blízky

near(by), (aj vzťahom) close

Kde je najbližšia nemocnica?
Where is the nearest hospital?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhɒspɪtl?
Je to môj najbližší priateľ.
He's my closest friend.
hiːz maɪ ˈkləʊsɪst frεnd
Sme blízki príbuzní.
We are close relatives.
wiː ɑː kləʊs ˈrεlətɪvz
Sme si veľmi blízki.
We are very close (to each other)., We have a close relationship.
wiː ɑː ˈvεrɪ kləʊs (tə iːtʃ ˈʌðə)ˌ wiː hæv ə kləʊs rɪˈleɪʃənʃɪp
Bližšie informácie nájdete...
For further information see...
fə ˈfɜːðəˌɪnfəˈmeɪʃən siː
Môžete mi k tomu povedať niečo bližšie?
Can you give more details/information?, Can you be more specific?
kən juː gɪv mɔː ˈdiːteɪlz/ˌɪnfəˈmeɪʃən?ˌ kən juː biː mɔː spəˈsɪfɪk?
Bližšia košeľa ako kabát.
Charity begins at home.
ˈtʃærɪtɪ bɪˈgɪnz æt həʊm
pri najbližšej príležitosti
at one's earliest opportunity
æt ˈɜːlɪəstˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
najbližšia rodina
immediate family
ɪˈmiːdɪət ˈfæmɪlɪ
blízky vzťah
close relation(ship)
kləʊs rɪˈleɪʃən(ʃɪp)
blízky spolupracovník
close associate
kləʊs əˈsəʊʃɪɪt
na Blízkom východe
in the Middle East
ɪn ðə ˈmɪdl iːst
v blízkej/najbližšej budúcnosti
in the near/the immediate future
ɪn ðə nɪə/ðiː ɪˈmiːdɪət ˈfjuːtʃə
bližšie určenie, bližší opis
more detailed specification/description
mɔː ˈdiːteɪldˌspεsɪfɪˈkeɪʃən/dɪˈskrɪpʃən