čas

time

Máš chvíľku čas?
Have you got a moment?
hæv juː gɒt ə ˈməʊmənt?
Čas vypršal.
Time is up.
taɪm ɪz ʌp
Nemám čas.
I have no time.
aɪ hæv nəʊ taɪm
Budeš mať dnes večer čas?
Are you free tonight?
ɑː juː friː təˈnaɪt?
Niet času nazvyš.
There's no time to lose.
ðεəz nəʊ taɪm tə luːz
Mohol by som si na vás nájsť čas zajtra.
I could squeeze you in tomorrow.
aɪ kʊd skwiːz juː ɪn təˈmɒrəʊ
Je najvyšší čas.
It's high time.
ɪts haɪ taɪm
To boli časy!
Those were the days!
ðəʊz wɜː ðə deɪz!
Schovaj si to na horšie časy.
Save it for a rainy day.
seɪv ɪt fə ə ˈreɪnɪ deɪ
Čakajú nás ťažké časy.
We're in for tough times.
wɪə ɪn fə tʌf taɪmz
Nestrácaj čas.
Don't waste your time.
dəʊnt weɪst jɔː taɪm
Všetko má svoj čas.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
Čas sú peniaze.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
To čas.
It can wait.
ɪt kən weɪt
Dáva si načas. (mešká)
He's taking his time.
hiːz ˈteɪkɪŋ hɪz taɪm
v poslednom čase
lately, recently, of late
ˈleɪtlɪˌ ˈriːsntlɪˌ əv leɪt
pracovný čas
working hours/time
ˈwɜːkɪŋ aʊəz/taɪm
z času na čas
from time to time
frɒm taɪm tə taɪm
čas odchodu/odletu
departure time
dɪˈpɑːtʃə taɪm
čas príchodu/príletu
arrival time
əˈraɪvl taɪm
vo svojom voľnom čase
in one's spare/free/leisure time
ɪn spεə/friː/ˈlεʒə taɪm