was beside myself with anger., I was furious.
aɪ wɒz bɪˈsaɪd maɪˈsεlf wɪθ ˈæŋgəˌ aɪ wɒz ˈfjʊərɪəs
Prosil by som si kávu bez kofeínu.
Decaf, please.
ˈdiːkæfˌ pliːz
bez poplatku (bezplatný)
free of charge
friː əv tʃɑːdʒ
bez poplatku (diaľnica ap.)
toll-free
ˌtəʊlˈfriː
bez peňazí
without money
wɪˈðaʊt ˈmʌnɪ
byť bez seba od radosti
be overcome with joy, be in raptures, be exhilarated
biːˌəʊvəˈkʌm wɪθ dʒɔɪˌ biː ɪn ˈræptʃəzˌ biː ɪgˈzɪləˌreɪtɪd