cena

1(v peniazoch) price, (nutné náklady ap.) cost, (hodnota) value

Všetko je v cene.
It is all-inclusive., It's all included in the price.
ɪt ɪz ɔːlɪnˈkluːsɪvˌ ɪts ɔːl ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs
Nápoje nie sú v cene.
Drinks are extra.
drɪŋks ɑː ˈεkstrə
Cena nehrá rolu.
Price is no object.
praɪs ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
Urobíme to za každú cenu.
We'll do it at any cost/all costs.
wiːl dʊ ɪt æt ˈεnɪ kɒst/ɔːl kɒsts
Cena dohodou. (v inzeráte ap.)
The price is negotiable.
ðə praɪs ɪz nɪˈgəʊʃəbl
za žiadnu cenu (v žiadnom prípade)
on no account, by no means
ɒn nəʊ əˈkaʊntˌ baɪ nəʊ miːnz
za rozumné/prijateľné ceny
at reasonable/affordable prices
æt ˈriːzənəbl/əˈfɔːdəbl praɪsɪz
... (ponúkaný) za priaznivú cenu
keenly priced...
ˈkiːnlɪ praɪst
cenovo dostupný
affordable
əˈfɔːdəbl

2(význam) point

Má to (vôbec) cenu?
Is there any point in it?, Is it worth it?
ɪz ðεə ˈεnɪ pɔɪnt ɪn ɪt?ˌ ɪz ɪt wɜːθ ɪt?
To nemá cenu. (je to zbytočné)
It is pointless., There is no point in it.
ɪt ɪz ˈpɔɪntlɪsˌ ðεə ɪz nəʊ pɔɪnt ɪn ɪt
Nemá cenu snažiť sa o to.
It's no use trying it.
ɪts nəʊ juːs ˈtraɪɪŋ ɪt

3(odmena) prize, (ocenenie) award

Vyhrala prvú cenu. (v súťaži)
She won/took the first prize.
ʃɪ wɒn/tʊk ðə fɜːst praɪz
Dostal cenu za...
He was awarded a prize for...
hɪ wɒz əˈwɔːdɪd ə praɪz fə
Nobelova cena za literatúru
the Nobel Prize for Literature
ðə nəʊˈbεl praɪz fə ˈlɪtərɪtʃə
cena útechy
consolation price
ˌkɒnsəˈleɪʃən praɪs