ako1

1(spôsob, miera) how

Ako dlho to bude trvať?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Ako to vyzerá?
What does it look like?
wɒt dʌz ɪt lʊk laɪk?
Ako vyzerám? (pristane mi to?)
How do I look?
haʊ dʊ aɪ lʊk?
Ako to?
How come?
haʊ kʌm?
Ako sa voláš?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Ako sa máš? – Ujde to.
How are you? – So-so./Not bad.
haʊ ɑː juː? - səʊsəʊ/nɒt bæd
Ako sa to povie po anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
How do you say it in English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
Ako to, že tu nie je?
How come he is not here?
haʊ kʌm hɪ ɪz nɒt hɪə?
Ako často chodí do kina?
How often does he go to movies?
haʊ ˈɒftn dʌz hɪ gəʊ tə ˈmuːvɪz?
Ako sa ti/vám to pozdáva?
What do you think (of it)?
wɒt dʊ juː θɪŋk (əv ɪt)?
Ako sa ti to páči?
How do you like it?
haʊ dʊ juː laɪk ɪt?

2(prirovnanie, obmedzenie, spôsob) as, (podobne) like

Ako chceš.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Rob, ako myslíš/uznáš za vhodné.
Do as you think fit.
dʊ əz juː θɪŋk fɪt
Je to jednoduché ako facka.
It's as easy as that., That's all there is to it.
ɪts əz ˈiːzɪ əz ðætˌ ðæts ɔːl ðεə ɪz tə ɪt
Správaš sa ako hlupák.
You behave like an idiot.
juː bɪˈheɪv laɪk ən ˈɪdɪət
Leje ako z krhly.
It's raining cats and dogs., It is pouring down.
ɪts reɪnɪŋ kæts ænd dɒgzˌ ɪt ɪz pɔːrɪŋ daʊn