ďalší

next, (ešte jeden) another, one more

Ďalší, prosím!
Next, please!
nεkstˌ pliːz!
Kto je ďalší (na zozname)?
Who's next (on the list)?
huːz nεkst (ɒn ðə lɪst)?
Môžem dostať ďalší? (ešte jeden)
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Budeme mať ďalšie dieťa.
We will have another baby.
wiː wɪl hæv əˈnʌðə ˈbeɪbɪ
Potrebujeme ešte ďalších dvoch.
We need two more.
wiː niːd tuː mɔː
Máte nejaké ďalšie otázky?
Have you any further questions?
hæv juː ˈεnɪ ˈfɜːðə ˈkwεstʃənz?
Pošlú tam ďalších tisíc mužov.
They'll send in another thousand men.
ðeɪl sεnd ɪn əˈnʌðə ˈθaʊzənd mεn
Ďalšie informácie môžete získať...
For more information see/go to...
fə mɔːˌɪnfəˈmeɪʃən siː/gəʊ tə