česť

honour, (AmE) honor, (dobrá povesť) credit

Bolo by mi cťou...
I'd be honoured...
aɪd biː ˈɒnəd
Bolo mi cťou.
It has been an honour for/to me.
ɪt hæz bɪn ən ˈɒnə fə/tə miː
Mal som tú česť spoznať... (stretnúť sa)
I had the honour of meeting...
aɪ hæd ðiː ˈɒnə əv ˈmiːtɪŋ
Preukážete mi tú česť a prídete...
Will you do me the honour of coming...
wɪl juː dʊ miː ðiː ˈɒnə əv ˈkʌmɪŋ
Komu česť, tomu česť., Všetka česť.
Credit where credit's due., You must hand it to him/her.
ˈkrεdɪt wεə ˈkrεdɪts djuːˌ juː mʌst hænd ɪt tə hɪm/hə
slúžiť ku cti komu/čomu
do sb credit, be a credit to sb/sth
dʊ ˈkrεdɪtˌ biː ə ˈkrεdɪt
vzdať komu česť
pay tribute, render homage to sb
peɪ ˈtrɪbjuːtˌ ˈrεndə ˈhɒmɪdʒ