ďalej

further, (vpredu) further ahead, (pokračovanie deja) on

Ďalej! (vstúpte)
Come in!
kʌm ɪn!
Poď ďalej. (dovnútra)
Come on in.
kʌm ɒn ɪn
Čítaj ďalej.
Read on., Go on reading.
riːd ɒnˌ gəʊ ɒn ˈriːdɪŋ
Choď ďalej. (šoférovi)
Keep on driving.
kiːp ɒn ˈdraɪvɪŋ
Pošli to ďalej.
Pass it on.
pɑːs ɪt ɒn
A čo ďalej? (čo budeme robiť)
And now what?, And then what?
ænd naʊ wɒt?ˌ ænd ðεn wɒt?
A (čo bolo) ďalej?
And (what happened) then?
ænd (wɒt ˈhæpnd) ðεn?
Ako je to ďalej? (pieseň ap.)
How does it go on?
haʊ dʌz ɪt gəʊ ɒn?
Je čím ďalej ťažšie zohnať byt.
It's increasingly difficult to get a flat.
ɪts ɪnˈkriːsɪŋlɪ ˈdɪfɪklt tə gεt ə flæt
Takto to (už) ďalej nejde!
It can't go on like this!
ɪt kɑːnt gəʊ ɒn laɪk ðɪs!
a tak ďalej
and so on, and so forth, etcetera
ænd səʊ ɒnˌ ænd səʊ fɔːθˌ ətˈsεtrə
čím ďalej, tým viac
more and more
mɔː ænd mɔː